Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

SFS nr
1995:1559
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:975

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och
värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag,
sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag
(kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och
Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det
som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på
finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen
förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller
värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag.
Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett
handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet
uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i
vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.
Lag (2011:1067).

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i
årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas
även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt
föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på
större företag och större koncerner ska tillämpas på
kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna
lag, om inte annat särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska
föreningar ska tillämpas på medlemsbanker och
kreditmarknadsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan
bestämmelse i årsredovisningslagen eller till
årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen
tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag
eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
Lag (2011:764).

Definitioner

3 § Med bank avses vid tillämpningen av denna lag
bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.
Lag (2011:458).

4 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman
m.m., samt

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna
varandra upplysningar. Lag (2006:872).

Normgivningsbemyndigande

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. kreditinstituts och värdepappersbolags löpande bokföring,
årsbokslut, årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapporter,
och

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall
upprätta enligt denna lag.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller
föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag, om koncerner skall
gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 4 §,
men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för vissa kreditinstitut

7 § För banker och hypoteksinstitut är kalenderår räkenskapsår
om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).
Lag (1999:1113).

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

1 § I kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av
lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys ingå i
årsredovisningen. Lag (2014:975).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2
kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens
undertecknande. Lag (2008:94).

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den
uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag.
Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform
som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till poster
gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat
framgår.

Trots bestämmelserna i första stycket samt 2 och 3 §§ får
kreditinstitut och värdepappersbolag som avses i tredje stycket
dela upp posterna med hänsyn till deras karaktär och relativa
likviditet, om det är förenligt med 2 kap. 2 och 3 §§
årsredovisningslagen (1995:1554).

Bestämmelserna i andra stycket gäller

1. företag som omfattas av en koncernredovisning som upprättas
med tilllämpning av de internationella redovisningsstandarder
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder, och

2. andra företag vars aktier eller skuldebrev är upptagna till
handel på en reglerad marknad.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikande
uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen
för värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn
till dessa bolags särskilda verksamhetsinriktning.
Lag (2007:542).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § skall följande
bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och
sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonden,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar,

10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt

13 § om extraordinära intäkter och kostnader.
Lag (2006:872).

Särskilda regler om sammanslagning av poster och om åtaganden

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas med följande avvikelser:

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av poster som
föregås av arabiska siffror skall gälla poster som föregås av små
bokstäver.

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser, oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande
anges.

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande
bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

1 § första stycket och 2 § om vad som är anläggningstillgångar
och omsättningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,

9 § första–fjärde styckena om värdering av
omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster,

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån,
samt

16 § om omräkning av förlagsinsatser. Lag (2011:1555).

Särskilda regler om tillgångar och skulder

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande
avvikelser:

1. I en bank krävs för uppskrivning av anläggningstillgång
enligt 6 § första stycket Finansinspektionens medgivande.

2. I en sparbank får uppskrivningsbeloppet, vid uppskrivning
enligt 6 § första stycket, tas i anspråk för avsättning till
reservfond, och uppskrivningsfonden, i stället för vad som
sägs i 7 §, tas i anspråk för avsättning till reservfond.

3. En bank får inte tillämpa 7 § första stycket 2 om
användande av uppskrivningsfonden för täckande av förlust.

4. För ett kreditmarknadsbolag prövar allmän domstol ett
ärende enligt 7 § andra stycket om att ta uppskrivningsfonden
i anspråk. I fråga om domstolens tillstånd gäller 10 kap. 14 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i
tillämpliga delar.

5. Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge
att även andra kreditinstitut och värdepappersbolag än sådana
företag som avses i 3 kap. 1 § tredje stycket denna lag får
tillämpa bestämmelsen i 13 a §.

6. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde
om det är förenligt med 14 a §.

7. Kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av denna
lag får tilllämpa 14 b § tredje stycket. Lag (2011:1555).

Vad som är finansiella anläggningstillgångar

3 § Med finansiell anläggningstillgång förstås

1. andelar i intresseföretag och koncernföretag,

2. värdepapper, och

3. annan tillgång än tillgång som skall tas upp i posterna
Immateriella anläggningstillgångar (post 9) och Materiella tillgångar
(post 10), allt under förutsättning att tillgångarna är avsedda att
stadigvarande innehas i den ordinarie verksamheten.

Utgifter för bildande av garantifond i sparbank

4 § Utgifter för bildande av garantifond enligt 5 kap. 1 §
sparbankslagen (1987:619) får inte tas upp som tillgång.

Periodisering av överkurs och underkurs

5 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller
lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt
4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller
underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen
(överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande
värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av
över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under
samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra
meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts
skall upplysning om förhållandet lämnas i en not.
Lag (2003:772).

Omräkning av tillgångar och skulder

6 § Tillgångar och skulder i annan valuta än
redovisningsvalutan som inte tas upp till sitt verkliga värde
enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) skall
omräknas enligt växelkursen på balansdagen, om de inte genom
särskilda åtgärder skyddas mot eller utgör skydd mot
valutakursförändringar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt sådana
finansiella anläggningstillgångar som utgörs av andelar får
utan hinder av första stycket omräknas efter anskaffningskursen
vid förvärvet. Lag (2003:772).

7 § Har upphävts genom lag (2003:772).

5 kap. Tilläggsupplysningar

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag
ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6
§§ nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i
strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i
stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.
Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande
bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,

3 § första-tredje styckena om anläggningstillgångar,

4 a-4 c §§ om finansiella instrument,

5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra
företag,

11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte
redovisas i balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,

12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner
med närstående,

13 § om konvertibla lån,

14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital
m.m.,

16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,

18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

19-21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

22 § om pensioner och liknande förmåner,

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

25 § om avtal om avgångsvederlag,

26 § om uppgift om moderföretag, samt

27 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen
ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som
publika aktiebolag. Lag (2010:1525).

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande
avvikelser:

1. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna
uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av
Finansinspektionen.

2. Vid tillämpningen av 12 § andra stycket första meningen om
lån till ledande befattningshavare får upplysning om
huvudsakliga lånevillkor, räntesatser samt under räkenskapsåret
återbetalda belopp utelämnas.

3. Uppgifter som skall lämnas enligt 20 § första stycket 2 om
löner och ersättningar till anställda, skall även omfatta löner
och ersättningar till delegater i bank. Lag (1999:1113).

Upplysningar om tillgångar

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter
lämnas om tillgångar:

1. För överlåtbara värdepapper som inte tas upp till sitt
verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen
(1995:1554) skall uppgift lämnas om skillnaden mellan
anskaffningsvärde och verkligt värde. Den del som avser
värdepapper som tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet enligt 9 § samma kapitel skall
anges särskilt.

2. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper som inte
tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a §
årsredovisningslagen överstiger eller underskrider det belopp
som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden
anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och
summan av underskridande belopp skall anges för sig.

3. Större belopp i posten Övriga tillgångar (post 12) skall
specificeras till sin storlek och art.

4. Varje tillgångspost skall delas upp i sådana tillgångar som
enligt 4 kap. årsredovisningslagen tas upp

a) med utgångspunkt i anskaffningsvärdet enligt 3 §,

b) till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet enligt 9 §, och

c) till sitt verkliga värde enligt 14 a §.
Lag (2003:772).

Upplysningar om skulder och indelning av eget kapital

4 § Utöver vad som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas
om skulder och eget kapital:

1. För varje efterställd skuld som uppgår till mer än tio
procent av samtliga efterställda skulder, ska uppgift lämnas
om lånebelopp, lånevaluta, räntesats, förfallodag,
omständigheter som kan medföra förtida återbetalning,
efterställningsvillkoren samt förutsättningar och villkor för
betalning på förfallodagen eller för konvertering. Vidare ska
sammanfattande upplysningar lämnas om vilka regler som gäller
för övriga efterställda skulder.

2. Större belopp i posten Övriga skulder (post 4) ska
specificeras till sin storlek och art.

3. I bankaktiebolag och andra aktiebolag som omfattas av denna
lag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt
eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital
ska tas upp Aktiekapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och
Kapitalandelsfond. Under fritt eget kapital ska tas upp fria
fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst
eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. I sparbank ska eget kapital delas upp i fonder och vinst
eller förlust för räkenskapsåret. Med fonder avses Grundfond,
Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för
verkligt värde samt Garantifond. Benämningen fond får inte
användas för annat belopp i balansräkningen. Förlust för
räkenskapsåret tas upp som avdragspost.

5. I medlemsbank och kreditmarknadsförening ska eget kapital
delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller
ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp
Insatskapital, Uppskrivningsfond, Reservfond och
Kapitalandelsfond. Medlemsinsatser och förlagsinsatser ska
redovisas var för sig. Under fritt eget kapital ska tas upp
fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt
vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

6. Aktiebolag, medlemsbanker och ekonomiska föreningar som
omfattas av denna lag ska lämna närmare upplysningar om det
belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart
med hänsyn till tillämpliga bestämmelser om kapitalskydd
enligt rörelselagarna för kreditinstitut och
värdepappersbolag, samt om de förhållanden som motiverar
bedömningen.

7. Om en sparbank har bidrag till garantifonden i annan valuta
än i redovisningsvalutan, ska dessa räknas om enligt
växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade
beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång,
ska föras mot Andra fonder. Lag (2011:764).

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
resultaträkningens poster:

1. Större belopp i posterna Övriga rörelseintäkter (post 8) och
Övriga rörelsekostnader (post 11) skall specificeras till sin storlek
och art.

2. Posten Kreditförluster, netto (post 12) skall delas upp i
nedskrivningar respektive återföringar av nedskrivningar.

Upplysningar om intresse- och koncernföretag

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om
intresseföretag och koncernföretag.

1. För var och en av tillgångsposterna Belåningsbara
statsskuldförbindelser m.m. (post 2), Utlåning till kreditinstitut
(post 3), Utlåning till allmänheten (post 4) och Obligationer och
andra räntebärande värdepapper (post 5) skall uppgift lämnas om de
fordringar som avser intresseföretag och om de fordringar som avser
koncernföretag.

2. För var och en av skuldposterna Skulder till kreditinstitut (post
1), In- och upplåning från allmänheten (post 2), Emitterade
värdepapper m.m. (post 3) och Efterställda skulder (post 7) skall
uppgift lämnas om de skulder som avser intresseföretag och om de
skulder som avser koncernföretag.

3. Uppgift om efterställda tillgångar avseende intresseföretag och
koncernföretag skall lämnas särskilt för varje tillgångspost.

Upplysningar om kapitaltäckningen m.m.

7 § Vid tillämpningen av denna lag ska artikel 434.2 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av
den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012 beaktas. Lag (2014:975).

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens
innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust
m.m.,

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

3 § första stycket om vissa upplysningar om ekonomiska
föreningar, samt

5 § om kassaflödesanalys.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag
vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i
Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen
om förvaltningsberättelsens innehåll.

Bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag
vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna
till handel på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap.
6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport.
Lag (2014:563).

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande upplysningar
lämnas i förvaltningsberättelsen:

1. En medlemsbank skall ange summorna av insatsbelopp som skall
återbetalas under nästa räkenskapsår enligt 4 kap. 1 och 3 §§
lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

2. I ett förslag till dispositioner enligt 6 kap. 2 § första
meningen årsredovisningslagen (1995:1554) skall styrelsen ange
de överväganden som gjorts med hänsyn till tillämpliga
bestämmelser om kapitalskydd enligt rörelselagarna för
kreditinstitut och värdepappersbolag. Lag (2003:772).

Kapitaltäckningsanalys

3 § I kapitaltäckningsanalysen ska uppgifter lämnas om
kapitalbasen och kapitalbaskraven i enlighet med vad som
följer av förordning (EU) nr 575/2013.

Moderföretag som enligt samma förordning ska uppfylla kraven
i förordningen på grundval av en grupps konsoliderade
situation, ska lämna de uppgifter som anges i första stycket
beträffande gruppen. Lag (2014:975).

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 § Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag
och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 §
andra stycket ska för varje räkenskapsår upprätta
koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av
5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och
värdepappersbolag ska en kapitaltäckningsanalys enligt 6 kap.
3 § ingå i koncernredovisningen. Lag (2014:975).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande
bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

4 § om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande
bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och
årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra
företag,

18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i
koncernredovisningen,

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra
företag ska räknas in i koncernredovisningen, och

31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern
kontroll och riskhantering. Lag (2009:35).

Särskilda regler för andelar i dotterföretag i vissa fall

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande
avvikelser:

1. Tillämpas 5 § tredje stycket 3 om utelämnande av vissa
dotterföretag för andelar som innehas som ett led i en
finansiell stödaktion för en rekonstruktion eller räddning av
ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller
värdepappersbolag, skall moderföretaget

– i en not upplysa om arten av och villkoren för den
finansiella stödaktionen, samt

– till sin koncernredovisning foga dotterföretagets
årsredovisning.

2. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag prövas av
Finansinspektionen. Lag (2004:1175).

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap.
2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§
årsredovisningslagen (1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3
kap., med det tillägget att det som avsatts till
kapitalandelsfonden ska tas upp som bundet kapital under
Andra fonder (post 12) i koncernbalansräkningen,

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med
undantag för 2 § 1 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och
26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om förvaltningsberättelse och
kassaflödesanalys i 6 kap. 1 § första stycket, med undantag
för hänvisningen till 6 kap. 2 och 3 §§
årsredovisningslagen.

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt
5 kap. 20 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 §
andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas
i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa
bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även
löner och andra förmåner från koncernföretag. Lag (2014:563).

När koncernredovisning inte behöver upprättas

5 § Ett moderföretag som är dotterföretag behöver inte upprätta
koncernredovisning om förutsättningarna enligt 7 kap. 2 §
första eller andra styckena årsredovisningslagen (1995:1554)
finns, samt

1. det undantagna företagets åtaganden har garanterats av dess
moderföretag, och

2. detta moderföretag är ett institut i vars verksamhet ingår
att från allmänheten låna medel och att bevilja krediter för
egen räkning.

Moderföretag som med stöd av första stycket inte har upprättat
någon koncernredovisning ska i enlighet med bestämmelserna i 8
kap. 5 och 5 a §§ denna lag eller 8 kap. 3 och 3 a §§
årsredovisningslagen offentliggöra den koncernredovisning som
avses i 7 kap. 2 § första stycket 1 årsredovisningslagen samt
koncernrevisionsberättelsen. Handlingar som har getts in till
registreringsmyndigheten ska kungöras enligt 8 kap. 6 § denna
lag. Registreringsmyndigheten får förelägga moderföretaget att
ge in en bestyrkt översättning till svenska av handlingarna.
Sådant föreläggande ska utfärdas av registreringsmyndigheten om
någon begär det.

Första stycket gäller inte i fall som anges i 7 kap. 2 § fjärde
stycket årsredovisningslagen.

Upplysning om förhållande som avses i första stycket 1 ska
lämnas i det undantagna företagets årsredovisning.
Lag (2007:1461).

6 § Om 5 § första stycket tillämpas, skall i en not till det
undantagna företagets årsredovisning, utöver sådana uppgifter som
anges i 7 kap. 2 § femte stycket årsredovisningslagen (1995:1554),
sammantaget för det undantagna företaget och dess dotterföretag även
anges:

1. Summan av resultaträkningsposterna Ränteintäkter (post 1),
Leasingintäkter (post 2), Provisionsintäkter (post 5), Nettoresultat
av finansiella transaktioner (post 7) och Övriga rörelseintäkter
(post 8),

2. Årets resultat,

3. Summan av eget kapital, samt

4. Medelantalet anställda under räkenskapsåret.

6 a § Ett moderföretag behöver inte upprätta
koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag
är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 7 kap. 6 §
årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild.
Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera
dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.
Lag (2010:687).

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-
förordningen

7 § Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande
bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i
vissa fall kapitaltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554)
om förvaltningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga
värderingsprinciper,

c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om
koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till
årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och
form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till
följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 12 § om lån till ledande befattningshavare,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21
§ om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,

– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och

– 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om
tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 4 § 3-6 denna lag om indelning av eget kapital,

e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6
kap. 1 § första-tredje styckena årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll och till 6 kap. 2 a §
årsredovisningslagen om vissa upplysningar i
förvaltningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i
förvaltningsberättelsen, samt

4. 5-6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om
upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant
fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till
den plats där uppgifterna har lämnats. Lag (2010:1525).

8 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i
enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I
sådant fall tillämpas 7 §. Lag (2004:1175).

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för företag som
omfattas av denna lag.

För andra företag som avses i denna lag än banker och
hypoteksinstitut ska 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas, i stället för 2–8 §§ nedan, med följande
avvikelser:

1. Vid tillämpningen av 8 kap. 3 § och 4 § första och tredje
styckena årsredovisningslagen om offentliggörande ska
kreditmarknadsföreningar omfattas av bestämmelserna för
aktiebolag.

2. Vid tillämpningen av 8 kap. 6 § årsredovisningslagen om
förseningsavgifter ska kreditmarknadsföretag och
värdepappersbolag alltid anses som publika företag.
Lag (2011:764).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas:

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.
Lag (2009:35).

Uppgifter om anmärkningar

3 § En årsredovisning som publiceras i ofullständigt skick
enligt 8 kap. 15 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall även
innehålla uppgift om anmärkningar enligt 4 a kap. 13-15 §§
sparbankslagen (1987:619) respektive 7 a kap. 13-15 §§ lagen
(1995:1570) om medlemsbanker. Lag (2004:317).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall
lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna

1. i ett bankaktiebolag eller i en medlemsbank senast en månad
före ordinarie stämma,

2. i en sparbank senast en månad före ordinarie stämma, dock
senast den 31 mars,

3. i ett hypoteksinstitut senast fyra månader efter
räkenskapsårets utgång. Lag (1999:913).

Ingivande till registreringsmyndighet

5 § En bank och ett hypoteksinstitut ska ge in bestyrkta
kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det
förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en
månad efter det att balansräkningen och resultaträkningen
blivit fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den
verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen
och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas
om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om
stämmans beslut när det gäller bankens eller institutets vinst
eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag
ett elektroniskt original. Lag (2009:35).

5 a § Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt
till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får
undertecknas med en elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av
sådana handlingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med
originalet, och

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.
Lag (2007:1461).

5 b § Har upphävts genom lag (2013:437).

Registrering i bankregistret

5 c § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning
och revisionsberättelse för bankaktiebolag i bankregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett bankaktiebolag som
en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom
göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen
eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat
språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar
något annat, ge in en översättning till det språket av de
uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen
ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har
motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1461).

Kungörande

6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och
5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska
myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om bankaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma
språk som registreringen i bankregistret. Lag (2007:1461).

Vite

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i en bank
eller ett hypoteksinstitut som enligt denna lag skall ge in
redovisningshandling eller revisionsberättelse till
registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid
vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.
Lag (2000:823).

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 § Minst en gång under ett räkenskapsår som omfattar mer än
tio månader skall en särskild redovisning (delårsrapport) avges
enligt denna lag. Lag (2006:872).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska
bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas med undantag för 1 § första stycket och
hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b §
årsredovisningslagen. Lag (2007:1461).

Särskilda regler om delårsrapportens tillhandahållande och innehåll

3 § Utöver vad som följer av 9 kap. 2 § första stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) om tillhandahållande av
delårsrapport m.m. ska delårsrapporten i sparbanker genast
lämnas även till de huvudmän som begär det.

I delårsrapporten ska, utöver vad som anges i 9 kap. 3 §
årsredovisningslagen, uppgifter lämnas om utvecklingen av
inlåningen och utlåningen sedan föregående räkenskapsårs
utgång.

Sådana uppgifter om koncernen som anges i 9 kap. 3 § femte
stycket årsredovisningslagen behöver inte lämnas, om

1. företaget i enlighet med 7 kap. 2 § årsredovisningslagen
inte har upprättat någon koncernredovisning för närmast
föregående räkenskapsår,

2. det moderföretag vars koncernredovisning har getts in till
registreringsmyndigheten enligt 7 kap. 2 § årsredovisningslagen
har upprättat en delårsrapport som omfattar samma rapportperiod
som företagets delårsrapport,

3. moderföretagets delårsrapport innehåller likvärdiga
uppgifter som omfattar även koncernen,

4. företaget i sin egen delårsrapport lämnar uppgift om
moderföretagets namn, organisationsnummer eller, i förekommande
fall, personnummer samt säte, och

5. förutsättningarna i 7 kap. 5 § första stycket 1 och 2 denna
lag är uppfyllda.

Om uppgifter om koncernen utelämnas enligt tredje stycket
gäller bestämmelserna i 9 kap. 2 § årsredovisningslagen för den
delårsrapport som avses i tredje stycket 2. Är den
delårsrapporten inte upprättad på svenska, får
registreringsmyndigheten, om rapporten ska sändas in till
registreringsmyndigheten, förelägga företaget att sända in
också en bestyrkt översättning till svenska. Ett sådant
föreläggande ska utfärdas om någon begär det.

En delårsrapport i ett bankaktiebolag som ges in till
registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c §
denna lag. Lag (2009:35).

Vite

4 § Bestämmelserna i 8 kap. 7 § om vite gäller även delårsrapport.

10 kap. Överklagande

1 § Finansinspektionens beslut i frågor om medgivande eller
tillstånd enligt 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2
samt registreringsmyndighetens beslut i frågor om

1. föreläggande enligt 7 kap. 5 § andra stycket, 8 kap. 7 §
första stycket och 9 kap. 4 §, samt

2. utdömande av vite enligt 8 kap. 7 § andra stycket och 9 kap.
4 §, får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2000:823).

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

1. Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2. Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.

3. Utlåning till kreditinstitut

4. Utlåning till allmänheten

5. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

6. Aktier och andelar (som inte ingår i post 7 eller 8)

7. Aktier och andelar i intresseföretag

8. Aktier och andelar i koncernföretag

9. Immateriella anläggningstillgångar

a) Goodwill

b) Andra immateriella anläggningstillgångar

10. Materiella tillgångar

a) Inventarier

b) Leasingobjekt

c) Byggnader och mark

11. Tecknat ej inbetalt kapital

12. Övriga tillgångar

13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

1. Skulder till kreditinstitut

2. In- och upplåning från allmänheten

a) Inlåning

b) Upplåning

3. Emitterade värdepapper m.m.

a) Emitterade skuldebrev

b) Övriga

4. Övriga skulder

5. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

6. Avsättningar

a) Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

b) Avsättningar för skatter

c) Övriga avsättningar

7. Efterställda skulder

8. Obeskattade reserver

9. Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital

10. Överkursfond

11. Uppskrivningsfond

12. Andra fonder

a) Reservfond

b) Kapitalandelsfond

c) Fond för verkligt värde

d) Garantifond

e) Övriga fonder

13. Balanserad vinst eller förlust

14. Årets resultat

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

POSTER INOM LINJEN

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna
skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser,
varje slag för sig

2. Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag
för sig

3. Ansvarsförbindelser

a) Accepterade och endosserade växlar

b) Garantier

c) Övriga ansvarsförbindelser

4. Åtaganden

a) Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

b) Övriga åtaganden
Lag (2004:1175).

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkning

1. Ränteintäkter

2. Leasingintäkter

3. Räntekostnader

4. Erhållna utdelningar

5. Provisionsintäkter

6. Provisionskostnader

7. Nettoresultat av finansiella transaktioner

8. Övriga rörelseintäkter

9. Allmänna administrationskostnader

10. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

11. Övriga rörelsekostnader

12. Kreditförluster, netto

13. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

14. Återföringar av nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar

15. Extraordinära intäkter

16. Extraordinära kostnader

17. Bokslutsdispositioner

18. Skatt på årets resultat

19. Övriga skatter

20. Årets resultat

Övergångsbestämmelser

1995:1559

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift i 4 kap. bankrörelselagen (1987:617) som ersatts genom
bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före
lagens ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens
ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på
andra anläggningstillgångar eller för nedskrivning av bankens innehav
av fordringsbevis som är avsedda för den allmänna marknaden, allt
under förutsättning att det finns särskilda skäl för en sådan
utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i en not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning
som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra
stycket årsredovisningslagen (1995:1554) inte skall tillämpas samt
meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i
stället skall lämnas.

1996:1145

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första
gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 1996.

1997:454

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997 och tillämpas första
gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni
1997.

1998:10

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast
efter den 31 december 1998.

1999:1113

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 1999.

2000:43

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2000.

2000:74

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för
räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.

2000:823

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till
Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat
beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och
registreringsverket för fortsatt handläggning.

2002:151

1. Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

2. Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening
som har bedrivit verksamhet med stöd av punkt 2
övergångsbestämmelserna till lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar skall tillämpa denna lag från det
räkenskapsår som inleds närmast efter ett beslut om tillstånd
enligt den lagen. Detta gäller inte bestämmelser om
koncernredovisning i 7 kap. om aktiebolaget eller den
ekonomiska föreningen är att anse som ett sådant finansiellt
holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket.

2002:1063

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2002.

2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall
uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.

2003:772

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2003.

2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 6 §§ får tillämpas för
räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.
Lag (2004:1174).

3. Företag som tillämpar punkten 2 skall tillämpa 4 kap. 7 §, 5
kap. 3 och 4 §§ samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

2004:253

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2004:1175

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2004.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning
av de redovisningsstandarder som har antagits enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder får föra över belopp som i
koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till
fritt eget kapital.

2004:1176

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2011. Lag (2010:691).

2005:557

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2005.

2. Medel som har tillförts överkursfonden före den 1 januari
2006 utgör även därefter bundet eget kapital. I den första
årsredovisning som upprättas efter den 1 januari 2006 skall de
tas upp under reservfonden.

2006:566

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första
gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni
2006.

2006:872

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2006.

2007:368

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Företag som inte omfattas av 16 kap. 5 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden får tillämpa bestämmelserna i 9 kap. 2
och 3 §§ om delårsrapportens innehåll m.m. i deras lydelse före
den 1 juli 2007 för räkenskapsår som avslutas senast den 30
juni 2008, med det undantaget att delårsrapporten i banker och
hypoteksinstitut skall ges in till registreringsmyndigheten.
Hänvisningarna i 9 kap. 2 och 3 §§ till bestämmelserna i 9 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) skall då avse de
bestämmelsernas lydelse före den 1 juli 2007. Lag (2007:542).

2007:873

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter
utgången av december 2007.

2009:35

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28
februari 2009.

2010:687

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter
den 31 juli 2010.

2010:1525

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter
den 31 december 2010.

2014:563

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter får tillämpas för det räkenskapsår som
har inletts närmast före ikraftträdandet.