Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision

SFS nr
1995:294
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:956
Upphävd
2003-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:779

1 § Denna förordning kompletterar lagen (1994:1596) om
frivillig miljöstyrning och miljörevision, rådets förordning
(EEG) nr 1836/93 av den 29 juni 1993 om frivilligt deltagande
för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings- och
miljörevisionsordning samt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om frivilligt
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och
miljörevisionsordning (EMAS). Förordning (2001:779).

2 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll beslutar i
frågor om ackreditering av sådana miljökontrollanter som avses i
artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 1836/93. Styrelsen utövar
tillsynen över miljökontrollanterna.

3 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela
föreskrifter om sådana avgifter som avses i artikel 11 i rådets
förordning (EEG) nr 1836/93.

4 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1178).

4 a § Verksamheter inom följande sektorer får som ett led i en
försöksverksamhet registreras enligt artikel 14 i rådets
förordning (EEG) nr 1836/93:

1. offentlig verksamhet,

2. jordbruk och skogsbruk,

3. bygg- och anläggningssektorn,

4. handel,

5. fastighetsskötsel,

6. transportsektorn, och

7. tjänstesektorn i övrigt.

Rådets förordning (EEG) nr 1836/93 gäller i tillämpliga delar
för försöksverksamheten. Vad som sägs i 2-4 §§ gäller även för
sådan verksamhet.

Av den deltagarförsäkran som avses i artikel 10 i rådets
förordning skall framgå att registreringen gäller
försöksverksamhet. Förordning (1998:759).

5 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av rådets
förordning (EEG) nr 1836/93 och för försöksverksamhet som avses
i 4 a § meddelas av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll. Förordning (1998:759).

6 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela de föreskrifter om ackreditering och
ackrediteringsvillkor som behövs för verkställighet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001.
Förordning (2001:779).