Lag (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

SFS nr
1995:1623
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1292
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1495

Förutsättningar för skattereduktion

1 § Skattereduktion enligt denna lag medges fysisk person som mot
betalning i pengar förvärvar aktier, om de förutsättningar som följer
av 2-5 §§ är uppfyllda eller kan antas bli uppfyllda.

Underlag för skattereduktion är betalningar enligt första stycket
under år 1996. I underlaget får inräknas betalningar om sammanlagt
högst 100 000 kronor. Betalningar för förvärv av nyemitterade aktier
får dock inte inräknas i underlaget till den del nyemissionen avser
höjning av aktiekapitalet till ett belopp motsvarande 100 000 kronor
eller motsvarar nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden som
skett efter den 1 januari 1995.

Skattereduktionen utgör 30 procent av underlaget men medges endast
om underlaget sammantaget uppgår till minst 10 000 kronor.
Lag (1996:1614).

2 § Den skattskyldige får inte inom fem år efter utgången av det
beskattningsår då aktierna förvärvades avyttra aktierna, förvärva
eller utfästa rätt till framtida avyttring av aktierna eller ingå
avtal om sådan avyttring.

Om den skattskyldige har såväl aktier för vilka skattereduktion
medgetts som andra aktier i samma bolag, skall vid tillämpning av
första stycket en avyttring av aktier i bolaget alltid behandlas som
om avyttringen avsåg aktier för vilka skattereduktion medgetts.

Om en fysisk person som förvärvat aktierna avlider, gäller för
dödsboet vad som enligt denna lag skulle ha gällt för den avlidne. Om
äganderätten till aktierna övergår genom arv, testamente eller
bodelning med anledning av makes död, krävs att den nya ägaren inte
avyttrar aktierna eller förfar på annat sådant sätt som anges i
första stycket under den där angivna tiden. Om äganderätten till
aktierna övergår genom gåva eller genom bodelning av annan anledning
än makes död, skall aktierna anses avyttrade.

3 § Förvärvet skall ske genom teckning av nyemitterade aktier i ett
svenskt aktiebolag eller ett utländskt bolag hemmahörande i en
medlemsstat i Europeiska gemenskapen eller i ett land med vilket
Sverige har avtal med bestämmelser om informationsutbyte för
beskattningsändamål. Dessutom skall följande krav vara uppfyllda:

1. Bolaget skall bedriva verksamhet från fast driftställe i Sverige
under en sammanhängande period som sträcker sig från fyra månader
närmast före beslutet om nyemission till utgången av femte året efter
det år under vilket den skattskyldige förvärvade aktierna.

2. Ett belopp motsvarande betalningen för aktierna skall varaktigt
investeras eller förbrukas i verksamhet vid det fasta driftstället i
Sverige. Investeringen eller förbrukningen får inte gälla sådan
egendom som avses i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 §
kommunalskattelagen (1928:370).

Den omständigheten att verksamheten i Sverige upphör kortare tid
efter förvärvet än som anges i första stycket 1 utgör inte något
hinder mot skattereduktion, om verksamheten upphör till följd av att
bolaget försätts i konkurs eller träder i likvidation enligt reglerna
om tvångslikvidation.

4 § Skattereduktion medges inte i den mån det bolag som gett ut
aktierna inom fem år efter utgången av det år under vilket den
skattskyldige förvärvade aktierna beslutar att sätta ned
aktiekapitalet eller reservfonden och betala ut hela eller del av
nedsättningen till aktieägarna. Skattereduktion medges inte heller i
den mån bolagets egendom har disponerats i strid med 12 kap.
aktiebolagslagen (1975:1385). Vad som har sagts nu gäller också om en
motsvarande åtgärd vidtas av ett utländskt bolag.

5 § Skattereduktion medges inte om aktier i bolaget eller i annat
företag i samma koncern vid förvärvet är noterade vid en svensk eller
utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan
reglerad marknad. Detsamma gäller om aktierna under de senaste tio
åren före förvärvet har varit eller inom tre år efter utgången av det
år under vilket de förvärvades blir noterade där.

Skattereduktion medges inte om bolaget eller annat företag i samma
koncern vid förvärvet eller inom fem år efter utgången av det år
under vilket den skattskyldige förvärvade aktierna direkt eller genom
handelsbolag

1. bedriver bankrörelse, försäkringsrörelse, värdepappersrörelse
eller annan finansiell verksamhet,

2. bedriver verksamhet med uthyrning av lös egendom om verksamheten
i mer än obetydlig omfattning riktar sig till annan än företag i
samma koncern som uthyrningsföretaget,

3. äger andra fastigheter än sådana som uteslutande används i annan
egen verksamhet än fastighetsförvaltning eller i sådan verksamhet som
bedrivs av annat företag i samma koncern, eller

4. annat än tillfälligtvis har mer än en femtedel av sina tillgångar
placerade i kontanter, banktillgodohavanden eller finansiella
instrument som utgör omsättningstillgångar eller innehas i
kapitalplaceringssyfte.

Skattereduktion medges inte heller om aktier som svarar mot mer än
hälften av röstetalet i bolaget direkt eller indirekt innehas av två
eller flera företag som skulle ha omfattats av första eller andra
stycket om företagen ingått i samma koncern som bolaget.

Bestämmelserna i andra stycket 3 om fastighet skall också tillämpas
i fråga om byggnad som är lös egendom och sådana tillbehör till
byggnad som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ jordabalken.

6 § Med företag i samma koncern förstås juridisk person som ingår i
samma koncern enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap.
4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 1 § lagen
(1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag eller, för det
fall den sist nämnda lagen inte längre skall tillämpas, 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554). Vidare anses ett utländskt bolag
ingå i samma koncern som ett svenskt företag om bolaget, för det fall
att bolaget hade varit ett svenskt aktiebolag, skulle ha varit ett
moderföretag till det svenska företaget.

Ansökan

7 § Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos en
skattemyndighet senast den 4 maj 1998.

Om en ansökan om skattereduktion har kommit in senast den 2 maj 1997
skall skattereduktion tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund
av 1997 eller 1998 års taxering efter vad som anges i ansökan. Kommer
ansökan in senare tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering av
skatt på grund av 1998 års taxering.

Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens namn, bostadsadress och
personnummer samt en försäkran om att sökanden avser att behålla
aktierna till utgången av femte beskattningsåret efter det år
aktierna förvärvats.

Ett intyg utfärdat av det bolag som gett ut aktierna skall bifogas
ansökan. Intyget skall innehålla

1. uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och säte,

2. uppgift om antalet av den skattskyldige förvärvade aktier, vad
som betalats för aktierna och om när full betalning i pengar erlades,

3. en försäkran om att det inte föreligger något sådant förhållande
som enligt 1 § andra stycket sista meningen, 3, 4 eller 5 § utgör
hinder för skattereduktion och

4. uppgift om hur betalningen för aktierna har investerats eller
förbrukats. Lag (1996:1614).

8 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilken eller vilka
skattemyndigheter som beslutar i ärenden enligt denna lag.

Omprövning

9 § Beslut om skattereduktion skall omprövas om

1. sökanden eller bolaget har lämnat oriktiga uppgifter,

2. det sedan sökanden eller bolaget har lämnat sina uppgifter har
inträffat någon omständighet som enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 § medför
att skattereduktionen inte skall medges eller skall medges med ett
lägre belopp, eller

3. det föranleds av ett annat beslut av skattemyndigheten eller en
förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag.

10 § Sådan omprövning som avses i 9 § får göras före utgången av
femte kalenderåret efter det år då beslutet om skattereduktion
meddelades.

11 § Finner skattemyndigheten vid omprövning enligt 9 § 1 eller 2
att skattereduktion inte skulle ha medgetts eller att skattereduktion
medgetts med för högt belopp, skall den skattskyldige betala ett
särskilt tillägg motsvarande 30 procent av det belopp varmed
skattereduktionen sätts ned. Om det finns särskilda skäl skall
tillägg inte betalas.

12 § Styrelsen i ett bolag som har utfärdat ett sådant intyg
som avses i 7 § fjärde stycket skall så snart det kan ske
underrätta Riksskatteverket, om något sådant förhållande
inträffar som enligt 3, 4 eller 5 § utgör hinder för
skattereduktion eller om aktierna registrerats på annan ägare
eller på en förvaltare.

I fråga om aktier som förvaltas av ett företag som har
medgivande som förvaltare enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument skall styrelsen
dessutom hos förvaltaren anmäla att intyg enligt 7 § fjärde
stycket utfärdats. I anmälan skall det anges när aktierna
betalades helt. Förvaltare som tagit emot anmälan är skyldig
att så snart det kan ske underrätta Riksskatteverket om
aktierna registreras på ny ägare inom fem år efter utgången av
det år aktierna förvärvades.

Den som beviljats skattereduktion är skyldig att omedelbart
anmäla till en skattemyndighet, om han eller hon vidtar åtgärd
eller får kännedom om sådant förhållande som enligt 1, 2, 3, 4
eller 5 § utgör hinder för skattereduktion. Lag (1998:1495).

Överklagande

13 § Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Riksskatteverket får överklaga ett beslut av allmän
förvaltningsdomstol även om verket inte tidigare har fört det
allmännas talan i målet.

Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid
skattemyndighet att företräda verket i allmän
förvaltningsdomstol. Lag (1998:390).

Straff

14 § Den som i ärende om skattereduktion uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet i en handling lämnar oriktig uppgift och därigenom
föranleder att skattereduktion tillgodoräknas trots att det inte
skulle ha skett eller att skattereduktion tillgodoräknas med för högt
belopp döms till böter eller fängelse i högst två år, om inte
gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Vad som sägs om
lämnande av oriktig uppgift gäller också underlåtenhet att lämna
underrättelse eller göra anmälan enligt 12 §, om underlåtenheten
leder till att omprövning enligt 9 § inte kommer till stånd.

Övriga bestämmelser

15 § I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad
som gäller om skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetal-
ningslagen (1997:483) om inte annat är föreskrivet. Skatte-
reduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige
före skattereduktion enligt skattebetalningslagen.

I fråga om särskilt tillägg enligt 11 § tillämpas vad som
gäller om särskild avgift enligt 5 kap. 13 § första stycket och
6 kap. 24 § taxeringslagen (1990:324). Lag (1997:546).

16 § För kontroll av att uppgifter som lämnats i intyg enligt 7 § är
riktiga och att skyldighet att lämna underrättelse eller göra anmälan
enligt 12 § fullgjorts riktigt och fullständigt gäller bestämmelserna
i 3 kap. taxeringslagen (1990:324) och lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet i tillämpliga delar. Det
bolag som gett ut aktierna och företag i samma koncern skall därvid
jämställas med den som är skattskyldig. Detsamma gäller företag som
omfattas av bestämmelsen i 5 § tredje stycket.

17 § Skattemyndigheten skall göra anmälan till åklagaren så snart
det finns anledning att anta att brott mot 14 § denna lag har
begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte
kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte
behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för
misstanken om brott.

18 § Beteckningar i denna lag som förekommer i kommunalskattelagen
(1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har samma
betydelse som i de lagarna.

19 § Bestämmelser om registrering av uppgifter och beslut enligt
denna lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

1997:546

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

1999:1292

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förvärv av
aktier mot betalning i pengar under år 1996.