Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

SFS nr
1995:1518
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:807
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:715

Inledande bestämmelser

1 § För reglering av kommuners och landstings kostnader för viss
mervärdesskatt skall det hos Riksgäldskontoret finnas två
räntebärande konton, ett för kommunernas räkning (kommunkontot) och
ett för landstingens räkning (landstingskontot).

2 § Har upphävts genom lag (2002:671).

3 § Har upphävts genom lag (2002:671).

4 § Har upphävts genom lag (2002:671).

Ersättning från kontona

5 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till
ersättning från kontona för ingående mervärdesskatt enligt
mervärdesskattelagen (1994:200) som inte får dras av enligt den
lagen.

Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersättning från
kommunkontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt
enligt mervärdesskattelagen som inte får dras av enligt den
lagen. Fördelningen mellan kontona görs i förhållande till
kommunernas och landstingens deltagande i kostnaderna för
förbundets verksamhet.

Vad som sägs i första och andra styckena om ingående
mervärdesskatt som inte får dras av enligt mervärdesskattelagen
gäller även sådan ingående mervärdesskatt enligt
mervärdesskattelagen för vilken rätt till återbetalning enligt
samma lag inte föreligger. Lag (2002:672).

5 a § Om det vid tillämpningen av denna lag inte går att
fastställa fördelningen mellan ingående mervärdesskatt som får
dras av enligt mervärdesskattelagen (1994:200) och ingående
mervärdesskatt för vilken ersättning kan erhållas enligt denna
lag, får fördelningen i stället göras efter skälig grund.
Lag (2002:671).

6 § Vid utbetalning av ersättning enligt 5 § tillämpas
bestämmelserna i 8 kap. 9, 10, 15 och 16 §§ mervärdesskatte-
lagen (1994:200). Bestämmelsen i 8 kap. 9 § första stycket 1
mervärdesskattelagen skall dock inte tillämpas i fråga om
sådana boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket och 5
kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) samt 9 § 8
och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Lag (2001:475).

7 § Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till
ersättning från kontona för de ökade kostnader som till följd
av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling
av verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning samt vid hyra av lokal för sådana boendeformer som
avses i 6 §. Rätt till ersättning föreligger också när kommunen
och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes
verksamhet inom nämnda områden.

Ersättning enligt första stycket utgår även till

1. kommunalförbund,

2. sådant beställarförbund som bedriver försöksverksamhet
enligt lagen (1994:566) om lokal försöksverksamhet med
finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst, och

3. sådant regionförbund som avses i lagen (1996:1415) om
försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län.

Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas
enligt schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen.
Lag (1998:588).

8 § Med kommun avses i 10 och 13-19 §§ även landsting,
kommunalförbund samt sådant beställarförbund som avses i 7 §
andra stycket 2. Lag (2002:671).

Ansökan

9 § Ansökan om ersättning enligt 5 och 7 §§ skall vara
undertecknad och ha kommit in till Skatteverket senast
andra året efter utgången av det kalenderår som ersättningen
avser.

Ansökan skall avse en ersättningsperiod på en kalendermånad
eller tre på varandra följande kalendermånader under samma
kalenderår.

Ansökan skall lämnas enligt fastställt formulär.
Lag (2003:715).

Årsuppgift

10 § För varje kalenderår skall kommunen lämna uppgift
(årsuppgift) om dels det belopp som bokförts på konton för
sådan mervärdesskatt som berättigar till ersättning enligt 5 §,
dels sådana schablonbelopp som beräknats enligt 7 §.

Årsuppgiften skall vara undertecknad och ha kommit in till
Skatteverket senast före utgången av juni året efter det
kalenderår som uppgiften avser.

Årsuppgift skall lämnas enligt fastställt formulär.
Lag (2003:715).

Beslutande myndighet

11 § Skatteverket fattar beslut enligt denna lag. Lag (2003:715).

Ersättningsbeslut

12 § Ett beslut om ersättning enligt 5 eller 7 §
(ersättningsbeslut) fattas för varje ersättningsperiod för sig.
Beslutet fattas med ledning av ansökan och andra tillgängliga
uppgifter.

Om ansökan inte har kommit in inom föreskriven tid, anses
ersättningen ha bestämts till noll kronor.

Om Skatteverket omprövat sitt ersättningsbeslut enligt 19
eller 20 §, får en sådan ändring av beslut som omfattar flera
ersättningsperioder under ett kalenderår och som görs efter
utgången av kalenderåret, hänföras till den sista
ersättningsperioden under kalenderåret. Lag (2003:715).

13 § Innan ett ersättningsärende avgörs skall kommunen ges
tillfälle att yttra sig om det inte är onödigt.

Ett ersättningsärende får inte avgöras utan att kommunen dels
har underrättats om en uppgift som har tillförts av någon annan
än kommunen, dels fått tillfälle att yttra sig över uppgiften.
Detta gäller dock inte om det är uppenbart obehövligt.
Lag (2002:671).

Utredning

14 § Skatteverket får förelägga kommunen att lämna uppgift,
visa upp handling eller lämna över en kopia av handling som
behövs för kontroll av rätten till ersättning. Lag (2003:715).

15 § Om uppgifter i en ansökan om ersättning behöver
kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar
eller andra handlingar, får Skatteverket komma överens med
kommunen om att en sådan avstämning skall göras vid besök hos
kommunen. Lag (2003:715).

16 § Skatteverket får besluta om revision hos kommunen för att
kontrollera att uppgift som kommunen lämnat till ledning för
ersättningsbeslut är riktig.

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som
rör verksamheten granskas. Med handling avses framställning i
skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Lag (2003:715).

17 § Vid revision skall kommunen tillhandahålla de handlingar
och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Kommunen
skall i övrigt lämna den hjälp som behövs vid revisionen.
Lag (2002:671).

Ränta

18 § Kostnadsränta tas ut på ersättning som kommunen skall
betala tillbaka efter beslut av Skatteverket. Räntan
beräknas från den dag beloppet betalades ut till och med den
dag beloppet återbetalas.

Intäktsränta betalas på ersättning som skall betalas till
kommunen. Räntan beräknas från utgången av första månaden efter
den månad då ansökan om ersättning kom in till Skatteverket
och till och med den dag beloppet betalas ut.

Kostnadsränta och intäktsränta beräknas efter en räntesats som
motsvarar basräntan enligt 19 kap. 3 § skattebetalningslagen
(1997:483). Lag (2003:715).

Omprövning

19 § Skatteverket får ompröva ett beslut om ersättning eller ränta
enligt denna lag, om detta begärs av kommunen eller om det
finns andra skäl.

Omprövning får dock inte ske om frågan har avgjorts av en
förvaltningsdomstol. Lag (2003:715).

20 § En begäran om omprövning skall ha kommit in till
Skatteverket senast tredje året efter utgången av det
kalenderår som ersättningen avser.

Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får
omprövningsbeslut meddelas senast tredje året efter utgången av
det kalenderår som ersättningen avser.

Ett beslut får omprövas även efter den tid som anges i första
och andra styckena när en ändring föranleds av Skatteverkets
beskattningsbeslut enligt skattebetalningslagen (1997:483).
Lag (2003:715).

Överklagande

21 § Skatteverkets beslut om föreläggande enligt 14 §
eller revision enligt 16 § får inte överklagas.

Övriga beslut av Skatteverket enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:715).

22 § Om ett beslut överklagas av en kommun är Skatteverket
motpart. Lag (2003:715).

Verkställighet

23 § Skatteverkets ersättningsbeslut skall gälla
omedelbart, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms
av den instans som skall pröva beslutet. Lag (2003:715).

Övergångsbestämmelser

1995:1518

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1994:1799)
om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt för år 1995
skall upphöra att gälla. Den äldre lagen tillämpas dock fortfarande i
fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari
1996.

2. För år 1996 uppgår tillskotten enligt 3 § för kommuner till 1 614
kronor per invånare och för landsting till 538 kronor per invånare
den 1 november 1995.

2002:671

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 och tillämpas
första gången på ersättning avseende januari 2003.

2005:807

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

3. Den upphävda lagen skall fortfarande tillämpas i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006,
dock skall all ersättning avräknas direkt mot en inkomsttitel
på statsbudgeten.