Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

SFS nr
1995:1517
Departement/myndighet
Finansdepartementet KE
Utfärdad
1995-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:773
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:677

Allmänna bestämmelser

1 § Lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och
landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och
landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och
landsting och denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

2 § Genom lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner
och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner
och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner
och landsting upphävs.

1. lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till kommuner,

2. lagen (1992:671) om skatteutjämningsbidrag till landsting.

3 § De upphävda lagarna enligt 2 § gäller dock fortfarande i fråga
om statligt utjämningsbidrag och skatteutjämningsbidrag för år 1995
och tidigare år.

4 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer
ett referensbidrag för varje kommun och landsting.

5 § Vad som i denna lag benämns bidragsminskning eller
bidragsökning utgörs av skillnaden mellan summan av en kommuns
eller ett landstings bidrag och avgifter år 1999 enligt lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting,
lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och
landsting samt denna lag och motsvarande summa enligt de två
förstnämnda lagarna i deras lydelse från den 1 januari 2000, om
dessa bestämmelser skulle ha gällt för år 1999.
Lag (1999:677).

6 § Vad som i denna lag sägs om landsting tillämpas också i fråga om
kommuner som inte ingår i ett landsting.

Kommuner

7 § Bidragsminskningen för åren 2000-2004 får uppgå till högst
1 000 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999. Om
kommunen under åren 1996-1999 haft en bidragsminskning får
bidragsminskningen för åren 1996-2004 högst uppgå till 1 200
kronor per invånare i kommunen den 1 november 1999.

För de kommuner vars uppräknade skattekraft för år 1993
översteg garantinivån i det statliga utjämningsbidraget år 1993
enligt lagen (1992:670) om statligt utjämningsbidrag till
kommuner gäller att bidragsminskningen för åren 2000-2004 får
uppgå till högst 2 000 kronor per invånare i kommunen den 1
november 1999. Om kommunen under åren 1996-1999 haft en
bidragsminskning får bidragsminskningen för åren 1996-2004
högst uppgå till 3 000 kronor per invånare i kommunen den 1
november 1999. Lag (1999:677).

8 § Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att
ett fast införandetillägg betalas ut till de kommuner som får
beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger
beloppsgränserna enligt 7 §.

Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan
beloppsgränserna enligt 7 § och den beräknade totala
bidragsminskningen.

9 § En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de
kommuner vars beräknade bidragsminskning överstiger 200 kronor
per invånare. Dessa kommuner får ett rörligt införandetillägg,
som uppgår till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan den
beräknade bidragsminskningen, minskad med det fasta
införandetillägget, och
– 200 kronor för år 2000,
– 400 kronor för år 2001,
– 600 kronor för år 2002,
och
– 800 kronor för år 2003.
Lag (1999:677).

10 § har upphävts genom lag (1999:677).

11 § En begränsning av bidragsökningen görs från och med år
2000 till och med år 2003 för de kommuner som får en beräknad
bidragsökning genom att dessa kommuner får ett rörligt
införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett
belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade
ökningen och
– 200 kronor för år 2000,
– 400 kronor för år 2001,
– 600 kronor för år 2002,
och
– 800 kronor för år 2003.
Lag (1999:677).

Landsting

12 § Bidragsminskningen för åren 2000-2004 får uppgå till högst
600 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999. Om
landstinget under åren 1996-1999 haft en bidragsminskning får
bidragsminskningen för åren 1996-2004 högst uppgå till 720
kronor per invånare i landstinget den 1 november 1999.
Lag (1999:677).

13 § Den sammanlagda bidragsminskningen begränsas årligen genom att
ett fast införandetillägg betalas ut till de landsting som får
beräknade sammanlagda bidragsminskningar som överstiger
beloppsgränsen enligt 12 §.

Ett fast införandetillägg motsvarar skillnaden mellan beloppsgränsen
enligt 12 § och den beräknade totala bidragsminskningen.

14 § En årlig begränsning av bidragsminskningen görs för de
landsting vars beräknade bidragsminskning överstiger 120 kronor
per invånare i landstinget. Dessa landsting får ett rörligt
införandetillägg, som uppgår till ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan den beräknade bidragsminskningen, minskad med
det fasta införandetillägget, och
– 120 kronor för år 2000,
– 240 kronor för år 2001,
– 360 kronor för år 2002,
och
– 480 kronor för år 2003.
Lag (1999:677).

15 § En begränsning av bidragsökningen görs från och med år
2000 till och med år 2003 för de landsting som får en beräknad
bidragsökning genom att dessa landsting får ett rörligt
införandeavdrag. Det rörliga införandeavdraget uppgår till ett
belopp som motsvarar skillnaden mellan den faktiskt beräknade
ökningen och
– 120 kronor för år 2000,
– 240 kronor för år 2001,
– 360 kronor för år 2002,
och
– 480 kronor för år 2003.
Lag (1999:677).

Övergångsbestämmelser

2004:773

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och
avgifter för år 2004 och tidigare år.