Lag (1995:1536) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter

SFS nr
1995:1536
Departement/myndighet
Finansdepartementet F
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1047

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller en provverksamhet i Gävle kommun och i Högalids
församling i Stockholms kommun för att kunna ta fram och registrera
hushålls- och bostadsuppgifter. Verksamheten avser insamling av
uppgifter till ett lägenhetsregister enligt lagen (1995:1537) om
lägenhetsregister, införande av folkbokföring på lägenhet och
statistisk bearbetning.

Personregister m. m.

2 § Myndighet som deltar i provverksamheten får inrätta och föra
personregister för provverksamheten med det ändamål som framgår av
1 §.

3 § En myndighet som deltar i provverksamheten får för genomförande
av denna hämta uppgifter från personregister enligt de föreskrifter
regeringen meddelar.

Information

4 § Myndighet som deltar i den verksamhet som avses i 1 § skall i
lämplig utsträckning informera dem som berörs av verksamheten.

Gallring

5 § Uppgifter i personregister som avses i 2 § skall gallras senast
när denna lag upphör att gälla.

Övergångsbestämmelser

1995:1536

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och upphör att
gälla den dag regeringen bestämmer, dock senast vid utgången av
september 2001. Lag (1999:1047).

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Håkan Färm

(Justitiedepartementet)

1Prop. 1999/2000:8, bet. 1999/2000:FiU9, rskr. 1999/2000:48.