Statistiska centralbyråns kungörelse (1995:1677) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
1995:1677
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1995-12-12

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses
i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas
från och med den 1 februari 1996 med en procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1995 eller senare.

Bidrag vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt
lagen om ändring av vissa underhållsbidrag med närmast lägre krontal.