Förordning (1995:555) om HFC

SFS nr
1995:555
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:846
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:952

Definition och tillämpningsområde

1 § I denna förordning avses med HFC ofullständigt halogenerade
fluorkarboner.

Bestämmelserna i denna förordning gäller också beredningar som
innehåller HFC.

Bemyndiganden m. m.

2 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om
försiktighetsmått och kunskapskrav samt de åtgärder i övrigt som
behövs för att hindra utsläpp av HFC. Föreskrifterna skall vara
avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-,
värme- och andra klimatanläggningar och fasta
brandsläckningsanordningar eller utför reparations- eller
underhållsåtgärder som påverkar arbetsmediekretsen i sådana
anläggningar eller anordningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför
åtgärder som avses i första stycket skall vara ackrediterad enligt
bestämmelserna i 14–16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
Förordning (1998:952).

Krav på tillstånd för utförsel

3 § Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra
klimatanläggningar innehåller HFC, får det föras ut ur Sverige endast
efter tillstånd från Naturvårdsverket. Förordning (1998:952).

Tillsyn

4 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.
Förordning (1998:952).

Straff

5 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande. Förordning (1998:952).

Överklagande

6 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande. Förordning (1998:952).