Sameskolförordning (1995:205)

SFS nr
1995:205
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-02-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:185
Upphävd
2011-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1038

1 kap. Allmänna föreskrifter

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om sameskolan utöver
vad som föreskrivs i skollagen (1985:1100).

I 8 kap. finns det föreskrifter om samisk undervisning som
integreras med undervisning i grundskolan.

2 § Sameskolan bedrivs vid de olika enheter som Sameskolstyrelsen
bestämmer. En enhet kallas i denna förordning sameskola.

En sameskola får endast inrättas inom ramen för tillgängliga medel.

Till en sameskola kan vara knutet ett elevhem.

3 § I denna förordning avses med

— skoldagar: de dagar under ett läsår under vilka utbildning skall
äga rum,

— undervisningstid: arbete som planerats av lärare och elever
tillsammans och som eleverna genomför under en lärares ledning,

— ämne: ämne för vilket regeringen eller, efter bemyndigande av
regeringen, Statens skolverk har fastställt en kursplan.

4 § När det i denna förordning hänvisas till
grundskoleförordningen (1994:1194) ska föreskrifter om
styrelsen avse Sameskolstyrelsen. Förordning (2009:962).

5 § Statens skolverk fastställer de formulär som behövs för
tillämpningen av denna förordning.

6 § Sådana uppgifter i fråga om skolhälsovård som enligt skollagen
(1985:1100) sköts av staten såsom huvudman för sameskolan får i
stället fullgöras av en kommun eller ett landsting, om
Sameskolstyrelsen och kommunen eller landstinget är ense om detta.

7 § Vid en sameskola får mot särskild ersättning på uppdrag av
annan än enskild anordnas utbildning för personer som
uppdragsgivaren utser. Förordning (1996:551).

2 kap. Sameskolstyrelsen

Uppgifter

1 § Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill
hörande verksamhet.

Sameskolstyrelsen skall även

— genom yttranden och förslag främja och utveckla samiska
undervisningsinslag i det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom, och

— främja utveckling och produktion av läromedel för samisk
undervisning.

2 § Sameskolstyrelsen bör

— bistå kommunerna när det gäller uppsökande verksamhet bland
samer,

— informera om sameskolan och om samiska undervisningsinslag i det
offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

3 § Sameskolstyrelsen får efter avtal med en kommun fullgöra
kommunens uppgifter inom förskoleklassen och förskole- och
fritidshemsverksamheten för samiska barn. Förordning (1997:1232).

4 § har upphävts genom förordning (1996:551).

Sammansättning

5 § Sameskolstyrelsen består av fem personer.

En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

6 § Till Sameskolstyrelsen är ett kansli som leds av en
skolchef knutet.

Skolchefen ska biträda Sameskolstyrelsen i dess verksamhet
och särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
Förordning (2009:962).

Personalansvarsnämnd

7 § Vid Sameskolstyrelsen ska det finnas en
personalansvarsnämnd som prövar frågor om

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, när anställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan, och

4. avstängning.

Skolchefen ska vara ordförande i personalansvarsnämnden.
Nämnden ska i övrigt bestå av personalföreträdarna och de
ledamöter som Sameskolstyrelsen utser.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (2007:944).

7 a § Sameskolstyrelsen ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före
den 1 januari 2008. Förordning (2007:944).

Ärendenas handläggning

8 § Sameskolstyrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att Sameskolstyrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många andra ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet i närvaro av skolchefen. Ett sådant beslut skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen.

10 § Sameskolstyrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda
beslut lämna över till skolchefen att på Sameskolstyrelsens vägnar
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
Sameskolstyrelsen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

12 § Av 2 kap. 1 § 2 sametingslagen (1992:1433) följer att
Sameskolstyrelsens ledamöter utses av Sametinget. Ledamöterna utses
för en bestämd tid.

Sametinget utser ordförande för en bestämd tid.

Sameskolstyrelsen utser inom sig vice ordförande för en bestämd tid.

13 § Skolchefen anställs av Sametinget efter förslag av
Sameskolstyrelsen.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och
erfarenhet har förvärvat pedagogiska insikter.

14 § Arbetstagare som under skolchefen har uppgifter av pedagogisk
art skall ha de pedagogiska insikter som behövs.

15 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar,
åtalsanmälan och avskedande, när det gäller skolchefen.

3 kap. Utbildningens innehåll och organisation

Läroplan

1 § För sameskolan gäller en läroplan.

Läroplanen innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för
utbildningen.

Läroplanen fastställs av regeringen.

Timplan

2 § För sameskolan gäller den timplan som framgår av bilagan till
denna förordning.

Därvid gäller att

— undervisningen skall ges på svenska och samiska, och

— ämnet samiska skall förekomma i samtliga årskurser.

Timplanen anger den minsta totala undervisningstid i timmar som
skall erbjudas elever i årskurserna 1–6.

3 § Beslut om fördelning på årskurser av antalet timmar för
ämnen, ämnesgrupper och elevens val fattas av
Sameskolstyrelsen efter förslag av rektorn.
Förordning (2009:962).

4 § I sameskolan ska friluftsverksamhet som bedrivs under en
lärares ledning anordnas i den omfattning som rektorn
bestämmer. Förordning (2009:962).

5 § För elever som med stöd av särskilda skäl enligt 8 kap. 3 §
skollagen (1985:1100) tagits in i sameskolan kan undervisningen på
samiska och undervisningen i ämnet samiska bytas ut mot någon annan
undervisning.

Kursplaner

6 § De kursplaner som regeringen har fastställt för grundskolan
skall tilllämpas också i sameskolan.

Statens skolverk skall fastställa en kursplan i samiska som
även skall kunna användas i modersmålsundervisning i samiska i
grundskolan. Förordning (2002:1009).

Vissa föreskrifter om timplanen

Elevens val

7 § I timplanen anges ett visst antal timmar för elevens val.
Undervisningen syftar till att fördjupa och bredda elevens kunskaper
i ett eller flera ämnen.

Undervisningen skall till sitt innehåll och sin inriktning vara
förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som fastställts
för det ämne eller de ämnen som utgör elevens val.

8 § Sameskolstyrelsen skall erbjuda eleverna ett allsidigt urval av
ämnen som elevens val. Styrelsen skall sträva efter att tillgodose
elevernas val genom att utnyttja de möjligheter som finns inom ramen
för gällande bestämmelser.

Skolans val

9 § I timplanen anges ett visst antal timmar som får användas
för skolans val. Utrymmet för skolans val ska med de
begränsningar som anges i bilagan till denna förordning
användas för undervisning i ett eller flera ämnen.

Undervisningen ska till sitt innehåll och sin inriktning vara
förenlig med målen i den kursplan eller de kursplaner som
fastställts för det ämne eller de ämnen som utgör skolans
val.

Beslut om hur utrymmet för skolans val ska användas fattas av
rektorn. Förordning (2009:962).

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som
andraspråk

9 a § Bestämmelserna om modersmålsundervisning och undervisning
i svenska som andraspråk i 2 kap. 9-16 §§
grundskoleförordningen (1994:1194) gäller i tillämpliga delar
vid sameskolan. Förordning (1997:600).

Arbetsplan

10 § För genomförandet av de fastställda målen för
utbildningen ska det finnas en arbetsplan.

Arbetsplanen ska utarbetas under medverkan av lärare och
övrig personal samt företrädare för eleverna och deras
vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om arbetsplanen.

Arbetsplanen ska kontinuerligt följas upp och utvärderas.
Förordning (2009:962).

Läromedel

11 § Av 8 kap. 4 § skollagen (1985:1100) framgår att utbildningen i
sameskolan skall vara avgiftsfri för eleverna och att de utan kostnad
skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra
hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.

Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har
tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne eller
en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i
studierna.

Lärotider m.m.

12 § Föreskrifterna om lärotider, klasser och grupper, schema och
beslut om befrielse från skyldighet att delta i obligatoriska inslag
i 4 kap. grundskoleförordningen (1994:1194) skall tillämpas vid
sameskolan. Förordning (1996:551).

Särskilda stödinsatser

13 § Föreskrifterna om särskilda stödinsatser i 5 kap.
grundskoleförordningen (1994:1194) gäller i tillämpliga delar vid
sameskolan.

4 kap. Samverkansformer

Samverkan mellan olika intressegrupper

1 § Formerna för samverkan mellan olika intressegrupper inom varje
sameskola skall utvecklas med beaktande av de lokala förhållandena.
Detta gäller om det inte i författning eller kollektivavtal finns
särskilda bestämmelser för behandling av en viss fråga.

Elevvårdskonferens

2 § För behandling av elevvårdsfrågor skall det finnas en
elevvårdskonferens.

3 § Följande ledamöter ska ingå i elevvårdskonferensen:

1. rektorn, eller den arbetstagare som rektorn sätter i sitt
ställe,

2. företrädare för elevvården, och

3. berörd klassföreståndare och annan berörd personal.

Rektorn beslutar om den närmare sammansättningen av
elevvårdskonferensen. Rektorn eller den arbetstagare som
rektorn utser är ordförande.

Elevvårdskonferensen får tillåta att även andra än ledamöter
är närvarande och yttrar sig vid sammanträdena.
Förordning (2009:962).

4 § Elevvårdskonferensen är beslutför när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.

Vid sammanträde med elevvårdskonferensen skall föras protokoll.

Elevinflytande

5 § I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges
tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är av
gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen skall
anges i arbetsplanen. Förordning (1997:600).

5 kap. Elever

Intagning

1 § I 8 kap. 6 § andra stycket skollagen (1985:1100) finns
föreskrifter om intagning av elever i sameskolan.

I punkten 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1107) om
ändring i skollagen (1985: 1100) finns det föreskrifter om intagning
av barn i sameskolan höstterminen det kalenderår barnet fyller sex
år.

Ansökan om intagning görs av vårdnadshavarna hos Sameskolstyrelsen
på det sätt styrelsen bestämmer.

1 a § I förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg för asylsökande barn m.fl. finns särskilda
bestämmelser om mottagande i sameskolan av asylsökande barn m.fl.
Förordning (2001:981).

Uppflyttning, ledighet och disciplinära åtgärder m.m.

2 § Föreskrifterna om uppflyttning, ledighet, frånvaro,
ordningsregler och disciplinära åtgärder i 6 kap. 3-10 §§
grundskoleförordningen (1994:1194) skall tillämpas vid
sameskolan. Förordning (2006:206).

Utvecklingssamtal

3 § Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens
vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje
termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett
utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och
sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid
utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av
elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och
kursplanerna.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig
individuell utvecklingsplan

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till
målen i varje ämne som eleven får undervisning i, och

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska
nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom
ramen för läroplanen och kursplanerna.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen
om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om
rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan läraren, eleven
och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid
dokumenteras i utvecklingsplanen. Rektorn beslutar om
utformningen av sådan skriftlig information som ges i
utvecklingsplanen.

Sådan skriftlig information om elevens skolgång som avses i
andra och tredje styckena får ges även vid andra tillfällen
än vid ett utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtal ska i vissa fall resultera i ett sådant
åtgärdsprogram som avses i 5 kap. 1 § grundskoleförordningen
(1994:1194). Förordning (2009:962).

Intyg vid avgång

4 § När en elev avgår från en sameskola ska ett intyg om
avgången utfärdas.

Intyget ska innehålla uppgifter om

1. den årskurs från vilken eleven avgått,

2. tiden för avgången,

3. de ämnen i vilka eleven undervisats, och

4. det antal timmar undervisning som eleven erbjudits.

Intyget ska undertecknas av rektorn. Förordning (2009:962).

5 § Ämnesprov ska användas i följande ämnen och årskurser för
att bedöma elevernas kunskaper i relation till målen i ämnet:

1. svenska, svenska som andraspråk och matematik i slutet av
årskurs 3 och 6, och

2. engelska i slutet av årskurs 6.
Statens skolverk får meddela närmare föreskrifter om
ämnesprov. Förordning (2010:1038).

6 kap. Personal vid sameskolorna

Allmänna föreskrifter

1 § När Sameskolstyrelsen avser att anställa en arbetstagare, bör
den lediga anställningen anmälas till den offentliga
arbetsförmedlingen, om det inte framstår som onödigt. Om en sådan
anmälan inte görs skall Sameskolstyrelsen informera om den lediga
anställningen genom anslag hos styrelsen och i vederbörande skola.

Skolledning

2 § För ledningen av utbildningen i varje sameskola ska det
finnas en rektor.

Rektorn ska hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i
skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att
utbildningen utvecklas.

Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2009:962).

2 a § Bestämmelserna i 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100) om
kommuners och landstings skyldighet att se till att
rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en
utbildning som kan jämställas med denna gäller också för
Sameskolstyrelsen. Förordning (2009:1522).

Lärare

3 § Lärare är skyldiga att fullgöra uppgifter som hör samman med den
utbildning som deras tjänstgöring omfattar samt andra uppgifter som
ligger inom ramen för deras yrkeskvalifikationer och som stämmer
överens med deras roll enligt läroplanen eller föreskrifter i andra
författningar.

4 § En lärare är på uppdrag skyldig att

1. vara klassföreståndare enligt 5 §,

2. biträda vid lärarutbildning vid den sameskola där läraren
tjänstgör.

5 § Klassföreståndaren har det allmänna ansvaret för en klass eller
en särskild undervisningsgrupp. Klassföreståndaren skall särskilt
leda elevvården inom klassen.

Klassföreståndaren skall biträda skolledningen i frågor som rör
klassen eller gruppen.

6 § Sameskolstyrelsen får föreskriva att insikt i samiska ger
företräde till anställning som lärare vid sameskolan.

7 § I en anställning som lärare, dock inte timläraranställning, får
det som fyllnadstjänstgöring ingå tjänstgöring som lärare vid någon
annan skolform inom det offentliga skolväsendet. I en anställning som
lärare i musik får det även ingå fyllnadstjänstgöring vid en kommunal
musikskola.

8 § Vid anställning av lärare skall 2 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100)
tillämpas, om inte något annat följer av andra stycket.

Timlärare som uppfyller kraven enligt 2 kap. 4 § skollagen får
anställas tills vidare längst till en viss tidpunkt under läsåret. I
annat fall skall timläraren anställas tills vidare dock längst till
en viss tidpunkt under terminen.

Annan personal

9 § I 14 kap. 2 § tredje stycket skollagen (1985:1100) föreskrivs
att det för skolhälsovården skall finnas skolläkare och
skolsköterska.

7 kap. Överklagande

1 § Av 21 § anställningsförordningen (1994:373) följer att
beslut i anställningsärenden enligt denna förordning får
överklagas hos Statens överklagandenämnd.

Av 21 § anställningsförordningen följer vidare att
Sameskolstyrelsens förslag om att anställa en skolchef eller
beslut om att avbryta ett anställningsförfarande inte får
överklagas. Förordning (2008:398).

2 § Beslut av Sameskolstyrelsen i andra ärenden enligt denna
förordning än personalärenden får inte överklagas.

3 § Beslut av Statens skolverk i ärenden enligt denna förordning får
inte överklagas.

8 kap. Integrerad samisk undervisning

1 § En kommun får anordna samisk undervisning för samiska
elever vid sin grundskola, om avtal härom träffas mellan
kommunen och Sameskolstyrelsen.

Med samisk undervisning avses undervisning med samiska inslag
och undervisning i samiska utöver den undervisning som anordnas
som modersmålsundervisning i samiska. Förordning (2002:1009).

2 § Utbildningen för de samiska eleverna skall integreras med
motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan.

Den samiska undervisningen får även förläggas till icke
timplanebunden tid under skoldagen.

3 § Lärare för den samiska undervisningen anställs av styrelsen för
utbildningen efter samråd med Sameskolstyrelsen. Därvid gäller
föreskrifterna om lärare i 2 kap. 3–5 §§ skollagen (1985:1100).

4 § Sameskolstyrelsen skall varje år i samband med förslag till
anslagsframställningar redovisa omfattningen och erfarenheterna av
verksamheten med integrerad samisk undervisning.

Bilaga

Utbildningens omfattning i årskurserna 1–6 i sameskolan i timmar om
60 minuter för ämnen och ämnesgrupper samt totalt.

Ämnen

Bild 140

Hemkunskap 40

Idrott och hälsa 310

Musik 120

Slöjd 180

Svenska 910

Engelska 280

Matematik 660

Geografi 700

Historia

Religionskunskap

Samhällskunskap

Biologi

Fysik

Kemi

Teknik

Samiska (språkval) 800

Elevens val 60

Totalt 4 200

Därav skolans val 210

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 15 procent. Antalet timmar för svenska,
engelska, matematik, samiska och elevens val får dock inte minskas.

Övergångsbestämmelser

1995:205

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Genom förordningen upphävs sameskolförordningen (1967:216).

3. För lärare som är anställda med konstitutorial eller med ett
förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall
tillämpas skall tjänstgöringen tills vidare vara förlagd till en viss
sameskola. Förläggningen av tjänstgöringen får ändras av
Sameskolstyrelsen, om det fordras på grund av omorganisation av
sameskolan eller om det annars finns särskilda skäl till det.

Ett sådant beslut får överklagas hos Statens skolverk. Skolverkets
beslut får inte överklagas.

4. En lärare som är anställd med konstitutorial eller med ett
förordnande på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall
tillämpas skall, om det inte finns särskilda skäl till avvikelse, ha
företräde till tjänstgöring vid den sameskola där läraren är anställd
framför

1. lärare med kortare anställningstid,

2. lärare som är anställda tills vidare eller har en tidsbegränsad
anställning, och

3. lärare vid andra skolor eller läroanstalter.

2007:944

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Sameskolstyrelsen ska fortfarande ha det ansvar för
verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§
i den upphävda verksförordningen (1995:1322). Vidare ska
26-31 §§ verksförordningen fortfarande gälla för
Sameskolstyrelsen.

2008:847

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. De nya bestämmelserna ska i fråga om ämnesprov i årskurs 5
tillämpas första gången läsåret 2008/09 och i fråga om
ämnesprov i årskurs 3 läsåret 2009/10.

2009:1522

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2010 och
tillämpas på anställningar som tillträds efter
ikraftträdandet.

2010:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2010.
Bestämmelserna om ämnesprov i årskurs 6 tillämpas första
gången läsåret 2011/12.