Förordning (1995:1647) om ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting

SFS nr
1995:1647
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1995-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:811
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:982

1 § Har upphävts genom förordning (2002:962).

2 § Ersättning enligt 7 § lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting lämnas

1. med sex procent vid upphandling och bidragsgivning eller, om
det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent
för denna del och fem procent för resterande del, samt

2. med arton procent vid hyra av lokal för sådana boendeformer
som avses i 6 § samma lag.

Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet
som lokalen är inrymd i upplåts av stat, kommun, landsting,
kommunalförbund eller regionförbund. Förordning (1998:590).

3 § Har upphävts genom förordning (2002:962).

4 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av bestämmelserna i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.
Förordning (2003:982).

Övergångsbestämmelser

1995:1647

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996, då förordningen
(1994:1993) om återbetalning av mervärdesskatt enligt lagen
(1994:1799) om kommuners och landstings hantering av mervärdesskatt
för år 1995 skall upphöra att gälla. Den äldre förordningen gäller
dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före den 1 januari 1996.

2005:811

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1647) om
ersättning för mervärdesskatt enligt lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2006.