Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

SFS nr
1995:439
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1995-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:722

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring
och förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig
utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller
krigsfara.

2 § Vad som föreskrivs i 6-8 §§ om skatter och tullar gäller
även för avgifter som avses i

1. socialavgiftslagen (2000:980),

2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Lag (2002:423).

3 § Är Sverige i krig skall 6 – 14 §§ tillämpas.

4 § Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges
gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får
regeringen föreskriva att 6 – 14 §§ skall tillämpas.

En sådan föreskrift skall underställas riksdagen inom en månad från
utfärdandet. Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs
riksdagen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två
månader från det att den underställdes.

5 § En föreskrift av regeringen enligt 6 – 14 §§ får begränsas till
vissa grupper av personer, varor eller företeelser eller vissa delar
av landet.

När föreskrifter som meddelats med stöd av 6 – 14 §§ skall tillämpas
gäller inte föreskrifter som meddelats i lag eller annan författning
om de strider mot föreskrifter i denna lag eller mot föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Skatter och tullar

6 § Regeringen får föreskriva att beslut i fråga om skatt eller tull
tills vidare inte skall fattas eller skall fattas vid annan tidpunkt,
på annat sätt eller för annan period än som annars föreskrivs.

7 § En föreskrift enligt 6 § får innefatta att deklarations- eller
annan uppgiftsskyldighet tills vidare inte skall fullgöras eller
fullgöras vid annan tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än
som annars föreskrivs.

En föreskrift enligt 6 § får även innefatta att skatt eller tull
skall betalas eller återbetalas vid annan tidpunkt, på annat sätt
eller för annan period än som annars föreskrivs.

8 § Regeringen får föreskriva att beslut om skatt eller tull får
fattas av någon annan myndighet än som annars föreskrivs.

Folkbokföring

9 § Regeringen får meddela andra föreskrifter om förfarandet vid
folkbokföringen än de som annars gäller.

Regeringen får också föreskriva att beslut om ändringar i
folkbokföringen tills vidare inte skall fattas.

Registerfrågor

10 § Regeringen får meddela andra föreskrifter om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas och
folkbokföringsdatabas, Kronofogdemyndighetens utsöknings- och
indrivningsdatabas samt Tullverkets tulldatabas än dem som
annars gäller. Lag (2006:722).

Omprövning och överklagande

11 § Regeringen får föreskriva att bestämmelser om omprövning och
överklagande av beslut om skatt, tull eller avgift som anges i 2 §
eller folkbokföring tills vidare inte skall gälla eller att avvikande
bestämmelser skall gälla tills vidare.

Delegering till underordnad myndighet

12 § Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 6 eller 7 § att
meddela föreskrifter i fråga om anstånd med att fullgöra en
förpliktelse på Skatteverket eller, beträffande tullar,
Tullverket. Lag (2003:713).

13 § Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 §
att meddela föreskrifter på Skatteverket eller, beträffande
utsöknings- och indrivningsdatabasen, Kronofogdemyndigheten
eller, beträffande tulldatabasen, Tullverket. Regeringen får
vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela
föreskrifter om omprövning på Skatteverket eller, beträffande
tullar, Tullverket. Lag (2006:722).

14 § Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har
enligt de skatte-, tull-, avgifts- och
folkbokföringsförfattningar samt de författningar om behandling
av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar
förhållanden som omfattas av denna lag på Skatteverket eller,
beträffande indrivning av fordringar och behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,
Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tullar och behandling
av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket.
Lag (2006:722).

Verkställighetsföreskrifter

15 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar
föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Övergångsbestämmelser

2002:423

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.