Förordning (1995:559) om stipendium efter genomfört basår inom kommunal vuxenutbildning

SFS nr
1995:559
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-05-18

Ett stipendium på 10 000 kronor lämnas till den som

1. under läsåret 1995/96 eller läsåret 1996/97 genomför ett sådant
basår inom kommunal vuxenutbildning eller vid statens skolor för
vuxna för vilket särskilt statsbidrag respektive extra medel betalas,
och

2. senast den 1 november 1996 respektive den 1 november 1997 uppnår
godkänt resultat.

I fråga om den som genomför basåret under läsåret 1996/97 lämnas
stipendiet endast i den mån riksdagen anslår medel för ändamålet.
Förordning (1996:842).

2 § Centrala studiestödsnämnden beslutar om utbetalningen av
stipendiet efter ansökan av den studerande. Beslutet får inte
överklagas. För att nämnden skall besluta om utbetalning måste
ansökan om stipendium ha kommit in till nämnden senast den 1 december
1996 respektive den 1 december 1997.

Bestämmelserna om omprövning i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen
(1973:418) skall tillämpas på beslut enligt denna förordning.
Förordning (1996:842).

3 § Centrala studiestödsnämnden får utfärda de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.