Förordning (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

SFS nr
1995:1680
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1995-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1177
Upphävd
2006-01-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:232

Uppgifter

1 § Inspektionen för strategiska produkter sköter tillsyn och
annan kontroll enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och
lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd. Förordning
(2000:1070).

2 § Inspektionen skall också vara nationell myndighet enligt
Sveriges åtaganden i Förenta nationernas konvention om förbud
mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska
vapen samt om deras förstöring med de uppgifter som följer av
lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen
(1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen.

Inspektionen skall vidare förmedla sådan information om
exportkontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden som Sverige är skyldigt att tillhandahålla
som medlem i Europeiska unionen. Detsamma gäller information om
exportkontroll inom ramen för samarbetet i

1. den internationella gruppen för kontroll av biologiska och
kemiska produkter (Australiengruppen),

2. den internationella gruppen för kontroll av kärnämnen och
material m.m. med anknytning till kärnteknisk verksamhet
(Nuclear Suppliers Group),

3. den internationella gruppen för kontroll av missiler och
missilteknologi (Missile Technology Control Regime),

4. den internationella gruppen för kontroll av krigsmateriel
och andra strategiskt känsliga produkter (Wassenaar-
arrangemanget).

Vad som anges i andra stycket skall också gälla information om
exportkontroll inom ramen för inspektionens samarbete med
motsvarande organ i andra länder. Förordning (2002:677).

3 § Inspektionen skall varje år före mars månads slut lämna
regeringen en redogörelse för den svenska exporten av
krigsmateriel och andra strategiska produkter under det
föregående kalenderåret.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
inspektionen med undantag av 2, 4, 5 §§, 10-14 §§, 19-22 §§
samt 32-35 §§. Förordning (2005:232).

Inspektionens ledning

5 § Generaldirektören är chef för inspektionen. Förordning
(2001:614).

Exportkontrollrådet

6 § Hos inspektionen finns ett råd för samråd i
exportkontrollfrågor. Det består av generaldirektören och högst
tio andra ledamöter. Generaldirektören är rådets ordförande.
Förordning (2001:614).

7 § Generaldirektören skall hålla rådet informerat om
inspektionens verksamhet på exportkontrollområdet. Förordning
(2001:614).

8 § Om det är möjligt skall generaldirektören samråda med
rådet, innan inspektionen lämnar över ett ärende om
exportkontroll till regeringens prövning enligt 1 a § lagen
(1992:1300) om krigsmateriel, enligt 4 § lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd eller enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av dessa bestämmelser.

Generaldirektören bestämmer vilka andra ärenden om
exportkontroll som före avgörandet skall föreläggas rådet för
samråd. (Förordning 2001:614).

9 § Rådets sakkunniga i utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska frågor är den statssekreterare som svarar för
exportkontrollfrågor, det utrikesråd i Utrikesdepartementet som
Regeringskansliet bestämmer och statssekreteraren i
Försvarsdepartementet eller den som någon av dem sätter i sitt
ställe. Förordning (2003:5).

Teknisk-vetenskapliga rådet

10 § Hos inspektionen finns ett teknisk-vetenskapligt råd som
består av generaldirektören och de andra ledamöter som
regeringen bestämmer. Generaldirektören är rådets ordförande.
Förordning (2001:614).

Ärendenas handläggning

11 § Inspektionens ärenden avgörs av generaldirektören.

Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får
avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning
(2001:614).

Anställningar m.m.

12 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.
Förordning (2005:232).

13 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare
meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter
anmälan av generaldirektören. Förordning (2001:614).

14 § Har upphävts genom förordning (2004:157).

15 § Andra ledamöter i exportkontrollrådet och teknisk-
vetenskapliga rådet än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (2002:677).

16 § Har upphävts genom förordning (2002:677).

Övergångsbestämmelser

1995:1680

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996, då den
instruktion för Rådgivande nämnden för
krigsmaterielexportfrågor som regeringen beslutade den 7
februari 1985 skall upphöra att gälla.