Förordning (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter

SFS nr
1995:521
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:865
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:653

1 § I denna förordning anges de myndigheter som skall pröva frågor
och fullgöra de olika uppgifter som åligger en medlemsstat enligt
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om
harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och
rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om
färdskrivare vid vägtransporter. Vidare föreskrivs om vissa
definitioner, undantag från bestämmelserna, kontroller, utbyte av
information, sanktioner, verkställighetsföreskrifter, m. m.

Behöriga myndigheter

2 § Behörig myndighet enligt artiklarna 5.2 andra stycket b och
17.3 i förordning (EEG) nr 3820/85, artiklarna 7, 8.4, 9.2,
12.2, 12.3, 14.3 och 19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 samt
punkt V.4 i bilagan till förordning (EEG) nr 3821/85 är för
Sveriges del Vägverket. Verket skall även fullgöra de uppgifter
som ankommer på Sverige enligt artikel 16.2 i förordning (EEG)
nr 3820/85.

Godkännande av verkstäder enligt artikel 12.1 förordning (EEG)
nr 3821/85 skall ske genom ackreditering enligt lagen
(1992:1119) om teknisk kontroll. Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll skall underrätta Vägverket om de
ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som
beslutats enligt denna bestämmelse. Förordning (2000:674).

Kompetenskrav

3 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i körkortslagen
(1998:488) och körkortsförordningen (1998:980) skall kraven på
yrkeskompetens i artikel 5.1 b andra strecksatsen och 5.2 andra
stycket c i förordning (EEG) nr 3820/85 för Sveriges del anses
uppfyllda av den som blivit godkänd vid ett skriftligt prov för
förare av fordon avsedda för gods- eller persontransporter på
väg anordnat av

1. Vägverket, eller

2. gymnasieskola, fristående gymnasieskola eller komvux där
eleven undervisats på en nationellt fastställd kurs vars
innehåll varit föremål för samråd enligt 8 kap. 4 §
körkortsförordningen.

Vägverket skall utfärda ett bevis om yrkeskompetens till förare
som uppfyller kraven i första stycket. Förordning (1998:993).

Undantag

3 a § Ett fordon som tas i bruk första gången före den 5
augusti 2005 får vara utrustat med en färdskrivare enligt
bilaga 1 till förordning (EEG) nr 3821/85 i stället för en
färdskrivare enligt bilaga 1 B till förordningen.
Förordning (2004:653).

4 § I enlighet med artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 3820/85 och
artikel 3.2 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall de nämnda
rättsakterna inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs
med

1. fordon som inte förvärvsmässigt används för persontransporter och
som genom sin konstruktion och utrustning är lämpliga för transport
av högst 17 personer, föraren inräknad, och som är avsedda för detta
ändamål,

2. fordon som används av myndigheter för att tillhandahålla
offentliga tjänster som inte konkurrerar med utövare av yrkesmässsig
trafik,

3. fordon som används av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, eller
fiskeriföretag för godstransporter inom en radie av 50 kilometer från
den ort där fordonet normalt är stationerat, inberäknat kommuner
vilkas centrum är belägna inom denna radie,

4. fordon som används för transport av djuravfall eller kadaver, som
inte är avsedda till människoföda,

5. fordon som används för transport av levande djur från lantgårdar
till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala
slakterier,

6. fordon som används som butiker på lokala marknader eller för
hemförsäljning eller som används för mobila bank-, penningväxlings-
eller sparverksamheter, för religiösa ändamål, för utlåning av
böcker, grammofonskivor eller kassetter, för kulturevenemang eller
utställningar och som är särskilt utrustade för sådana ändamål,

7. fordon som inom en radie av 50 kilometer från den ort där det
normalt är stationerat transporterar material eller utrustning som
föraren använder i sitt arbete, förutsatt att körningen av fordonet
inte utgör förarens huvudsakliga uppgift och att undantaget inte
allvarligt strider mot förordningens syfte,

8. fordon som uteslutande används på sådana öar med en areal av
högst 2 300 kvadratkilometer, som inte är förenade med landet i
övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

9. fordon som används för godstransporter och som drivs med hjälp av
på fordonet alstrad gas eller med elkraft eller som är utrustade med
en automatiskt verkande hastighetsmaximerande anordning, i den mån
sådana fordon i registreringslandets nationella lagstiftning
jämställs med fordon framdrivna av bensin- eller dieselmotor, och
vars högsta tillåtna vikt, inklusive släp- eller påhängsvagn, inte
överstiger 3,5 ton,

10. fordon som används för övningskörning vid körkortsutbildning,
samt

11. dragfordon som uteslutande används inom jord- och skogsbruk.

5 § Vägverket får även medge undantag enligt de förutsättningar som
anges i artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 3820/85 och artikel 3.3 i
förordning (EEG) nr 3821/85.

6 § På diagramblad som används i färdskrivare i fordon som är
registrerade i Sverige får tiden registreras i enlighet med artikel
15.4 i förordning (EEG) nr 3821/85.

Kontroller

7 § Med behörig kontrollmyndighet och kontrolltjänsteman enligt
denna förordning avses för Sveriges del polismyndighet och polisman
eller bilinspektör.

8 § Kontroll av att denna förordning följs skall ske genom
regelbundna kontroller, både ute på vägarna och i företagens lokaler,
på sådant sätt att

1. de varje år täcker minst en procent av de dagsverken som utförts
av förare av sådana fordon som omfattas av förordningarna (EEG) nr
3820/85 och (EEG) nr 3821/85, och

2. minst 15 procent av det sammanlagda antalet kontrollerade
dagsverken kontrolleras på vägarna och minst 25 procent i företagens
lokaler.

9 § I fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om rätten att
kontrollera ett fordons färdskrivare samt om provkörning av
fordonet vid sådan kontroll. Provkörning får ske även om det
finns något hinder mot att bruka fordonet enligt denna
förordning, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid
vissa internationella vägtransporter eller trafikförordningen
(1998:1276). Förordning (2002:940).

10 § Minst två gånger om året skall vägkontroller av förare och
fordon som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr
3821/85 genomföras samtidigt i Sverige och minst en annan EU-stat
eller EES-stat, varvid respektive kontrollmyndighet arbetar på sitt
eget territorium.

11 § Vägkontroller skall genomföras på olika platser när som helst
och täcka en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika
kontrollstationerna. De skall genomföras utan diskriminering av
fordon och förare, oberoende av om de hör hemma i landet.

Vid vägkontroller skall följande kontrolleras:

1. Dagliga körperioder, raster och dygnsvila samt diagrambladen för
de föregående dagarna som medförts på fordonet enligt artikel 15.7 i
förordning (EEG) nr 3821/85.

2. Senaste veckovila, om sådan krävs.

3. Färdskrivarens funktion genom kontroll av eventuellt missbruk av
skrivare, diagramblad eller, i förekommande fall, de handlingar som
avses i artikel 14.5 i förordning (EEG) nr 3820/85.

4. Sådant intyg om yrkeskompetens som avses i 3 §.

5. Kontroll av sådant arbetsgivareintyg som får ersätta diagramblad
för en eller flera dagar under en vecka som en förare inte har kört i
enlighet med rådets resolution av den 20 december 1985.3

12 § Visar det sig vid en vägkontroll att en färdskrivare har
brister som är av endast ringa betydelse, skall
kontrolltjänstemannen påpeka bristerna för fordonets förare.

Om bristerna inte är av endast ringa betydelse, skall
kontrolltjänstemannen meddela föreläggande om att de skador
eller funktionsfel som finns på färdskrivarutrustningen skall
åtgärdas av arbetsgivaren så snart som omständigheterna medger
det eller, om fordonet inte kan återvända till
stationeringsorten inom en vecka från den dag då utrustningen
gick sönder eller funktionsfelet upptäcktes, av föraren under
resans gång. I föreläggandet skall det anges den tid inom
vilken en godkänd verkstad skall intyga att bristerna
avhjälpts. Sedan bristerna avhjälpts skall underrättelse
omedelbart ske till Vägverket som skall pröva om ett
godkännande skall ske. Vad som här föreskrivs gäller även då
färdskrivaren inte besiktigats inom föreskriven tid enligt 19 §.
I sådant fall skall även installationsskylten avlägsnas ur
fordonet. Ett föreläggande får även meddelas för ett fordon som
vid en vägkontroll saknar föreskriven färdskrivare.

Kontrolltjänstemannen skall omedelbart efter kontrollen
överlämna föreläggande till fordonets förare. Om förarens
arbetsgivare inte är närvarande vid vägkontrollen, skall
kontrolltjänstemannen så snart som möjligt underrätta även
arbetsgivaren om föreläggandet. Förordning (1998:993).

13 § Om ett föreläggande enligt 12 § inte följts inom föreskriven
tid får fordonet inte brukas. Förbudet att bruka fordonet gäller till
dess föreläggandet följts. Fordonet får dock brukas

— vid provkörning i omedelbart samband med reparation av
färdskrivare,

— för färd kortaste lämpliga väg till godkänd verkstad för
reparation av färdskrivare samt

— vid transport där färdskrivare inte krävs.

14 § Om ett föreläggande enligt 12 § avser ett fordon som är
registrerat i Sverige, skall kontrolltjänstemannen lämna
uppgift om föreläggandet till Vägverket. Vägverket skall
informera fordonsägaren om föreläggandet. Förordning (1998:993).

15 § Om det vid en vägkontroll framkommer omständigheter som ger
anledning att anta att en förare av ett fordon som är registrerat i
en annan EU-stat eller EES-stat har begått en överträdelse, som inte
kan styrkas under kontrollförfarandet på grund av att nödvändiga
uppgifter saknas, skall de behöriga kontrollmyndigheterna i berörda
EU-stater eller EES-stater bistå varandra vid utredningen av ärendet.
Om en behörig EU-stat eller EES-stat i detta syfte kontrollerar ett
företags lokaler, skall resultatet av denna kontrollåtgärd meddelas
till den andra berörda staten.

16 § Kontroll i företagslokaler skall planeras på grundval av
tidigare erfarenheter från olika slags transporter. Sådana
kontroller skall även utföras när allvarliga överträdelser av
förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 har
avslöjats vid vägkontroller.

Vid kontroller i företagslokaler skall följande kontrolleras,
förutom de kontrollmoment som ingår i vägkontrollförfarandet:

1. Veckovila och körperioder mellan dessa viloperioder.

2. Tvåveckorsgränsen för körtimmar.

3. Kompensation för minskade dygns- eller veckoviloperioder.

4. Användning av diagramblad och sättet att organisera förarnas
arbetspass.

5. Förvaring av diagrambladen.

En sådan kontroll i företagets lokaler kan ersättas med en
kontroll hos myndigheten av dokument som begärts in från
företaget. Förordning (1998:993).

Utbyte av information

17 § Rikspolisstyrelsen skall senast den 15 februari varje år
förse Vägverket med följande uppgifter:

1. antalet av polisen under föregående år kontrollerade förare
på vägar,

2. antalet kontroller i företagslokaler,

3. antalet dagsverken, antalet föreläggande av ordningsbot,

4. antalet anmälda överträdelser, och

5. antalet samordnade kontroller enligt 10 §, med uppgift om

a) vilken stat som kontrollen samordnats med,

b) tid och plats för kontrollen, samt

c) omfattning och resultat av kontrollen.

Dessa uppgifter skall ingå i den information som Vägverket
skall lämna till kommissionen enligt artikel 16.2 i förordning
(EEG) nr 3820/85. Förordning (1998:993).

18 § Uppgifter enligt artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 3820/85 och
artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall utbytas den 24 maj
varje år och även på särskild begäran av en EU-stat eller EES-stat i
enskilda fall. För detta ändamål skall Vägverket använda en enhetlig
rapporteringsblankett som utarbetats av Europeiska gemenskapernas
kommission.

Besiktningar

19 § För kontroller och besiktningar enligt avsnitt VI i bilaga
1 till förordning (EEG) 3821/85 gäller följande.

1. Sådana intyg som avses i punkt 1 får utfärdas av en godkänd
verkstad eller, i fråga om en ny enhet, av tillverkaren eller
den som företräder denne.

2. Besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon enligt punkt
3 a och, i fråga om fordon registrerade i Sverige, enligt punkt
3 b skall utföras av godkänd verkstad senast två år efter
installation eller föregående besiktning av färdskrivaren
enligt datum på färdskrivarens installationsskylt.

Uppfyller färdskrivaren kraven, skall verkstaden byta ut
installationsskylten. Om det finns brister i
färdskrivarutrustningen skall befintlig installationsskylt tas
bort och inte ersättas med någon ny. Verkstaden skall omgående
underrätta Vägverket om att färdskrivaren uppfyller kraven
eller om att den har brister. Om färdskrivarutrustningen har
brister får fordonet endast brukas vid sådana transporter som
avses i 13 §. Förordning (1998:993).

Straff, överklaganden m. m.

20 § Till penningböter döms

1. den medlem av en fordonsbesättning som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot artikel 5.1-5.3 i förordning (EEG) nr
3820/85,

2. förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
artikel 6, 7.1, 7.4, 8.1-8.3, 12 andra meningen eller 14.5 i
förordning (EEG) nr 3820/85 eller mot artikel 3.1, 15.1-15.3,
15.5, 15.7, 16.1 andra stycket eller 16.2 i förordning (EEG) nr
3821/85,

3. arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
artikel 10 i förordning (EEG) nr 3820/85 eller mot artikel 14.1
eller 16.1 första stycket i förordning (EEG) nr 3821/85,

4. näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
artikel 14.1-14.4 eller 14.6 i förordning (EEG) nr 3820/85
eller mot artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85,

5. den som utan lov uppsåtligen avlägsnar plomberingar av
färdskrivarutrustning enligt punkt V.4 i bilaga 1 till
förordning (EEG) nr 3821/85,

6. den som uppsåtligen hindrar eller försvårar kontroll enligt
denna förordning,

7. förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon
i strid mot 13 § eller 19 §,

8. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktiga
uppgifter i intyg enligt 19 § 1,

9. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
föreskrift som har meddelats med stöd av denna förordning.

I de fall som avses i första stycket 1, 2 eller 7 döms även
arbetsgivaren till penningböter, om han uppsåtligen eller av
oaktsamhet har underlåtit att göra vad som har ankommit på
honom för att hindra förseelsen.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i
förordning (EEG) nr 3821/85 skall inte dömas om fordonet är
utrustat med färdskrivare i enlighet med 3 a §.
Förordning (2004:653).

21 § Till straff enligt denna förordning skall inte dömas, om
gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (1951:649)
om straff för vissa trafikbrott.

22 § Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom,
beslut, strafföreläggande eller föreläggande om ordningsbot
som gäller ansvar enligt denna förordning. I förekommande fall
skall sådan underrättelse även ges till den länsstyrelse som
enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har gett trafiktillstånd
till den yrkesmässiga trafiken. Om målet gäller en vägtransport
med fordon som är registrerat i utlandet och om transporten
inte avser linjetrafik, skall en kopia sändas även till
Tullverket. Förordning (1999:532).

23 § Om ett fordon framförs i strid mot denna förordning eller mot
en föreskrift som meddelats med stöd av den, skall polisen hindra
varje fortsatt färd som inte kan ske utan påtaglig fara för
trafiksäkerheten eller annan väsentlig olägenhet.

24 § Vägverkets beslut enligt artikel 5 i förordning (EEG) nr
3820/85, artikel 5, 8.2 eller 8.4 första stycket i förordning
(EEG) nr 3821/85 eller 5 § får överklagas hos regeringen.

Ett beslut i fråga om skriftligt prov enligt 3 § och ett
föreläggande enligt 12 § får inte överklagas.
Förordning (1998:993).

Verkställighetsföreskrifter

25 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Vägverket. Verket skall samråda med
Rikspolisstyrelsen innan föreskrifter om kontroll beslutas.