Förordning (1995:648) med instruktion för Totalförsvarets pliktverk

SFS nr
1995:648
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1263
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1270

Uppgifter

1 § Totalförsvarets pliktverk är en central förvaltningsmyndighet
som skall svara för att myndigheter och andra som har
bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor
avseende bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för
värnplikt eller civilplikt. Stöd och service skall även lämnas till
de bemanningsansvariga i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring
och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret.

2 § Totalförsvarets pliktverk skall mönstra, skriva in och
krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt.

2 a § Totalförsvarets pliktverk skall inför och vid mönstringen
verka för att öka intresset bland totalförsvarspliktiga för
tjänstgöring inom totalförsvaret och utlandstjänstgöring inom
Försvarsmakten. Förordning (2006:1270).

3 § Totalförsvarets pliktverk skall i samband med att en
totalförsvarspliktig rycker in för värnplikt eller civilplikt
med längre grundutbildning än 60 dagar lämna de
journalhandlingar som upprättats vid mönstring eller särskild
antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för
kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre
grundutbildning till hälso- och sjukvårdspersonalen vid den
organisatoriska enhet hos en myndighet, en kommun eller ett
landsting där grundutbildningen skall genomföras.

Totalförsvarets pliktverk skall vid samma tidpunkt lämna
uppgifter om den totalförsvarspliktiges psykiska
funktionsförmåga, fysiska arbetsförmåga, allmänna begåvning och
hälsotillstånd till den befattningshavare på sådan enhet som
anges i första stycket som har till uppgift att utbilda den
totalförsvarspliktige. Uppgifterna skall anges kortfattat.

Totalförsvarets pliktverk skall vidare vid samma tidpunkt och
till samma enheter som anges i första stycket lämna uppgift i
form av fotografisk bild av den totalförsvarspliktige från det
register som verket för över sådana uppgifter. Sådan uppgift
skall på begäran även lämnas till Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten,
Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
Förordning (2006:776).

4 § Totalförsvarets pliktverk får inom sakområdet åta sig att
utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner och
landsting och åt enskilda. För andra sådana uppgifter än
inskrivning och krigsplacering i samband med inskrivning eller
i samband med grundutbildning får verket ta ut avgift.
Avgifternas storlek bestäms av verket. Förordning (1999:1018).

4 a § Totalförsvarets pliktverk skall, samtidigt som det
lämnar sin årsredovisning, till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av
samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig
natur som Totalförsvarets pliktverk ingått under året. För
varje överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut
som legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:248).

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Totalförsvarets
pliktverk. Förordning (1996:115).

Myndighetens ledning

6 § Totalförsvarets pliktverks generaldirektör är chef för
myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

7 § har upphävts genom förordning (1996:115).

8 § har upphävts genom förordning (1996:115).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Totalförsvarets pliktverk.

Inskrivningsnämnder

10 § Vid Totalförsvarets pliktverk skall det finnas
inskrivningsnämnder till det antal och med de verksamhetsområden
som verket bestämmer.

En inskrivningsnämnd skall bestå av, förutom ordföranden, minst
fyra ledamöter.

11 § Till en inskrivningsnämnd skall en ledamot och en ersättare
väljas för varje landsting och kommun som inte ingår i ett landsting
inom nämndens verksamhetsområde. För Stockholms läns landsting skall
dock två ledamöter och två ersättare väljas.

12 § Enligt 11 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
utses ordföranden i en inskrivningsnämnd och ersättaren för denne av
Totalförsvarets pliktverk.

Övriga ledamöter och ersättare skall utses genom val av
landstingsfullmäktige. För kommuner som inte ingår i ett landsting
utses ledamoten och ersättaren dock genom val av kommunfullmäktige.
Valet av ledamöter skall vara proportionellt under den förutsättning
som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. Om
ersättarna inte väljs proportionellt, skall det vid valet även
bestämmas i vilken ordning de skall kallas till tjänstgöring.

13 § Ledamöterna och ersättarna skall vara svenska medborgare.
Bestämmelserna i 4 kap. 5 § kommunallagen (1991:900) skall tillämpas
på ledamöterna och ersättarna.

14 § Om en ledamot som har utsetts vid proportionella val avgår före
tjänstgöringstidens utgång, skall en ersättare inträda enligt den
ordning mellan ersättarna som har bestämts vid valet. Avgår en
ledamot eller ersättare som inte har utsetts vid proportionella val,
skall en ersättare utses för återstoden av tiden.

15 § Inskrivningsnämnden är beslutför när minst hälften av de valda
ledamöterna är närvarande.

Om ledamöterna inte kan enas om ett beslut, skall omröstning äga
rum. Vid omröstningen skall ordföranden rösta först, därefter den
yngste ledamoten och sedan var och en efter levnadsålder. Som
nämndens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande
ledamöterna är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

16 § De valda ledamöterna och ersättarna för dem får av allmänna
medel samma arvode med tilläggsbelopp, reseersättningar och
traktamenten som lämnas till nämndemän i länsrätterna enligt
förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra
uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Ersättning lämnas även för den tid då en ledamot eller ersättare
deltar i studiebesök med anledning av uppdraget i en
inskrivningsnämnd.

17 § Beslut om ersättning enligt 16 § fattas av Totalförsvarets
pliktverk.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (1998:1058).

18 § Har upphävts genom förordning (1996:115).

Anställning

19 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid. Förordning (1996:115).

20 § Har upphävts genom förordning (2004:154).