Lag (1995:528) om revisorer

SFS nr
1995:528
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:883
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:369

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande och

auktorisation av revisorer, registrering av revisionsbolag,
revisorers och revisionsbolags verksamhet samt tillsyn och
disciplinära åtgärder.

2 § I denna lag avses med

1. revisor:godkänd eller auktoriserad revisor,

2. godkänd revisor:revisor som godkänts enligt 4 §,

3. auktoriserad revisor:revisor som auktoriserats enligt 5 §,

4. revisionsbolag:handelsbolag eller aktiebolag som registrerats
enligt 10 eller 11 §.

Revisorsnämnden

3 § Frågor om godkännande, auktorisation och registrering prövas av
Revisorsnämnden. Nämnden utövar också tillsyn över revisorer och
revisionsbolag samt prövar frågor om disciplinära åtgärder. Nämnden
skall i sin verksamhet utveckla och främja god revisorssed.

Närmare bestämmelser om Revisorsnämnden meddelas av regeringen.

Godkännande och auktorisation

4 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
För att bli godkänd revisor skall sökanden

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet,

3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att
lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354)
om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller
vara underkastad någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan
stat,

4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.
Lag (2001:369).

4 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
För att bli godkänd revisor skall sökanden

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,

3. varken vara i konkurs, vara underkastad näringsförbud, ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden
att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen
(1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall eller vara underkastad någon motsvarande
rådighetsinskränkning i en annan stat,

4. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

5. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva
revisionsverksamhet. Lag (2001:368).

5 § För att bli auktoriserad revisor skall sökanden uppfylla de krav
som anges i 4 § 1–3 och 5 samt hos Revisorsnämnden ha avlagt högre
revisorsexamen.

6 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall anses
uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få
utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

6 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § 4 skall
anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att
få utföra lagstadgad revision i stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt
lämplighetsprov. Lag (2001:62).

7 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall
anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan
behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

7 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Det krav på högre revisorsexamen som ställs upp i 5 § skall
anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att utan
behörighetsbegränsning få utföra lagstadgad revision i stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt
lämplighetsprov. Lag (2001:62).

8 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en
revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation
vid bosättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Revisorsnämnden får, om det finns särskilda skäl, medge en
revisor att under viss tid behålla godkännande eller auktorisation
vid bosättning utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller Schweiz. Lag (2001:62).

Registrering av revisionsbolag

9 § För att bli registrerat revisionsbolag skall ett svenskt
handelsbolag eller aktiebolag

1. driva revisionsverksamhet,

2. uppfylla de särskilda kraven i 10 eller 11 §, och

3. inte vara i konkurs eller likvidation.

10 § För registrering av ett handelsbolag krävs att det av
bolagsavtalet framgår att

1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig
revision och därmed förenlig verksamhet, och

2. bolagsmännen skall vara godkända eller auktoriserade revisorer.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från
kravet i första stycket 2 beträffande viss bolagsman.

11 § För registrering av ett aktiebolag krävs att det av
bolagsordningen framgår att

1. bolagets verksamhet inte skall omfatta annat än yrkesmässig
revision och därmed förenlig verksamhet,

2. minst tre fjärdedelar av styrelseledamöterna och minst tre
fjärdedelar av styrelsesuppleanterna samt verkställande direktören
skall vara godkända eller auktoriserade revisorer, och

3. styrelsen är beslutför endast om de närvarande godkända eller
auktoriserade revisorerna tillsammans representerar en majoritet av
röstetalet vid sammanträdet.

Vidare krävs för registrering att minst tre fjärdedelar av aktierna
med minst tre fjärdedelar av röstetalet ägs av godkända eller
auktoriserade revisorer och att övriga aktier ägs av personer som är
verksamma i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från
kraven i första stycket 2 och andra stycket. En majoritet av
styrelseledamöterna och en majoritet av styrelsesuppleanterna skall
dock alltid vara godkända eller auktoriserade revisorer och mer än
hälften av aktierna och röstetalet skall alltid tillkomma godkända
eller auktoriserade revisorer.

12 § Ett revisionsbolag skall för varje revisionsuppdrag som bolaget
åtar sig utse en av de i bolaget verksamma revisorerna att vara
huvudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall vara
auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla föreskrift i lag
eller annan författning om att sådan revisor skall utses, och i andra
fall auktoriserad eller godkänd revisor. Bolaget skall utan dröjsmål
underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig för
revisionen.

Revisionsberättelse skall undertecknas av den som är huvudansvarig
för revisionen. Undertecknas berättelsen av flera revisorer, skall
det anges vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för godkännande, auktorisation och registrering

13 § Godkännande, auktorisation och registrering gäller i fem år
eller till dess beslut om avslag på ansökan om fortsatt godkännande,
auktorisation eller registrering vunnit laga kraft. Revisorsnämnden
får förordna att ett sådant beslut skall gälla omedelbart.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden
får meddela närmare föreskrifter om godkännande, auktorisation och
registrering samt om villkor för verksamheten. Lag (1996:1546).

Utövande av revisionsverksamhet

14 § En revisor skall utföra sina uppdrag omsorgsfullt och enligt
god revisorssed.

Revisorn skall noggrant iaktta gällande jävsbestämmelser för
revisorer. Om det i annat fall finns någon särskild omständighet som
kan rubba förtroendet till revisorns opartiskhet eller
självständighet, skall revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget.

Revisorn svarar för det arbete som utförs av biträde till honom.

Bestämmelserna i första–tredje styckena gäller även för
revisionsbolag.

15 § Revisorer och revisionsbolag får inte utöva annan verksamhet än
revisionsverksamhet om utövandet kan rubba förtroendet till deras
opartiskhet eller självständighet.

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor eller ett
revisionsbolag meddela förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet
är förenlig med kravet i första stycket. Ett sådant förhandsbesked
är, om det vunnit laga kraft, bindande för nämnden i förhållande till
revisorn eller revisionsbolaget. Förhandsbeskedet upphör att gälla
vid ändrade förutsättningar eller vid författningsändringar som
påverkar den fråga som beskedet avser.

16 § /Upphör att gälla U:den dag regeringen bestämmer/
En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom enskild
näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som inte utövar
annan verksamhet än sådan som är förenlig med en revisors
yrkesutövning.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i Sverige
driver revisionsverksamhet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet även om kravet i första stycket inte är uppfyllt.

16 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
En revisor får driva revisionsverksamhet endast såsom
enskild näringsidkare eller i handelsbolag eller aktiebolag som
inte utövar annan verksamhet än sådan som är förenlig med en
revisors yrkesutövning.

Revisorsnämnden får tillåta att en revisor som är verksam i
Sverige driver revisionsverksamhet i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz även om
kravet i första stycket inte är uppfyllt. (Lag 2001:62).

17 § En revisor får inte vara anställd hos någon annan än revisor,
revisionsbolag eller bolag som avses i 16 §.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från
förbudet i första stycket.

Tystnadsplikt

18 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada
eller nytta för annan, använda uppgifter som han har erhållit i sin
yrkesutövning. Han får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.
Han skall se till att biträde till honom iakttar dessa föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Säkerhet

19 § Revisorer och revisionsbolag skall teckna försäkring eller hos
Revisorsnämnden ställa säkerhet för den ersättningsskyldighet som
revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden medge undantag från
kravet på försäkring eller säkerhet.

Tillsyn

20 § Revisorer och revisionsbolag är skyldiga att låta
Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska akter, bokföring och övriga
handlingar som hör till verksamheten samt att lämna de uppgifter som
behövs för tillsynen.

21 § Om en skattemyndighet uppmärksammar någon anmärkningsvärd
omständighet i fråga om en revisors eller ett revisionsbolags
verksamhet, skall myndigheten underrätta Revisorsnämnden.

Upphävande, varning, straffavgift och erinran

22 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin verksamhet eller på
annat sätt förfar oredligt eller om en revisor inte betalar
föreskriven avgift enligt 29 §, skall godkännandet eller
auktorisationen upphävas. Om det föreligger förmildrande
omständigheter, får i stället varning meddelas.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som
revisor, får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får
Revisorsnämnden i stället meddela en erinran. Är omständigheterna
synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen
upphävas.

Uppkommer fråga om upphävande, varning eller erinran, skall revisorn
genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om vad som
anförs i ärendet. Varning eller erinran får inte meddelas om det som
läggs revisorn till last inträffat mer än fem år innan revisorn fick
underrättelse i ärendet.

En revisor som tilldelas varning får, om det finns särskilda skäl,
även åläggas att betala en straffavgift till staten med lägst ettusen
och högst tjugofemtusen kronor.

23 § Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär
hinder för godkännande eller auktorisation, skall revisorn genast
anmäla detta till Revisorsnämnden. Godkännandet eller auktorisationen
skall i sådant fall omprövas.

24 § Bestämmelserna i 22 § gäller även för revisionsbolag. Vad där
sägs om upphävande av godkännande eller auktorisation skall i stället
avse upphävande av registrering.

Om ett revisionsbolag träder i likvidation eller försätts i konkurs
eller om det för bolaget inträder någon annan omständighet som
innebär hinder för registrering, skall bolaget genast anmäla detta
till Revisorsnämnden. Registreringen skall i sådant fall omprövas.

25 § Revisorsnämnden får vid sin prövning av frågor om åtgärder
enligt 22–24 §§ förordna att ett beslut att upphäva godkännande,
auktorisation eller registrering skall gälla omedelbart.

Nämndens beslut om straffavgift verkställs, sedan det har vunnit
laga kraft, som domstols dom.

Överklagande m. m.

26 § Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § 4 eller 5 § eller särskild
lämplighetsprövning enligt 6 eller 7 § får dock inte överklags.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vad som sägs i 13 § första stycket andra meningen och 25 § första
stycket gäller även i fråga om domstol. Lag (1996:1546).

27 § Har Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande,
auktorisation eller registrering inte meddelat beslut inom fyra
månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring
av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om nämnden inte
meddelat beslut inom en månad efter det att en sådan förklaring
avgetts, skall det anses som om ansökan har avslagits.

Straffansvar

28 § Den som obehörigen utger sig för att vara godkänd eller
auktoriserad revisor döms till böter.

Avgifter

29 § Föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna lag meddelas av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden.

Register

30 § Revisorsnämnden skall föra ett register över revisorer och
revisionsbolag. Närmare föreskrifter om inrättandet av registret
meddelas av regeringen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1995:528

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995, då lagen (1975:86) med
bemyndigande att meddela föreskrifter om auktorisation och
godkännande av revisor skall upphöra att gälla.

2. Den som är godkänd eller auktoriserad revisor enligt äldre
bestämmelser skall anses som godkänd eller auktoriserad enligt de nya
bestämmelserna.

3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt
äldre bestämmelser skall anses som registrerat enligt de nya
bestämmelserna. Giltighetstiden för en sådan registrering går
ut vid utgången av år 2001 eller vid den senare tidpunkt som
Revisorsnämnden bestämmer för ett enskilt fall, dock senast vid
utgången av år 2002. Lag (2000:1334).

4. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte
uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för godkännande av
revisor, får under sex år från den 1 januari 1997 godkännas enligt
äldre bestämmelser under förutsättning att han har genomgått
kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Revisorsnämnden närmare
föreskriver.

5. Den som vid ikraftträdandet genomgår revisorsutbildning, som inte
uppfyller de villkor som i denna lag föreskrivs för auktorisation av
revisor, får under sex år från den 1 januari 1997 auktoriseras enligt
äldre bestämmelser.

6. Den som avslutat sin revisorsutbildning före den 1 januari 1997
och inom samma tid ansöker om godkännande eller auktorisation får
godkännas eller auktoriseras enligt äldre bestämmelser.

7. Det krav som uppställs i 6 och 7 §§ om särkilt lämplighetsprov
skall fram till den 1 juli 1996 inte gälla för den som under tre år
har underkastats sådan prövotid som avses i 2 § fjärde stycket 2
förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer
eller, för tid efter ikraftträdandet, motsvarande prövotid enligt
bestämmelser som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Revisorsnämnden meddelar.

8. Ärenden enligt förordningen (1973:221) om auktorisation och
godkännande av revisorer som inte har avgjorts vid ikraftträdandet
skall av Kommerskollegium överlämnas till Revisorsnämnden för
handläggning. Dessa ärenden skall prövas med tillämpning av nämnda
förordning.

9. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats av
Kommerskollegium gäller äldre bestämmelser.