Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

SFS nr
1995:1600
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:675

Definitioner

1 § Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna
förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § första
stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med finansiellt holdingföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 §
andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag.

2 § I förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor finns
bestämmelser om kungörande m.m. som avser sådana kreditinstitut och
värdepappersbolag som omfattas av 8 kap. årsredovisningslagen
(1995:1554).

Medgivande av undantag

3 § Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska
ges in till Finansinspektionen. Förordning (2013:675).

Bemyndiganden

4 § Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags
löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och
koncernredovisning,

2. kreditinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,

3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska
upprätta enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560)
om årsredovisning i
försäkringsföretag, och

4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i
försäkringsföretag och föreskrifter som har meddelats med stöd
av lagen ska tillämpas i sådana företag som har beviljats
undantag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma lag.
Förordning (2011:777).

5 § Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner
i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag, i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag eller i föreskrifter som meddelas med stöd av
dessa lagar, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 6
§ lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
eller i 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

6 § Finansinspektionen får för värdepappersbolag meddela
föreskrifter om uppställningsformer för balansräkningen och
resultaträkningen som avviker från lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om
avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till sådana bolags särskilda
verksamhetsinriktning.

7 § Finansinspektionen får för den första års- eller
koncernredovisning som ett företag upprättar enligt lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3
kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 §
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas
samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar
som i stället skall lämnas. Förordning (1999:1161).

8 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten
av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag i den utsträckning som denna förordning inte
innehåller sådana bestämmelser. Förordning (1999:1161).

8 a § Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela
föreskrifter om

1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av
sådana handlingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8
kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag,

2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med
originalet, och

3. den elektroniska signaturen enligt 8 kap. 5 a § andra
stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag. Förordning (2007:1467).

Kungörande

9 § Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8
kap. 6 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då
redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av
registreringsmyndigheten.

Kungörelsen ska innehålla uppgift om

1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det
företag som handlingarna avser eller, i fråga om
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, namn,
organisationsnummer och företagskategori för moderföretaget i
den koncern som handlingarna avser,

2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och

3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till
registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller
motsvarande ärendebeteckning.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. i vilken tidning kungörande ska ske, och

2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse.
Förordning (2007:1467).

Förvaring av ingivna handlingar

10 § Årsredovisningar, revisionsberättelser,
bolagsstyrningsrapporter, koncernredovisningar,
koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts
in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag eller 8 kap. lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till
mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas
tillgängliga hos registreringsmyndigheten.
Förordning (2009:40).

Underrättelse om vite

11 § Om registreringsmyndigheten fattat beslut om vite enligt
8 kap. 7 § eller 9 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 7 § lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, skall den
genast skriftligen underrätta företaget om beslutet.
Förordning (2000:827).

Prövning av tillståndsfrågor

12 § Finansinspektionen prövar frågor som avses i

1. 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 1 och 7 kap. 3 § 2 lagen
(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och
värdepappersbolag, och

2. 4 kap. 2 § 5 b, 5 kap. 2 § 4 och 7 kap. 3 § 4 lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
Förordning (1999:1161).

Ansökningsavgifter

Avgifter

13 § Om en registrering i bankregistret eller
försäkringsregistret eller ett kungörande av årsredovisning ska
göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500
kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften
återbetalas inte om handläggningen har påbörjats.
Förordning (2007:1467).

Övergångsbestämmelser

1995:1600

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas
första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31
december 1995.

1999:691

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller,
i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999
skall äldre bestämmelser tillämpas.

1999:1161

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Bestämmelserna i tidigare 7 § gäller alltjämt i fråga om
redovisningen i understödsföreningar som tillämpar
bokföringslagen (1976:125) samt 29 och 30 §§ lagen (1972:262)
om understödsföreningar i dess lydelse före den 1 januari 2000.

3. Bestämmelserna i tidigare 13 och 14 §§ gäller alltjämt för
ansökningar som prövas enligt 4 kap. 2 § 6 lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag i dess lydelse före den 1
januari 2000.