Förordning (1995:1644) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting

SFS nr
1995:1644
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
1995-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:981

1 § Skatteverket skall fastställa de belopp som avses i 1
och 2 §§ lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till
kommuner och landsting. Beloppen skall avrundas till närmaste
hela krontal.

För att beräkna belopp per invånare för det åldersbaserade
statsbidraget skall det totala åldersbaserade bidragsbeloppet
fördelas på respektive åldersgrupp 7-15, 16-18, 65-74, 75-84
samt 85 år och äldre med de relativa andelar som erhålls genom
att nettokostnaden per invånare i de berörda åldersgrupperna
multipliceras med antalet invånare i respektive åldersgrupp.
Nettokostnaderna skall vara de som följer av utjämningssystemet
i beräkningarna för grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.
Antalet invånare skall avse den 1 november året före det år
bidraget betalas ut. Förordning (2003:981).

2 § Statistiska centralbyrån skall senast den 10 januari varje
år till Skatteverket lämna uppgifter om de belopp som beräknats
enligt denna förordning. Förordning (2003:981).

Övergångsbestämmelser

1995:1644

1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 1996.

2. Vid beräkningen av beloppen skall vid införandet av
utjämningssystemet hänsyn tas till överskott eller underskott som
uppkommer vid utjämningen av inkomster mellan kommuner respektive
landsting enligt lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner
och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner
och landsting.

1997:555

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997.

2. För bidragsåret 1997 skall Statistiska centralbyrån senast
den 10 juli 1997 lämna uppgifter till skattemyndigheten om de
belopp som beräknats enligt denna förordning.