Lag (1995:287) om anställningsstöd

SFS nr
1995:287
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-03-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:320

1 § Arbetsgivare har enligt bestämmelserna i denna lag rätt till ett
anställningsstöd.

Lagen gäller inte följande arbetsgivare:

1. riksdagen och dess myndigheter,

2. myndigheterna under regeringen, förutom affärsverken,

3. kyrkomötet och dess myndigheter,

4. de allmänna försäkringskassorna,

5. kommuner, landsting, kommunalförbund, församlingar och kyrkliga
samfälligheter,

6. arbetsgivare som den 31 december 1994 hade 500 eller fler
anställda.

2 § En arbetsgivare får för en nyanställd person, om nedanstående
kriterier är uppfyllda, göra ett avdrag enligt 4 § från de
arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren skall betala enligt 2 kap. 1 §
lagen (1981:691) om socialavgifter. Avdraget får göras om personen
enligt intyg från länsarbetsnämnden under minst fyra veckor under
perioden november — december 1994 samt omedelbart före anställningen
antingen har varit registrerad som arbetslös hos den offentliga
arbetsförmedlingen eller har deltagit i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder som beslutats av länsarbetsnämnden.

3 § Med nyanställd person avses en arbetstagare som under perioden
den 1 januari — den 31 maj 1995 påbörjat en tillsvidareanställning
som omfattar minst 17 timmar per vecka.

4 § Avdrag får för varje månad göras med ett belopp som motsvarar de
arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 1 § lagen (1981: 691) om
socialavgifter som hänför sig till den nyanställda personen, dock
högst 6 000 kr. Avdrag för arbetsgivaravgifter får tidigast göras för
lönekostnader som avser mars månad 1995.

Avdrag får göras under högst tolv månader för varje nyanställd
person och endast så länge denna anställning varar.

5 § Denna lag tillämpas inom ramen för förfarandet enligt lagen
(1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.

I fråga om affärsverken gäller dock föreskrifter som meddelas av
regeringen.

6 § Vid fördelningen av influtna arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 §
lagen (1981: 691) om socialavgifter skall de avdrag som görs enligt
denna lag minska det belopp som förs till staten enligt 4 kap. 7 §
lagen om socialavgifter.

Övergångsbestämmelser

1995:287

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och gäller
till utgången av juni 1996. Lagen gäller dock även därefter i fråga
om avdrag från arbetsgivaravgifter som avser tid före den 1 juli
1996.