Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

SFS nr
1995:551
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1995-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:363
Upphävd
2014-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag kompletterar rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den
24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter som får finnas som komplettering till rådets
förordning (EEG) nr 2092/91.

Tillsyn

3 § Tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EEG) nr
2092/91 och av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag utövas av
den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

Regeringen får föreskriva att en tillsynsmyndighet får överlåta åt
någon annan myndighet att utöva viss tillsyn.

Vad som sägs om tillsynsmyndighet i lagen gäller även den myndighet
till vilken tillsyn har överlåtits.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
överlämna till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att
utöva sådan tillsyn som avses i första stycket.

4 § För tillsynen har en tillsynsmyndighet och ett enskilt
kontrollorgan rätt att få

1. tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där
jordbruksprodukter och livsmedel framställs eller där sådana varor
hanteras.

2. de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Rätten till tillträde gäller dock inte bostäder.

5 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att rådets förordning (EEG) nr 2092/91, denna lag och
föreskrifter meddelade med stöd av lagen skall följas.

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta
ut vite.

Att ett enskilt kontrollorgan får förbjuda att vissa produkter
marknadsförs följer av rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att särskilda avgifter tas ut för tillsynen.

Straff

7 § Till böter döms den leverantör som uppsåtligen eller av grov
oaktsamhet bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av
artikel 9.9 b i rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och som innebär
att produkter inte får marknadsföras med uppgift om att de är
ekologiskt framställda eller att de omfattas av EG:s kontrollsystem
för ekologisk odling.

Detsamma gäller den leverantör som använder påskrift om att en
produkt omfattas av EG:s kontrollsystem för ekologisk odling trots
att leverantörens tillstånd att använda sådan påskrift har
återkallats.

I ringa fall döms inte till ansvar.

8 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett
vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för den gärning
som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande

9 § En statlig myndighets beslut i ett särskilt fall enligt rådets
förordning (EEG) nr 2092/91, denna lag eller föreskrifter meddelade
med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Detsamma gäller ett beslut i ett till myndigheten överklagat ärende
som rör rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.