Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

SFS nr
1995:1560
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:452

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med
försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga
försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas
på finansiella holdingföretag som uteslutande eller
huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är
försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande
slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag,
ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet
uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i
vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

Från denna lag får medges undantag för sådana
försäkringsföretag som får undantas från
försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 19 och 20 §§ samma lag.
Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.

För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska
i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 §
andra stycket gälla. Lag (2013:452).

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

2 § När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i
årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas
även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt
föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större
företag och större koncerner ska tillämpas på
försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat
särskilt föreskrivs.

Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska
föreningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och
försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.

Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan
bestämmelse i årsredovisningslagen eller till
årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen
tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag
eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag.
Lag (2010:2058).

Definitioner

3 § Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) skall tillämpas:

3 § första stycket 2 om definition av andelar,

4 och 5 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman
m.m., samt

7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna
varandra upplysningar. Lag (2006:873).

Normgivningsbemyndigande

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och
koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag,
och

2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall
upprätta enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen
får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och
föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas
i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens
tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansnspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller
föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall
gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §,
men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

6 § För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte
annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078).
Lag (1999:1114).

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

1 § Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera
försäkringsgrenar, ska även en resultatanalys ingå i
årsredovisningen. Lag (2010:2058).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2
kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

1 § första stycket om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte-sjunde styckena om årsredovisningens
undertecknande. Lag (2008:95).

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

1 § Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som
anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas
enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i
denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa
uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av det som föreskrivs i 3 § ska följande
bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § om balansräkningens innehåll,

2 § om resultaträkningens innehåll,

4 § första, tredje och fjärde styckena om uppställning och
sammanslagning av poster m.m.,

5 § första-tredje styckena om jämförelsetal,

5 a § om överkursfonden,

6 § första stycket om fordran på insatser,

8 § om specificering av större periodiseringsposter,

9 § om avsättningar,

10 § om specificering av vissa större avsättningar, samt

13 § om extraordinära intäkter och kostnader.
Lag (2010:2058).

Särskilda regler om sammanslagning av poster och åtaganden

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 3 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) skall tillämpas med följande
avvikelser:

1. Vad som i 4 § fjärde stycket sägs om sammanslagning av
poster som föregås av arabiska siffror gäller inte för posterna
upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för
sådana poster i balansräkningen som skall tas upp under
Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär
placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska
avsättningar (DD och EE).

2. Inom linjen skall, utöver ställda säkerheter och
ansvarsförbindelser, oåterkalleliga åtaganden som innebär
risktagande anges. Lag (1999:603).

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

4 § Förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal
behöver inte tas upp som ansvarsförbindelse eller åtagande.

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 2 § ska följande
bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) tillämpas:

2 § om immateriella anläggningstillgångar,

3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,

4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

6–8 §§ om uppskrivning av anläggningstillgångar,

9 § första–fjärde styckena om värdering av
omsättningstillgångar,

10 § om värdering av pågående arbeten,

11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk
valuta,

13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,

14 § om egna aktier,

14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,

14 e § om värdering av säkrade poster, samt

15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.
Lag (2011:1556).

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett
försäkringsföretags tillgångar och skulder

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande
avvikelser:

1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).

2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte annat
följer av detta kapitel.

3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),
dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella
tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III)
som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B),
dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella
tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III)
som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana
tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i
koncernföretag och intresseföretag (C.II), andra finansiella
placeringstillgångar (C.III.1–7) samt depåer hos företag som
avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar
tas upp till sitt verkliga värde.

5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska
tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana
tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och
varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas,
utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.

b) Aktier och andelar i koncernföretag och intresseföretag
får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av
Finansinspektionen.

6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för
ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för
avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).

7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av
uppskrivningsfonden för att täcka förlust får inte
tillämpas.

8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och
bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager
(G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande
ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp
till sitt verkliga värde.

9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager
(G.I).

10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter
Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra
försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i
den bestämmelsen.

11. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga
värde om det är förenligt med 14 a §.

12. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får
tillämpa 14 b § tredje stycket.

13. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär
placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga
värde. Lag (2011:1556).

3 § Har upphävts genom lag (2004:1177).

Periodisering av överkurs och underkurs

4 § Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller
lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt
4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller
underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen
(överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden
periodiseras.

Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande
värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av
över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.

En periodisering enligt första stycket får underlåtas under
samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra
meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts
skall upplysning om förhållandet lämnas i en not.
Lag (2004:1177).

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

5 § Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument
får tas upp till sitt verkliga värde.

Värdering enligt första stycket får ske bara om alla
tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en
arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark
(C.I) värderas på samma sätt. Lag (2011:1556).

6 § Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas
upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4
kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554) ska
redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte
värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde
enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag.
Lag (2011:1556).

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

7 § Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas
med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om
en värdering till verkligt värde lämnas i en not.
Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balansräkningen
enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När
placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas
till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap. 14 a eller 14 e
§ årsredovisningslagen (1995:1554), ska på samma sätt
upplysningar om en värdering med utgångspunkt i
anskaffningsvärdet lämnas i en not. Lag (2011:1556).

Förutbetalda anskaffningskostnader

8 § Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart
samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång,
om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande
år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

9 § De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall
motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla
alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med
anledning av ingångna försäkringsavtal. Lag (2004:1177).

5 kap. Tilläggsupplysningar

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Utöver vad som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska
årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3-6 §§
nedan. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i
strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i
stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen.
Vidare ska, med beaktande av vad som föreskrivs i 2 §, följande
bestämmelser om tilläggsupplysningar i 5 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 § andra stycket om hänvisningar till noter,

2 § om värderings- och omräkningsprinciper,

3 § första-tredje styckena om anläggningstillgångar,

4 a-4 c §§ om finansiella instrument,

5 § om uppskrivningsfond och fond för verkligt värde,

7 § om inköp och försäljning mellan koncernföretag,

8 och 9 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra
företag,

10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter,

11 § första och andra styckena om ställda säkerheter,

11 a § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte
redovisas i balansräkningen,

12 § om lån till ledande befattningshavare,

12 a § första och tredje styckena samt 12 b § om transaktioner
med närstående,

13 § om konvertibla lån,

14 § andra och tredje styckena om förändringar i eget kapital
m.m.,

16 och 17 §§ om upplysningar om skatt,

18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

19-21 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,

22 § om pensioner och liknande förmåner,

23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

24 § om suppleanter och vice verkställande direktör,

25 § om avtal om avgångsvederlag,

26 § om uppgift om moderföretag, samt

27 § om europabolag och europakooperativ.

Vid tillämpningen av 5 kap. 20 och 22 §§ årsredovisningslagen
ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som
publika aktiebolag. Lag (2010:1526).

Särskilda regler om tilläggsupplysningar

2 § De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande
avvikelser:

1. Utöver värderings- och omräkningsprinciper enligt 2 § ska
det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip
resulterat i.

2. a) 3 § första stycket ska tillämpas på dels immateriella
tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar
i koncernföretag och intresseföretag (C.II).

b) 3 § andra och tredje styckena ska tillämpas på dels
immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C),
dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och
övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller
innehas.

3. 4 § ska tillämpas på byggnader och mark (C.I).

4. 7 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen
och avgiven återförsäkring.

5. Fråga om tillstånd enligt 9 § andra stycket att utelämna
uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av
Finansinspektionen.

6. 10 § andra stycket om kort- och långfristiga balansposter
ska tillämpas endast beträffande de skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen.

7. Utgifter och inkomster enligt 14 § andra stycket för egna
aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i
livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.

8. Utöver upplysningar enligt 18 § ska även uppgift lämnas om
medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän,
fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom skall
medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var
för sig.

9. Uppgift enligt 20 § första stycket 2 om löner och
ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän,
fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska
ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige
anges för varje grupp. Lag (2010:2058).

Upplysningar om tillgångar

3 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter
lämnas om tillgångar:

1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten
skall anges.

2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka
försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande
belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek
och art.

3. Större belopp i posterna Övriga finansiella
placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III),
skall specificeras till storlek och art.

4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på
tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive
indirekt bär placeringsrisk.

5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och
Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader
(II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och
livförsäkringsrörelse.

6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper
överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på
förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av
överstigande belopp skall anges för sig och summan av
underskridande belopp skall anges för sig. Lag (2000:75).

Upplysningar om eget kapital och avsättningar

4 § Utöver det som följer av 1 § ska följande uppgifter lämnas
om eget kapital och avsättningar:

1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som
bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital,
Verksamhetskapital, Överkursfond, Förlagsinsatser,
Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde
och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragspost.

2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget
kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital
eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp
Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital,
Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond,
Kapitalandelsfond och Fond för verkligt värde. Under fritt eget
kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria fonder, var för
sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust
för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för
räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i
bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad
förlust. Under bundet eget kapital ska tas upp Aktiekapital,
Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser,
Uppskrivningsfond, Reservfond och Kapitalandelsfond. Under
fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska tas upp fria
fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst
eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och
förlust för räkenskapsåret tas därvid upp som avdragsposter.

4. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej
intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till
väsentligt belopp, ska beloppet anges.

5. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning
(DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.

6. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det
anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp.
Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan
avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid
räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret
gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående
år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från
föregående år vid räkenskapsårets slut.

7. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar
för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär
risk.

8. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får
dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av
fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn
till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen
(2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.

9. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som
inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning
enligt bolagsordning eller stadgar.

10. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i
annan valuta än redovisningsvalutan, ska räknas om enligt
växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade
beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska

– i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag och ömsesidiga
livförsäkringsbolag som får dela ut vinst samt
försäkringsföreningar som får dela ut vinst, föras mot
Balanserad vinst eller förlust, och

– i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst
och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst föras
mot Andra fonder. Lag (2010:2058).

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 § Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter
lämnas om resultaträkningens poster:

1. I fråga om skadeförsäkring skall anges

a) premieinkomsten, brutto,

b) premieintäkter, brutto,

c) försäkringsersättningar, brutto,

d) driftskostnader, brutto, samt

e) resultat av avgiven återförsäkring.

Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen
återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent
eller mer av premieinkomst, brutto.

2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande
försäkringsklasser

a) olycksfall och sjukdom,

b) motorfordon, ansvar mot tredje man,

c) motorfordon, övriga klasser,

d) sjöfart, luftfart och transport,

e) brand och annan skada på egendom,

f) allmän ansvarighet,

g) kredit och borgen,

h) rättsskydd,

i) assistans, samt

j) övriga försäkringsklasser.

3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto.
Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna
premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring
och mottagen återförsäkring.

4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt
följande indelningsgrunder

a) I premier för individuell försäkring,

II gruppförsäkringspremier,

b) I periodiska premier,

II engångspremier,

c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,

II premier för återbäringsberättigade avtal, samt

III premier för livförsäkringsavtal för vilka
försäkringstagaren bär risk.

5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total
premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser
försäkringsavtal som tecknats av företaget i

a) Sverige,

b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, samt

c) övriga länder.

6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring
under räkenskapsåret skall anges i en not.

7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-
teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om
grunderna för överföringen lämnas i en not. Lag (1999:603).

Upplysningar om koncern- och intresseföretag

6 § Utöver vad som följer av 1 § skall för var och en av
posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) uppgifter lämnas
om de belopp som avser koncernföretag och om de belopp som
avser intresseföretag. Lag (2004:1177).

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

1 § Med beaktande av det som föreskrivs i andra stycket ska
följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)
tillämpas:

1 § första–fjärde styckena om förvaltningsberättelsens
innehåll,

2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.
och

2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i
aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet.

Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8
årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i
stället avse nominellt belopp.

Försäkringsaktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på
en reglerad marknad i Sverige, ska även tillämpa 6 kap. 1 a §
årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll. Vid
tillämpningen av nämnda paragraf ska det som sägs om riktlinjer
av det slag som avses i 8 kap. 51 § aktiebolagslagen (2005:551)
i stället avse riktlinjer av det slag som avses i 8 kap. 9 §
försäkringsrörelselagen (1982:713).

Försäkringsaktiebolag, vars aktier, teckningsoptioner eller
skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad, ska
även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om
bolagsstyrningsrapport. Lag (2009:36).

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

2 § Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen
upplysningar lämnas om

1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för
vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och

2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid
utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

3 § Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på
försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska
avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och
rörelseresultat. Lag (2010:2058).

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

1 § Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella
holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte
annat följer av 2 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Med beaktande av vad som föreskrivs i 3 § ska följande
bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,

5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,

6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande
bild,

7 § andra stycket om valuta,

8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen
och koncernresultaträkningen,

9 § om minoritetsandelar,

10 § om balansdag,

12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och
årsredovisningen,

13 § om elimineringar mellan koncernföretag,

15 § om förändringar i koncernens sammansättning,

16 och 17 §§ om uppgifter om dotterföretag och vissa andra
företag,

18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i
koncernredovisningen,

25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och vissa andra
företag ska räknas in i koncernredovisningen, och
31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern
kontroll och riskhantering. Lag (2010:688).

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

3 § De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande
avvikelser:

1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 ska gälla
att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och
reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har
tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19
december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för
försäkringsföretag, senast ändrat genom Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/46/EG, eller har upprättats och reviderats
på likvärdigt sätt.

2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs
till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en
hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.

3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om
sex månader.

4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra
värderingsprinciper får användas än i moderföretagets
årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar,
avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även
tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer
försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas
med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska
upplysning om detta lämnas i en not.

5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om
dotterföretag och vissa andra företag prövas av
Finansinspektionen. Lag (2007:1462).

Allmänna regler för koncernredovisningen

4 § För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar

1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §,
med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1-3 §§
årsredovisningslagen (1995:1554),

2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3
kap., med det tillägget att vad som avsatts till
kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som
bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),

3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,

4. bestämmelserna om tilläggsupplysningar i 5 kap., med
undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap. 8, 9 och
26 §§ årsredovisningslagen, samt

5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i
6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för
hänvisningen till 6 kap. 2 § årsredovisningslagen.

Trots vad som följer av första stycket 4 får uppgifter enligt 5
kap. 20 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 22 § andra
stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga
om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska
dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra
förmåner från koncernföretag. Lag (2010:1526).

Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av
IAS-förordningen

5 § Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande
bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

2. 2 § vad gäller hänvisningarna till

a) 7 kap. 2 § och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om
när koncernredovisning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om
förvaltningsberättelse,

c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga
värderingsprinciper,

d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om
koncernens system för intern kontroll och riskhantering,

3. 3 § 1, 2 och 4 såvitt avser hänvisningen till 7 kap.12 §
första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om
när koncernredovisning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till

a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till
årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och
form samt 2 kap. 7 § om undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till
följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 12 § om lån till ledande befattningshavare,

– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

– 20 § första stycket 1 och andra och tredje styckena samt 21 §
om löner, ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,

– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt

– 25 § om avtal om avgångsvederlag,

c) 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om
tilläggsupplysningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,

e) 5 kap. 4 § 1-4 och 6-8 denna lag om eget kapital och
avsättningar,

f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6
kap. 1 § första-tredje styckena årsredovisningslagen om
förvaltningsberättelsens innehåll, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i
förvaltningsberättelsen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om
upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant
fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till
den plats där uppgifterna har lämnats.
Lag (2010:2058).

6 § Företag som avses i 1 § men som inte omfattas av artikel 4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder får upprätta koncernredovisning i
enlighet med dessa internationella redovisningsstandarder. I
sådant fall tillämpas 5 §. Lag (2004:1177).

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

1 § Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag.
Lag (2004:254).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554) ska tillämpas

14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,

15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport, samt

16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.
Lag (2009:36).

Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

3 § Har upphävts genom lag (2010:2058).

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

4 § Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall
lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad
före ordinarie stämma. Lag (1999:1115).

Ingivande till registreringsmyndighet

5 § Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av
årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna
räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad
efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit
fastställda.

På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den
verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen
och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas
om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om
stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst
eller förlust.

Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag
ett elektroniskt original. Lag (2009:36).

5 a § Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt
till registreringsmyndigheten.

Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får
undertecknas med en elektronisk signatur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av
sådana handlingar som avses i 5 §,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med
originalet, och

3. den elektroniska signaturen enligt andra stycket.
Lag (2007:1462).

5 b § Har upphävts genom lag (2013:438).

Registrering i försäkringsregistret

5 c § Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning
och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i
försäkringsregistret.

Registreringen ska göras på svenska. Om ett
försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska
registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk
inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat
språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar
något annat, ge in en översättning till det språket av de
uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen
ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har
motsvarande utländsk behörighet. Lag (2007:1462).

Kungörande

6 § När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och
5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska
myndigheten kungöra detta i en tidning.

I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på
samma språk som registreringen i försäkringsregistret.
Lag (2007:1462).

Vite

7 § Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett
försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in
redovisningshandling eller revisionsberättelse till
registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid
vite att fullgöra denna skyldighet.

Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten.
Lag (2000:824).

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 § Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

1 § Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns
i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Lag (2007:543).

Årsredovisningslagens tillämpning

2 § Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap.
årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för
1 § första stycket och andra stycket andra och tredje
meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap.
3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in
till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap.
5 c § denna lag. Lag (2007:1462).

10 kap. Överklagande

1 § Beslut som Finansinspektionen eller
registreringsmyndigheten meddelar enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock
inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2013:452).

Bilaga 1

Uppställningsform för balansräkning

TILLGÅNGAR

A. Tecknat ej inbetalt kapital

B. Immateriella tillgångar

I Goodwill

II Andra immateriella tillgångar

C. Placeringstillgångar

I Byggnader och mark

II Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

1. Aktier och andelar i koncernföretag

2. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
till,

koncernföretag

3. Aktier och andelar i intresseföretag

4. Räntebärande värdepapper emitterade av, och lån
till, intresseföretag

III Andra finansiella placeringstillgångar

1. Aktier och andelar

2. Obligationer och andra räntebärande värdepapper

3. Andelar i investeringspooler

4. Lån med säkerhet i fast egendom

5. Övriga lån

6. Utlåning till kreditinstitut

7. Övriga finansiella placeringstillgångar

IV Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär
placeringsrisk

1. Tillgångar för villkorad återbäring

2. Fondförsäkringstillgångar

E. Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

5. Övriga försäkringstekniska avsättningar

6. Avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk

a) Villkorad återbäring

b) Fondförsäkringsåtaganden

F. Fordringar

I Fordringar avseende direkt försäkring

II Fordringar avseende återförsäkring

III Övriga fordringar

G. Andra tillgångar

I Materiella tillgångar och varulager

II Kassa och bank

III Övriga tillgångar

H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I Upplupna ränte- och hyresintäkter

II Förutbetalda anskaffningskostnader

III Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

AA. Eget kapital

I Aktiekapital eller Garantikapital

II Överkursfond

III Uppskrivningsfond

IV Konsolideringsfond

V Andra fonder

1. Reservfond

2. Kapitalandelsfond

3. Fond för verkligt värde

4. Övriga fonder

VI Balanserad vinst eller förlust

VII Årets resultat

BB. Obeskattade reserver

CC. Efterställda skulder

DD. Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven
återförsäkring)

1. Ej intjänade premier och kvardröjande risker

2. Livförsäkringsavsättning

3. Oreglerade skador

4. Återbäring och rabatter

5. Utjämningsavsättning

6. Övriga försäkringstekniska avsättningar

EE. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk (före avgiven återförsäkring)

1. Villkorad återbäring

2. Fondförsäkringsåtaganden

FF. Andra avsättningar

1. Pensioner och liknande förpliktelser

2. Skatter

3. Övriga avsättningar

GG. Depåer från återförsäkrare

HH. Skulder

I Skulder avseende direkt försäkring

II Skulder avseende återförsäkring

III Obligationslån

IV Skulder till kreditinstitut

V Övriga skulder

II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I Återförsäkrares andel av Förutbetalda
anskaffningskostnader

II Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

POSTER INOM LINJEN

I Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna
skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser,
varje slag för sig

II Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter, varje slag
för sig

III Ansvarsförbindelser

1. Garantier

2. Pensionsförpliktelser som ej upptagits bland avsättningar
och ej har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet

3. Övriga ansvarsförbindelser

IV Åtaganden

1. Åtaganden till följd av återköpstransaktioner

2. Övriga åtaganden
Lag (2004:1177).

Bilaga 2

Uppställningsform för resultaträkningen

I. TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
c. Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och
kvardröjande risker, före avgiven återförsäkring (+/-)
d. Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej
intjänade premier och kvardröjande risker (+/-)
2. Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen
(III.6)
3. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven
återförsäkring)
4. Försäkringsersättningar (efter avgiven
återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
5. Förändring i Övriga försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring) (+/-)
6. Återbäring och rabatter (efter avgiven
återförsäkring)
7. Driftskostnader
8. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven
återförsäkring)
9. Förändring i Utjämningsavsättning
10. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs
som post III.1)

II. TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
1. Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)
a. Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)
b. Premier för avgiven återförsäkring (-)
2. Kapitalavkastning, intäkter
3. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
3a. Värdeökning på placeringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeökning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeökning på fondförsäkringstillgångar
3b. Värdeökning på övriga placeringstillgångar
4. Övriga tekniska intäkter (efter avgiven
återförsäkring)
5. Försäkringsersättningar (efter avgiven
återförsäkring)
a. Utbetalda försäkringsersättningar
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Förändring i Avsättning för oreglerade skador
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
6. Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar
(efter avgiven återförsäkring) (+/-)
a. Livförsäkringsavsättning
aa) Före avgiven återförsäkring
bb) Återförsäkrares andel (-)
b. Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk
aa) Villkorad återbäring
bb) Fondförsäkringsåtaganden
c. Övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven
återförsäkring)
7. Återbäring och rabatter (efter avgiven
återförsäkring)
8. Driftskostnader
9. Kapitalavkastning, kostnader
10. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
10a. Värdeminskning på placeringstillgångar för vilka
livförsäkringstagaren bär placeringsrisk
aa) Värdeminskning på tillgångar för villkorad återbäring
bb) Värdeminskning på fondförsäkringstillgångar
10b. Värdeminskning på övriga placeringstillgångar
11. Övriga tekniska kostnader (efter avgiven
återförsäkring)
12. Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen
(införs som post III.4)
13. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (införs
som post III.2)

III. ICKE-TEKNISK REDOVISNING
1. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post
I.10)
2. Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat (post
II.13)
3a. Kapitalavkastning, intäkter i
skadeförsäkringsrörelsen
3b. Orealiserade vinster på placeringstillgångar
4. Kapitalavkastning överförd från
livförsäkringsrörelsen (post II.12)
5a. Kapitalavkastning, kostnader i
skadeförsäkringsrörelsen
5b. Orealiserade förluster på placeringstillgångar
6. Kapitalavkastning överförd till
skadeförsäkringsrörelsen (post I.2)
7. Övriga intäkter
8. Övriga kostnader
9. Extraordinära intäkter
10. Extraordinära kostnader
11. Bokslutsdispositioner
12. Skatt på årets resultat
13. Övriga skatter
14. Årets resultat
Lag (1999:603).

Övergångsbestämmelser

1995:1560

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första
gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1995.

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till
föreskrift i 11 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) som ersatts
genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen
(1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före
lagens ikraftträdande.

4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens
ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på
andra anläggningstillgångar, om det finns särskilda skäl för en sådan
utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i not.

5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning
som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra
stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § denna lag
inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka
jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

1996:1146

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första
gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 1996.

1998:11

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast
efter den 31 december 1998.

1999:228

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

2. Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999
har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall,
Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen
eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras
enligt äldre bestämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall
överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i
ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

1999:603

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 samt tillämpas
på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 1999.

2. Försäkringsbolag som med stöd av punkten 2 i övergångs-
bestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkrings-
rörelselagen (1982:713) tillämpar där angivna äldre
bestämmelser skall alltjämt tillämpa äldre föreskrifter i 3
kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 3-5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 § och
bilaga 1 och 2 till lagen.

3. Äldre föreskrifter i 4 kap. 2 § 6 gäller för den
uppskrivningsfond som livförsäkringsbolag innehar vid ingången
av det räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2000.
Uppskrivningsfonden skall redovisas som bundet eget kapital, om
inte föreskrifterna i 2 skall tillämpas.

1999:1114

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

2. De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det
räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

3. Understödsföreningar får tillämpa äldre föreskrifter i 29
och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar för det
första räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december
1999. En sådan tillämpning skall anmälas till
Finansinspektionen före den 1 januari 2000.

4. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
för den första årsredovisning som en understödsförening
upprättar enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket
årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt
meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar
som i stället skall lämnas.

5. Föreskrifterna i 4 kap. 5 § tredje stycket
årsredovisningslagen skall inte tillämpas på nedskrivning som
en understödsförening har gjort före ikraftträdandet av denna
lag.

2000:44

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2000.

2000:75

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser
gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för
räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.

2000:824

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Registreringsärenden, som har kommit in till
Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat
beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och
registreringsverket för fortsatt handläggning.

2002:1064

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2002.

2. För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall
uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.

2003:488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för
räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.

2003:773

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2003.

2004:254

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ärenden som har kommit in till Patent- och
registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut
före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för
fortsatt handläggning.

2004:1177

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2004.

2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning
av de redovisningsstandarder som har antagits enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av
den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder får föra över belopp som i
koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till
fritt eget kapital.

3. Äldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 5 §§ får tillämpas för
räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.

4. Företag som tillämpar punkten 3 skall tillämpa 4 kap. 3 och
6 §§, 5 kap. 4 § samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

2004:1178

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 2011. Lag (2010:692).

2006:567

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30
juni 2006.

2. Om det i en förvaltningsberättelse som har upprättats mellan
den 1 januari 2006 och den 1 juli 2006 har lämnats upplysningar
om nominellt belopp för aktier, skall dessa upplysningar anses
likvärdiga med upplysningar om kvotvärde.

2006:873

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
31 december 2006.

2007:369

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7
kap. 3 § får dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds
närmast efter den 31 december 2006.

2007:874

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter
utgången av december 2007.

2009:36

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första
gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28
februari 2009.

2010:688

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter
den 31 juli 2010.

2010:1526

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas
första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter
den 31 december 2010.

2010:2058

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på
räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.

2. Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för
understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om
införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) tillämpar
lagen (1972:262) om understödsföreningar.

3. Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst
har tillförts överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även
därefter bundet eget kapital. I årsredovisningar för
räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de tas
upp under reservfonden.

2013:452

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli
2013.

2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har
kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.