Förordning (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring

SFS nr
1995:649
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1015

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om ledighet och fritid
för de totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt eller värnplikt.
Förordning (1996:929).

2 § Ledighet kan ges i form av tjänstledighet och permission.

3 § Den totalförsvarspliktige är skyldig att avbryta ledigheten och
snarast möjligt inställa sig till tjänstgöring, om den som har
beviljat ledigheten eller en högre chef beslutar om det.

4 § Om skälen för tjänstledigheten eller permissionen bortfaller,
skall den som är ledig snarast möjligt inställa sig till
tjänstgöring.

Tjänstledighet

5 § Tjänstledighet får beviljas endast för ändamål som anges i denna
förordning.

6 § Tjänstledighet får inte beviljas om den verksamhet för vilken
ledighet begärs kan äga rum på fritid eller under permission.

Tjänstledighet bör inte heller beviljas om tiden för
tjänstledigheten är så lång att uppskov med eller avbrott i
tjänstgöringen i stället bör komma i fråga.

Offentliga uppdrag m. m.

7 § Tjänstledighet skall beviljas för

1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som
riksdagens revisor eller dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller
Riksbanken,

2. uppdrag som ledamot av juryn i ett tryckfrihetsmål,

3. deltagande som förtroendevald ledamot i ett landstingsmöte eller,
om en suppleant inte kan inträda eller det annars finns synnerliga
skäl, i ett sammanträde med landstingets förvaltningsutskott,
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,

4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte
kan ske genom valsedelsförsändelse eller på postanstalt under fritid
eller annan ledighet än tjänstledighet.

Tjänstledighet skall också beviljas för personlig inställelse inför
domstol. Framställning bör dock göras hos domstolen om ändrad tid för
inställelsen, om det finns skäl för detta.

8 § I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen,
skall tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

1. fullgörande av allmänna uppdrag som har meddelats av regeringen
eller på grund av regeringens bemyndigande,

2. deltagande som företrädare för arbetsgivare eller
arbetstagarorganisationer i centrala avtalsförhandlingar eller, om
det finns synnerliga skäl, andra fackliga förhandlingar,

3. deltagande som ombud eller förbundsstyrelseledamot i distrikts-
eller rikskongresser, om kongressen anordnas av ett politiskt parti
som är representerat i riksdagen eller av ett sådant partis
ungdomsförbund eller specialförbund eller av en
arbetstagarorganisation,

4. firande av religiösa högtider av stor betydelse inom det
trossamfund som den totalförsvarspliktige tillhör.

Tjänstledighet enligt första stycket 3 får beviljas för högst fem
dagar.

Enskilda angelägenheter

9 § I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen,
skall tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för

1. eget eller nära anhörigas bröllop, andra större familjehögtider,
egna barns födelse samt allvarliga sjukdomar, dödsfall, begravningar,
bouppteckningar eller arvskiften inom den egna familjen eller den
närmaste släktkretsen,

2. angelägenheter av stor betydelse för den totalförsvarspliktiges
ekonomiska eller sociala situation,

3. flyttning från eller till egen bostad,

4. egen examen eller viktig tentamen,

5. högskoleprov,

6. besök vid arbetsförmedling, arbetsställe eller studieplats för
att förbereda övergången till annan verksamhet.

Tjänstledighet i samband med barns födelse får beviljas för högst
tio dagar.

10 § Utöver vad som följer av 9 § får en totalförsvarspliktig
beviljas tjänstledighet för enskilda angelägenheter av synnerlig
vikt.

Hemresa

11 § Under grundutbildningen har totalförsvarspliktiga rätt till
tjänstledighet enligt 12–14 §§ för att besöka sin bostadsort.
Ledigheten skall förläggas till en tid som är lämplig med hänsyn till
tjänsten.

12 § Tjänstledighet enligt 11 § får beviljas en totalförsvarspliktig
som under mer än trettio dagar i en följd tjänstgör på ett sådant
avstånd från bostadsorten att han eller hon inte genom att utnyttja
fritiden eller permissioner kan vistas där under minst trettiosex
timmar i följd.

13 § Rätt till tjänstledighet enligt 11 § omfattar en dag för varje
påbörjad tidsperiod om trettio dagar. Tjänstledighet som hänförs till
en viss tidsperiod får, om det finns särskilda skäl, tas ut under en
senare tidsperiod. Om restiden mellan tjänstgöringsplatsen och
bostadsorten är särskilt lång, får tjänstledigheten för flera
tidsperioder läggas samman och i förekommande fall anslutas till
annan ledighet.

14 § Den i 12 § angivna tiden om trettiosex timmar skall räknas från
ankomsten till den järnvägsstation eller motsvarande som ligger
närmast bostaden och till avfärden från en sådan station. Om bostaden
inte kan nås med allmänt kommunikationsmedel, bestämmer den som har
rätt att bevilja ledigheten hur tiden skall räknas.

Deltagande i idrottstävlingar m. m.

15 § Om tjänsten inte lägger särskilda hinder i vägen, skall
tjänstledighet beviljas totalförsvarspliktiga för deltagande i
olympiska spel. Tjänstledighet skall också beviljas för deltagande i
andra idrottstävlingar, om de är godkända av ett förbund inom
Sveriges riksidrottsförbund och avser

1. världsmästerskap,

2. europamästerskap,

3. öppna internationella mästerskap,

4. nordiska mästerskap,

5. landskamper,

6. svenska mästerskap,

7. tävlingar med lag som tillhör den högsta nationella serien.

Tjänstledighet skall också beviljas för träning i direkt anslutning
till olympiska spel eller tävlingar enligt första stycket 1–5.

Totalförsvarspliktiga får beviljas tjänstledighet för deltagande i
och träning inför idrottstävlingar också i andra fall än som anges i
första och andra styckena, om det finns särskilda skäl.

16 § Den sammanlagda tiden för frånvaro på grund av tjänstledighet
enligt 15 § får inte överstiga en tjugondel av den tjänstgöringstid
som inkallelsen avser eller, om denna tid är kortare än sextio dagar,
tre dagar. Om det finns synnerliga skäl, får den
totalförsvarspliktige beviljas tjänstledighet för längre tid.

Övningsuppehåll

17 § Totalförsvarspliktiga som fullgör grundutbildning har rätt till
tjänstledighet i form av övningsuppehåll.

18 § En totalförsvarspliktig som under ett övningsuppehåll är
intagen för vård på en sjukvårdsavdelning eller på sjukhus eller som
annars på grund av sjukdom helt eller delvis inte kan tillgodogöra
sig ledigheten skall beredas motsvarande ledighet på annan tid, om
det är möjligt med hänsyn till tjänsten.

Tjänstledighet i andra fall

19 § Totalförsvarspliktiga får ges tjänstledighet under
grundutbildningen med högst tre dagar för varje påbörjad period om
sex månader för väl utförda prestationer.

20 § Tjänstledighet får i undantagsfall beviljas
totalförsvarspliktiga för uppdrag av synnerlig vikt för näringslivet
eller därmed jämförligt intresse.

Permission

21 § Permission är ledighet under kortare tid än en hel
tjänstgöringsdag.

Den som beslutar om permissioner svarar för att ansökningar om
permission prövas efter enhetliga grunder.

Beslut om tjänstledighet och permission

22 § Beslut om tjänstledighet och permission för
totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt i det civila
försvaret fattas av den myndighet, den kommun eller det
landsting där den totalförsvarspliktige tjänstgör.

I fråga om de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en
organisatorisk del av ett sådant samfund ska den
utbildningsansvariga myndigheten besluta om tjänstledighet och
permission. Myndigheten får överlämna rätten att besluta om
ledighet till de enskilda hos vilka totalförsvarspliktiga
fullgör civilplikt.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta om
tjänstledighet och permission. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap får överlämna rätten att besluta om ledighet till
de trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund hos
vilka totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt.
Förordning (2008:1015).

22 a § Beslut om tjänstledighet för totalförsvarspliktiga som
fullgör värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten fattas av
chefen för det förband eller den enhet av annat slag där den
totalförsvarspliktige tjänstgör. Den chefen får dock överlämna
åt en annan chef vid förbandet eller enheten, som har lägst
överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad, att
besluta om tjänstledighet för totalförsvarspliktiga.

Beslut om permission fattas av närmaste chef, dock lägst
plutonchef, om inte chefen för organisationsenheten för en viss
tid eller för en viss verksamhet bestämmer att en högre chef
skall besluta. Förordning (2003:10).

Fritid

23 § Fritid är tiden från tjänstens slut en tjänstgöringsdag till
tjänstens början nästa tjänstgöringsdag.

24 § Under fritid får totalförsvarspliktiga vistas på valfri plats
inom och utom landet, om inte annat följer av 25 § eller föreskrifter
som meddelats med stöd av 30 §.

25 § En totalförsvarspliktigs rätt att vistas på valfri plats under
fritid får inskränkas när

1. särskild beredskap behöver upprätthållas,

2. personalen är förlagd utanför ett kasernområde, en skola, ett
läger eller motsvarande område,

3. det påkallas av en förestående eller pågående övning, utbildning
eller annan krävande eller ansvarsfull tjänstgöring,

4. särskilda medicinska förhållanden ger anledning till det.
Förordning (1996:929).

26 § Beslut i ärenden som avses i 25 § fattas av den myndighet,
den kommun eller det landsting där den totalförsvarspliktige
tjänstgör.

I fråga om totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett bolag,
en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en annan
enskild än ett registrerat trossamfund eller en organisatorisk
del av ett sådant samfund ska den utbildningsansvariga
myndigheten besluta.

För de totalförsvarspliktiga som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.
Förordning (2008:1015).

27 § En totalförsvarspliktigs begäran att bli undantagen från ett
beslut om inskränkning i rätten att vistas på valfri plats under
fritid avgörs enligt föreskrifterna om ledighet i denna förordning.

28 § En totalförsvarspliktig ska i den mån det kan ske under
tjänstgöringen ges tillfälle till social, kulturell och andlig
verksamhet. Beslut i dessa frågor fattas av den myndighet, den
kommun eller det landsting där den totalförsvarspliktige
tjänstgör. Om den totalförsvarspliktige tjänstgör hos ett
bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
annan enskild än ett registrerat trossamfund eller en
organisatorisk del av ett sådant samfund ska dock den
utbildningsansvariga myndigheten besluta. För en
totalförsvarspliktig som tjänstgör hos ett registrerat
trossamfund eller en organisatorisk del av ett sådant samfund
ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap besluta.
Förordning (2008:1015).

Omprövning m. m.

29 § En totalförsvarspliktig som fullgör civilplikt i det
civila försvaret och som fått avslag på en ansökan om
permission eller tjänstledighet får begära omprövning av
beslutet. Om beslutet har fattats av ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse eller av en annan enskild än ett
registrerat trossamfund eller en organisatorisk del av ett
sådant samfund ska omprövning begäras hos den
utbildningsansvariga myndigheten. För en totalförsvarspliktig
som fullgör civilplikt hos ett registrerat trossamfund eller en
organisatorisk del av ett sådant samfund ska omprövning begäras
hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Omprövningsbeslutet får inte överklagas.

Beslut enligt 28 § som fattats av någon annan än Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap får överklagas till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps beslut i ärenden enligt 28 § får inte
överklagas. Förordning (2008:1015).

29 a § En totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt eller
civilplikt i Försvarsmakten och som har fått avslag på en ansökan om
tjänstledighet får begära omprövning av beslutet hos
överbefälhavaren. Denne får bestämma att omprövning får göras även av
chefen för en enhet i högkvarteret eller av personaldirektören i
högkvarteret. Omprövningsbeslutet får inte överklagas.

En totalförsvarspliktig som fullgör värnplikt eller civilplikt i
Försvarsmakten och som har fått avslag på en ansökan om permission,
får begära omprövning av beslutet hos den närmast högre chefen, dock
inte högre än chefen för organisationsenheten. Chefens för
organisationsenheten beslut får inte överklagas.

Försvarsmaktens beslut i ärenden enligt 28 § får inte överklagas.
Förordning (1996:929).

Verkställighetsföreskrifter

30 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna
förordning meddelas av

– Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör
värnplikt eller civilplikt i Försvarsmakten, och

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av
Försvarsmakten i fråga om totalförsvarspliktiga som fullgör
civilplikt i det civila försvaret. Förordning (2008:1015).