Förordning (1995:240) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning

SFS nr
1995:240
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:587
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1262

1 § Ansökan om antagning till grundutbildning enligt lagen
(1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt
eller civilplikt med längre grundutbildning ska ges in till
Totalförsvarets pliktverk. Den som har gett in en ansökan före
den 1 november ett år och som uppfyller eller vid
antagningsprövningen kommer att uppfylla förutsättningarna i
4 § och som bedöms ha förutsättningar för att antas till
grundutbildning enligt 3 § andra stycket nämnda lag ska kallas
till en antagningsprövning senast under det följande året.

Skatteverket ska före den 15 januari varje år lämna uppgifter
till Totalförsvarets pliktverk om varje svensk kvinna som är
folkbokförd i landet och som under året fyller 17 år.
Förordning (2007:1262).

2 § En kvinna som har kallats till antagningsprövning har rätt till
en fri resa till inställelseplatsen från den plats inom landet där
hon är folkbokförd eller vistas stadigvarande och rätt till en fri
återresa.

3 § Kvinnor har i samband med antagningsprövningen rätt till
förmåner enligt 4 kap. 1 §, fri hälso- och sjukvård enligt 5 kap. 1 §
första stycket och grupplivförsäkring enligt 10 kap. 1 och 3 §§
förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.

4 § Till grundutbildning får endast antas kvinnor som

1. är svenska medborgare,

2. vid antagningsprövningen har fyllt lägst 18 år och högst 24
år.

Antagningsprövningen till grundutbildningen kan göras även
efter det att kvinnan fyllt 25 år om det finns särskilda skäl.
Förordning (2004:92).

5 § Vid antagningsprövningen skall Totalförsvarets pliktverk lämna
råd och upplysningar om värnplikten och civilplikten samt om rätten
att vara vapenfri. Verket skall också lämna upplysningar om
innebörden av att vara inskriven i utbildningsreserven.

6 § Om en kvinna skall antas för inskrivning till grundutbildning
eller i utbildningsreserven, skall hon ges tillfälle till skälig
betänketid innan hon tillfrågas om hon samtycker till inskrivningen.

7 § En kvinna som har antagits för inskrivning till grundutbildning
eller i utbildningsreserven får skrivas in för värnplikt eller
civilplikt eller i utbildningsreserven först sedan hon skriftligen
bekräftat att hon samtycker till inskrivningen.

8 § Har upphävts genom förordning (2007:1262).

9 § Beslut om inskrivning får överklagas hos Statens
överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte
överklagas. Förordning (2007:1262).

Övergångsbestämmelser

1995:240

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen
(1980:1024) om militär grundutbildning för kvinnor skall upphöra att
gälla. För den som antagits till grundutbildning med stöd av lagen
(1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor skall dock 6–11 §§
i den äldre förordningen fortfarande gälla.

2007:1262

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Ärenden hos inskrivningsnämnden vilka inte har avgjorts vid
förordningens ikraftträdande, ska överlämnas till den myndighet
som regeringen bestämmer enligt 11 kap. 4 § andra stycket lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt.