Förordning (1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret

SFS nr
1995:625
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:835
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1333

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för totalförsvaret har till uppgift att
enligt vad som föreskrivs särskilt pröva överklaganden av
beslut som rör totalförsvarspliktiga. Överklagandenämnden skall
även pröva överklaganden av beslut enligt 10 § förordningen
(2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor samt enligt 35 §
verksförordningen (1995:1322) pröva överklaganden av beslut i
anställningsärenden. Förordning (2006:1333).

Sammansättning

2 § Överklagandenämnden består av ordförande och högst sex andra
ledamöter. I den utsträckning det behövs skall det finnas ersättare
för ledamöterna. Ordföranden och ordförandens ersättare skall vara
eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

3 § Överklagandenämnden skall ha ett kansli hos Styrelsen för
psykologiskt försvar. Överklagandenämndens kansligöromål utförs
av personal vid Styrelsen för psykologiskt försvar i enlighet
med vad nämndens ordförande begär. Förordning (2002:918).

Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Överklagandenämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

15 § om revisionsberättelse,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (2006:1333).

5 § Överklagandenämnden har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:119).

Ärendenas handläggning

6 § Överklagandenämnden är beslutför när ordföranden och minst två
andra ledamöter är närvarande.

Vid avgörande av överklaganden av beslut rörande auditörer och av
beslut om anställning är Överklagandenämnden dock beslutför när
ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Två av
ledamöterna skall ha särskild kompetens på det arbetsrättsliga
området.

När ett ärende av principiell betydelse handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning,
tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål.

8 § Överklagandenämnden får i arbetsordningen eller i särskilda
beslut lämna över till ordföranden eller de befattningshavare
hos Styrelsen för psykologiskt försvar som avses i 10 § att
avgöra ärenden

1. som avses i 1 § när ärenden har återkallats,

2. som är administrativa och som inte behöver prövas av
Överklagandenämnden. Förordning (2002:918).

9 § Ordföranden eller de befattningshavare hos Styrelsen för
psykologiskt försvar som avses i 10 § får avgöra frågor om
utlämnande av handlingar. Förordning (2002:918).

10 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig
förhandling. Föredragningen utförs av personal vid Styrelsen
för psykologiskt försvar.

Styrelsen för psykologiskt försvar utser efter samråd med
Överklagandenämndens ordförande befattningshavare för sådana
uppgifter.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att
ärenden som avgörs enligt 8 eller 9 § inte behöver föredras.
Förordning (2002:918).

11 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt
att få avvikande mening antecknad.

Anställningar m. m.

12 § Regeringen utser ledamöter för en bestämd tid.

Ordförande och ordförandens ersättare utses av regeringen.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

Överklagande

13 § Överklagandenämndens beslut i ett överklagat
anställningsärende får inte överklagas.
Förordning (2006:1333).

Övergångsbestämmelser

2006:1333

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.