Lag (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster

SFS nr
1995:479
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-05-11
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:908

1 § Den konvention mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om socialt bistånd och sociala tjänster som har undertecknats
den 14 juni 1994 skall gälla som lag här i landet. Konventionens
innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Regeringen skall ge in den förteckning över lagstiftning som
omfattas av konventionen enligt konventionens artikel 2.3.

3 § Ansvarig myndighet enligt artikel 9 i konventionen är den kommun
eller det landsting som har ansvaret för motsvarande insatser till
enskilda som är bosatta i Sverige.

Till uppfyllande av artiklarna 9 och 10 i konventionen får kommuner
och landsting, utan hinder av annars gällande bestämmelser, själva
fatta de beslut och ingå de överenskommelser som enligt konventionen
är en uppgift för de ansvariga myndigheterna i respektive land.

De ansvariga myndigheterna skall underrätta Socialstyrelsen om
sådana beslut och överenskommelser.

4 § Det ekonomiska ansvaret för de beslut och överenskommelser som
avses i 3 § skall vila på kommunerna och landstingen själva, om
regeringen inte föreskriver annat.

Bilaga

Nordisk Konvention
om
Socialt Bistånd och Sociala Tjänster

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som
konstaterar att den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social
trygghet endast omfattar socialförsäkringsförmåner, till skillnad
från den tidigare nordiska konventionen om social trygghet som också
omfattade social omvårdnad, som finner att, utöver den rätt till
sociala förmåner som följer av avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet, det fortsatt finns behov av särskilda
nordiska regler om socialt bistånd och sociala tjänster, som finner
att den rätt att använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land
som gäller enligt den nordiska språkkonventionen den 17 juni 1981 i
vissa hänseenden bör utvidgas inom social- och hälsovårdsområdet, har
kommit överens om att sluta en nordisk konvention om socialt bistånd
och sociala tjänster av följande lydelse:

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1. Definitioner

I denna konvention avses med uttrycken

a) ”nordiskt land”

vart och ett av de fördragsslutande länderna,

b) ”nordisk medborgare”

medborgare i ett nordiskt land,

c) ”behörig myndighet”

i Danmark Socialministern,

i Finland Social- och hälsovårdsministeriet,

i Island Socialministeriet,

i Norge Socialdepartementet,

i Sverige regeringen (Socialdepartementet), eller

den myndighet som dessa myndigheter förordnar,

d) ”inrättning”

central, regional eller lokal myndighet eller institution som
tillhandahåller en förmån.

Artikel 2. Tillämpningsområde

1. Denna konvention är tillämplig på all i de nordiska länderna vid
varje tillfälle gällande lagstiftning rörande följande sociala
förmåner:

a) socialt bistånd och sociala tjänster,

b) andra sociala förmåner som inte omfattas av reglerna i den
nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet.

2. Artiklarna 5 och 9 skall även tillämpas på lagstiftningen om
hälso- och sjukvård.

3. Vid godkännandet av denna konvention skall varje nordiskt land ge
in en förteckning över den lagstiftning som omfattas av konventionen.
Därefter skall varje land årligen före februari månads utgång till
det danska utrikesministeriet anmäla de ändringar i förteckningen som
föranleds av lagstiftning som antagits under föregående kalenderår.

Artikel 3. Personkrets

Om inte något annat följer av de särskilda artiklarna är denna
konvention tillämplig på

a) nordiska medborgare,

b) andra personer som är lagligen bosatta i ett nordiskt land.

Artikel 4. Likställdhet för nordiska medborgare

Vid tillämpningen av ett nordiskt lands lagstiftning som omfattas av
denna konvention likställs medborgare i ett annat nordiskt land som
lagligen vistas tillfälligt eller är lagligen bosatta i landet med
landets egna medborgare.

AVDELNING II

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 5. Användning av nordiska språk

1. En medborgare i ett nordiskt land har vid skriftlig kontakt med
en myndighet i ett annat nordiskt land i ärenden rörande socialt
bistånd eller sociala tjänster rätt att använda danska, finska,
isländska, norska eller svenska. I sådana fall skall myndigheten
svara för att medborgaren, om det behövs, får erforderlig tolk- och
översättningshjälp till dessa språk.

2. I de fall där språket har stor betydelse för att syftet med
socialt bistånd och sociala tjänster skall uppnås skall inrättningen,
såvitt möjligt, använda ett språk som personen i fråga förstår.

3. Bestämmelserna i första och andra stycket gäller även i fråga om
behandling och tjänster inom hälso- och sjukvården.

4. I övrigt gäller bestämmelserna i den nordiska språkkonventionen
den 17 juni 1981.

Artikel 6. Socialt bistånd och sociala tjänster vid tillfällig
vistelse i ett annat nordiskt land

En person som omfattas av denna konvention och som under en laglig
tillfällig vistelse i ett nordiskt land behöver omedelbart socialt
bistånd och sociala tjänster skall från vistelselandet få sådant
bistånd som enligt landets lagstiftning svarar mot hjälpbehovet.

Artikel 7. Skydd mot hemsändning

En nordisk medborgare kan inte hemsändas på grund av sitt behov av
socialt bistånd om hans familjeförhållanden, anknytning till
bosättningslandet eller omständigheterna i övrigt talar för att han
bör stanna där och under alla omständigheter inte om medborgaren
under de sista tre åren varit lagligen bosatt i landet.

Artikel 8. Samarbete om resa till ett annat nordiskt land

1. När det för en myndighet i ett nordiskt land blir fråga om att en
person som omfattas av denna konvention skall mottas i ett annat
nordiskt land skall denna myndighet, när så behövs, i erforderlig
utsträckning tillrättalägga resan i samarbete med den ansvariga
inrättningen i det andra nordiska landet.

Artikel 9. Flyttning till ett annat nordiskt land för personer som
behöver långvarig behandling eller vård

1. När en person som omfattas av denna konvention och som behöver
långvarig behandling eller vård önskar flytta från ett nordiskt land
till ett annat nordiskt land till vilket personen har en särskild
anknytning, skall de ansvariga myndigheterna i de båda länderna söka
medverka till en sådan flyttning om denna kommer att förbättra
personens livssituation.

2. De ansvariga myndigheterna i in- och utflyttningsländerna kan som
ett led i en överenskommelse om en flyttning fatta beslut om
fördelning av kostnaderna för behandling eller vård mellan
myndigheterna i de båda länderna.

3. I den mån en överenskommelse enligt andra stycket omfattar
fördelning av kostnader för förmåner vid sjukdom skall en sådan
överenskommelse anses vara en sådan överenskommelse som avses i
artikel 23 första stycket i den nordiska konventionen den 15 juni
1992 om social trygghet.

Artikel 10. Färdtjänst

Kommunerna i gränsområdena mellan de nordiska länderna skall
samarbeta för att genom sina system för färdtjänst göra det möjligt
för handikappade och äldre personer att resa till en grannkommun i
det andra landet på samma sätt som till en grannkommun innanför det
egna landets gränser.

Artikel 11. Bidragsförskott

1. En person som omfattas av denna konvention och som flyttar från
ett nordiskt land till ett annat nordiskt land har rätt till
bidragsförskott från det sistnämnda landet på samma villkor som detta
lands egna medborgare från den tidpunkt personen bosätter sig i
landet.

2. En handling om rätt till underhållsbidrag, som upprättats i ett
nordiskt land, skall anses utgöra giltigt underlag för
bidragsförskott även i ett annat nordiskt land. Utgör handlingen inte
ett beslut av en domstol eller en annan offentlig myndighet, skall
handlingen vara försedd med bevis att den kan ligga till grund för
indrivning hos den bidragsskyldige i det land där den har upprättats.

3. Bidragsförskott får innehållas i den mån bidragsförskott har
utgått från ett annat nordiskt land för samma tid.

AVDELNING III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 12. Tillämpningsbestämmelser

De behöriga myndigheterna skall i samarbete utfärda de bestämmelser
som behövs för att säkerställa en enhetlig nordisk tillämpning av
denna konvention.

Artikel 13. Samarbete mellan myndigheter och inrättningar

1. Myndigheter och inrättningar skall i erforderlig utsträckning
bistå varandra vid tillämpningen av denna konvention, inbegripet då
sociala tjänster lämnas i gränsområdena mellan de nordiska länderna.
I varje nordiskt land skall det finnas ett förbindelseorgan som utses
av den behöriga myndigheten.

2. Vid samarbete i ärenden som rör barn skall särskild uppmärksamhet
ägnas åt barnets behov, barnets möjligheter till kontakt med de
personer som är av särskild betydelse för barnet och barnets egna
önskemål.

Artikel 14. Ikraftträdande

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den månad som
infaller två hela kalendermånader efter den dag då samtliga parter
har meddelat det danska utrikesministeriet att de har godkänt
konventionen.

2. För Färöarnas, Grönlands och Ålands del träder denna konvention i
kraft den första dagen i den månad som infaller två hela
kalendermånader efter den dag då Danmarks respektive Finlands
regering har meddelat det danska utrikesministeriet att Färöarnas
landsstyrelse och Grönlands landsstyrelse respektive Ålands lagting
har meddelat att konventionen skall gälla för Färöarna och Grönland
respektive Åland.

3. Det danska utrikesministeriet skall underrätta de övriga parterna
och Nordiska ministerrådets sekretariat om mottagandet av dessa
meddelanden och om tidpunkten för konventionens ikraftträdande.

Artikel 15. Uppsägning

1. En part kan säga upp denna konvention genom skriftligt meddelande
om detta till det danska utrikesministeriet som skall underrätta de
övriga parterna härom och om meddelandets innehåll.

2. En uppsägning gäller endast den uppsägande parten och får verkan
sex månader från den dag det danska utrikesministeriet mottog
meddelandet om uppsägningen.

Artikel 16. Upphävande av bestämmelse i konventionen om social
trygghet

När denna konvention träder i kraft upphör sista meningen i artikel
30 i den nordiska konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet
att gälla.

Artikel 17. Deponering av originaltexten

Originaltexten till denna konvention skall deponeras hos det danska
utrikesministeriet som skall tillställa de övriga parterna bestyrkta
kopior av texten.

Till bekräftelse härav har de befullmäktigade ombuden undertecknat
denna konvention.

Utfärdad i Arendal den 14 juni 1994 i ett exemplar på danska,
finska, isländska, norska och svenska, vilka texter alla har samma
giltighet.