Förordning (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

SFS nr
1995:241
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-02-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:271

1 kap. Auditörer

Uppgifter

1 § En auditör skall utöver vad som följer av 23 och 24 §§ lagen
(1994: 1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m.,

1. närvara vid handläggningen av ett disciplinärende i den
utsträckning som det behövs,

2. lämna råd i frågor om verkställighet av disciplinpåföljd,

3. utöva tillsyn över handläggningen av disciplinärenden och
ersättningsärenden,

4. medverka i utbildning och information om tillämpningen av lagen
om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m.

Förordnande

2 § Det ska finnas befattningar för auditörer till det antal
som Försvarsmakten beslutar för den egna myndigheten och till
det antal som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
beslutar för det civila försvaret.

En auditör som inte ska tjänstgöra med totalförsvarsplikt ska
förordnas tills vidare, dock längst sex år. De auditörer som
ska tjänstgöra i Försvarsmakten ska förordnas av denna och de
auditörer som ska tjänstgöra i det civila försvaret ska
förordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1014).

3 § Beslut om förordnande som auditör får överklagas hos
Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte
överklagas. Förordning (2007:876).

4 § Föreskrifter om arvoden och ledighet för auditörer meddelas
av Försvarsmakten för dem som ska tjänstgöra där och i övrigt
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I dessa frågor
ska Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap samråda. Förordning (2008:1014).

5 § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar,
åtalsanmälan och avskedande för den som är förordnad som auditör.
Detta gäller dock inte om lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m. m. skall tillämpas på auditören.

2 kap. Handläggningen av disciplinärenden

Beslutande myndigheter

1 § Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i fråga om dem som
tjänstgör eller har tjänstgjort hos ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller
någon av dess organisatoriska delar eller hos en annan enskild.

Av 19-22 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m.m. framgår var frågor om disciplinansvar
eller åtalsanmälan beträffande övriga disciplinansvariga ska
prövas. Förordning (2008:1014).

2 § Om en disciplinansvarig som fullgör värnplikt under
grundutbildning tjänstgör vid någon annan myndighet än Försvarsmakten
eller i högkvarteret eller annan stab inom Försvarsmakten skall
frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan enligt 19 § lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m. prövas av det
förband eller den enhet av annat slag inom Försvarsmakten där den
disciplinansvarige skrivits in för värnplikt enligt 3 kap. 5 § lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt.

Detsamma gäller om det efter det att den disciplinansvarige har
avslutat grundutbildningen uppkommer fråga om disciplinansvar eller
åtalsanmälan för förseelser eller förhållanden som inträffat under
utbildningen.

3 § Fartygsförband och enstaka fartyg som deltar i örlogsbesök
utomlands samt isbrytarfartyg och sjömätningsfartyg skall vid
tillämpningen av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m. m. anses ingå i kustflottan.

Utredning

4 § Har en myndighet, en kommun eller ett landsting som skall
pröva frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan, på grund av
en anmälan eller på något annat sätt fått kännedom om att en
disciplinansvarig kan antas ha begått en disciplinförseelse,
skall en utredning av disciplinärendet inledas. Om det därvid
framkommer att den disciplinansvarige genom sitt förfarande
skäligen kan misstänkas ha gjort sig skyldig även till brott,
skall prövas om åtalsanmälan skall göras. Förordning (1999:983).

5 § Åtalsanmälan ska ges in till den åklagarkammare inom vars
distrikt den disciplinansvarige tjänstgör.

Formulär till åtalsanmälan fastställs av Försvarsmakten efter
hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1014).

6 § Även om åtalsanmälan görs, skall man där den disciplinansvarige
tjänstgör inleda den utredning om brottet som behövs för att bevis
inte skall gå förlorade eller för att utredningen inte skall avsevärt
försvåras.

7 § Om en chef som enligt 21 § lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. getts rätt att pröva
frågor om disciplinförseelse, finner att förutsättningarna i
21 § 1-4 lagen inte föreligger, skall han eller hon överlämna
disciplinärendet till den som är behörig att avgöra ärendet.
Förordning (2002:510).

8 § Utredningen i ett disciplinärende leds av den som har rätt att
avgöra ärendet. Om en särskild förhörsledare anlitas, skall han eller
hon inneha en chefsbefattning och, om den hörde tjänstgör vid
Försvarsmakten, vara lägst kompanichef eller motsvarande chef.
Förordning (1995:1154).

9 § Bestämmelser om rätt att anlita ombud eller biträde finns i 9 §
förvaltningslagen (1986:223).

Förhör i disciplinärenden

10 § Om den disciplinansvarige lämnar sitt samtycke och det kan ske
utan nackdel för utredningen, får den som har anmält förseelsen och
de övriga personer som skall höras vara närvarande när den
disciplinansvarige hörs.

Om anmälaren är närvarande vid förhöret, skall han eller hon höras
först. Därefter skall den disciplinansvarige och andra som kan lämna
uppgifter i ärendet höras.

11 § Den disciplinansvarige och de övriga personer som hörs skall
uppmanas att lämna en sammanhängande berättelse om det som saken rör.

Protokoll över förhör

12 § I protokoll över ett förhör skall följande antecknas:

1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer och
bostadsadress,

2. tjänstegrad eller befattning, det förband, den skola, den
myndighet eller den organisation där han eller hon tjänstgör samt tid
och plats för förhöret,

3. namn och tjänstegrad eller befattning på den som håller förhöret,
förhörsvittnen och de övriga personer som är närvarande,

4. de handlingar som vid tidpunkten för förhöret är av betydelse för
utredningen,

5. förhörsberättelser liksom vad som i övrigt bedöms vara av
betydelse för utredningen.

13 § Protokollet skall så noga som möjligt återge muntliga
berättelser av betydelse för utredningen.

Den som hörs skall få sin berättelse uppläst för sig eller tillfälle
att på något annat sätt granska den. Han eller hon skall tillfrågas
om det finns något att invända mot innehållet eller om berättelsen
kan godkännas. En invändning som inte föranleder någon ändring, skall
antecknas. Därefter får berättelsen inte ändras.

14 § När flera hörs om samma förhållande, får en berättelse återges
genom hänvisning till en förut gjord berättelse. Om berättelserna
inte stämmer överens, skall det anges i vilka hänseenden som de
skiljer sig.

15 § Protokollet skall skrivas under av förhörsledaren och, om en
särskild protokollförare anlitas, av denne.

16 § Protokollet skall färdigställas utan dröjsmål och överlämnas
med övriga handlingar i ärendet till den chef som skall avgöra
ärendet.

17 § Formulär till protokoll över förhör fastställs av
Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Förordning (2008:1014).

Beslut

18 § Beslut om att avskriva ett ärende får fattas av den som är
behörig att besluta i disciplinärendet.

19 § Av beslutet i ett disciplinärende skall följande framgå:

1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer,
tjänstegrad eller befattning, tjänstgöringstid samt det förband, den
skola, den myndighet eller den organisation där han eller hon
tjänstgör,

2. disciplinpåföljden,

3. vilken skyldighet som den disciplinansvarige har åsidosatt, tiden
och platsen för förseelsen samt övriga skäl för beslutet,

4. dagen för beslutet,

5. vem som fattat beslutet och, i förekommande fall, auditörens
yttrande,

6. hur beslutet skall överklagas.

20 § Formulär till beslut i ett disciplinärende fastställs av
Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap. Förordning (2008:1014).

21 § En chef som avses i 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m. m. skall med biträde av auditören minst en
gång varje halvår granska de beslut som har fattats av en chef som
avses i 21 § samma lag.

Registerkort i disciplinärenden

22 § Över handläggningen av disciplinärenden skall det föras
registerkort, som skall innehålla uppgift om:

1. den disciplinansvariges fullständiga namn, personnummer,
tjänstegrad eller befattning samt det förband, den skola,
den myndighet eller den organisation där han eller hon
tjänstgör,

2. anmälan om misstanke om disciplinförseelsen,

3. auditörens yttrande om sådant lämnats,

4. beslutet i disciplinärendet,

5. förhör eller annan utredning,

6. beslut om omhändertagande enligt 41 § lagen (1994:1811)
om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.,

7. fråntagande av egendom enligt 46 § samma lag,

8. kroppsvisitation enligt 47 § samma lag.

När ett ärende prövas enligt 21 § lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. får uppgifterna
lämnas på annat sätt än på registerkort. Förordning (1997:45).

23 § Formulär till registerkort i disciplinärenden fastställs
av Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1014).

3 kap. Verkställighetsåtgärder

/Rubriken upphör att gälla U:2015-07-01/
Extratjänst

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:271)./
Ett beslut om extratjänst får verkställas omedelbart, om
den disciplinansvarige skriftligen begär det.
Förordning (2002:510).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:271)./
Den som beslutat om extratjänst skall se till att påföljden
verkställs och att bestämma om verkställighetstidens början och
slut. Förordning (2002:510).

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:271)./
Verkställighet av beslut om extratjänst skall ske i en
följd utan uppehåll om inte annat följer av 35 § lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

En dag är tjänstefri om den disciplinansvarige enligt
fastställd tjänstgöringsplan inte skulle ha tjänstgjort någon
del av den dagen.

Verkställigheten av beslut om extratjänst får inte påbörjas
eller, om avbrott har skett, fortsätta vid sådan tid att den
disciplinansvariges möjligheter att utnyttja en påföljande
tjänstefri dag försvåras i avsevärd grad. Förordning (2002:510).

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:271)./
Den som beslutar om verkställighet av beslut om extratjänst
ska skriftligen ge besked om verkställighetstiden till den
disciplinansvarige och till den som ska kontrollera
verkställigheten.

Formulär till sådant skriftligt besked som anges i första
stycket fastställs av Försvarsmakten efter hörande av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1014).

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01 genom förordning (2015:271)./
Frågor om uppskov med eller avbrott i verkställigheten skall
prövas av den som har beslutat disciplinpåföljden och meddelas den
disciplinansvarige genast. Beslut i sådana ärenden får inte
överklagas.

Löneavdrag

6 § Den som beslutat om löneavdrag skall se till att påföljden
verkställs.

7 § Löneavdrag skall för den som får dagpenning och för den som är
tjänstgöringsskyldig vid Försvarsmakten till följd av anställning där
beräknas enligt de grunder som anges i 13 § anställningsförordningen
(1994:373). Den som får dagpenning skall därvid anses ha lön per
månad med ett belopp som motsvarar summan av hans eller hennes
dagpenning under 30 dagar.

Att löneavdraget inte får understiga ett belopp motsvarande
dagersättning utan tillägg framgår av 13 § lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m.

8 § Verkställighet av beslut om löneavdrag får fördelas på flera
avlöningstillfällen.

9 § När löneavdrag inte kan göras skall den disciplinansvarige
skriftligen ges tillfälle att senast inom fjorton dagar från det att
han eller hon fick del av beslutet betala det belopp som motsvarar
löneavdraget.

10 § De formulär som behövs för verkställigheten av beslut om
löneavdrag fastställs av Försvarsmakten efter hörande av
Skatteverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Förordning (2008:1014).

4 kap. Tvångsmedel

1 § En chef som avses i 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m. m. utser den som skall hålla förhör med en
disciplinansvarig som omhändertagits enligt 41 § samma lag.

Om det på grund av vad som kommit fram under förhöret inte längre
finns anledning att ha den disciplinansvarige omhändertagen, skall
den som hållit förhöret genast underrätta den chef som avses i första
stycket.

2 § Den som har omhändertagits skall förvaras i en för ändamålet
lämplig lokal, om inte läkare har beslutat att den omhändertagne
skall föras till militär sjukvårdsavdelning eller ett sjukhus och
kvarstanna där.

Den som placerar den omhändertagne i förvaringslokalen skall ta
ifrån honom eller henne alkoholdrycker, andra berusningsmedel eller
andra föremål, som med hänsyn till omständigheterna inte bör
medföras. Den omhändertagne skall regelbundet ses till, om hans eller
hennes tillstånd ger anledning till det.

Om det behövs, skall den lokal där den omhändertagne förvaras stå
under bevakning. Den omhändertagne skall ha möjlighet att påkalla
uppmärksamhet genom ringledning eller annan lämplig anordning.

3 § Lokaler för förvaring av omhändertagna skall vara så beskaffade
att det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa.

Generalläkaren får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs i
hälsoskyddshänseende för verkställigheten av bestämmelserna om
omhändertagande.

4 § Beslut om frigivning enligt 45 § lagen (1994:1811) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m. får fattas av den som har
rätt att omhänderta en disciplinansvarig.

Före frigivningen skall föremål som tagits om hand återlämnas, om
annat inte följer av 46 § lagen om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m. m. eller andra särskilda bestämmelser.

5 kap. Överklagande av beslut om disciplinpåföljd

1 § Ett beslut att ålägga den som avses i 1 § 5 lagen (1994:1811)
om disciplinansvar inom totalförsvaret, m. m. disciplinpåföljd får
överklagas hos Stockholms tingsrätt.

2 § Till överklagande som överlämnas till tingsrätten i ett
disciplinärende skall fogas en uppgift om när den
disciplinansvarige fick del av beslutet och när överklagandet
kom in till den myndighet, den kommun eller det landsting som
har fattat beslutet. Förordning (1999:983).

3 § Sedan tingsrättens eller hovrättens beslut i ett
disciplinärende vunnit laga kraft, skall de erhållna
originalhandlingarna tillsammans med en kopia av beslutet
sändas till den myndighet, den kommun eller det landsting som
har fattat det överklagade beslutet. Förordning (1999:983).

6 kap. Ersättningsärenden

1 § Om förlusten eller skadan på materiel inte överstiger ettusen
kronor, får frågan om ersättningsskyldigheten prövas av en chef som
avses i 21 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom
totalförsvaret, m. m.

2 § Bestämmelserna i 2 kap. 1–3 och 8–22 §§ och 5 kap. denna
förordning skall tillämpas i fråga om ersättningsärenden.

3 § En disciplinansvarig får tillfrågas om han eller hon går med på
att ersätta förlorad eller skadad materiel som har lämnats till honom
eller henne för personligt bruk, endast om det är utrett att
skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen (1972:207) föreligger
och den disciplinansvarige har underrättats om detta.

Övergångsbestämmelser

1995:241

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen
(1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m. skall upphöra
att gälla. Den nya förordningen skall dock inte tillämpas på
förseelser som begåtts eller förhållanden som inträffat före
ikraftträdandet. I fråga om krigsmän skall i sådana fall i stället
den upphävda förordningen tillämpas. I fråga om vapenfria
tjänstepliktiga skall i stället 21–24 §§ i den upphävda kungörelsen
(1966:414) med vissa bestämmelser om vapenfria tjänstepliktiga
tillämpas.

1999:983

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. I fråga om en disciplinansvarigs tjänstgöring hos en kyrklig
kommun skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla. De
bestämmelser som gäller för en kyrklig kommun skall dock i
stället avse Statens räddningsverk.