Förordning (1995:665) om revisorer

SFS nr
1995:665
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:455

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för
tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och
begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som
i revisorslagen. Förordning (2001:958).

Auktorisation och godkännande

2 § Prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4
och 5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av
Revisorsnämnden. Prov för revisorsexamen ska innehålla minst
ett skriftligt moment. Förordning (2013:226).

3 § Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har
tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad
revision i företag av olika storlek och med olika slags
verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana
kunskaper i revisionsarbetet.

Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har
de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra
lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor.
Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns
utbildning och yrkeserfarenhet. Förordning (2013:226).

4 § För att få avlägga revisorsexamen krävs att sökanden
har

1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med företagsekonomi som
huvudområde för utbildningen eller genomgått annan
motsvarande utbildning med godkänt resultat,

2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som
särskilt omfattar revision av årsbokslut och koncernbokslut
eller liknande redovisningshandlingar, och

3. under två år genomgått ytterligare teoretisk eller
praktisk utbildning.

Den praktiska utbildning som avses i första stycket 2 ska
under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under
handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av
en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat
inom det området. Den resterande delen av den praktiska
utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt som har sagts nu
eller i en annan stat under handledning av en fysisk person
som får utföra lagstadgad revision utan
behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsnämnden
bedömer som lämplig att vara handledare.

Vid tillämpningen av första stycket 3 ska 60 högskolepoäng
anses motsvara ett år.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han
eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år,
även om kraven enligt första och andra styckena inte är
uppfyllda. Förordning (2013:226).

5 § Har upphävts genom förordning (2013:226).

6 § En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla
de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som
avses i 3 §. Förordning (2009:574).

Ansökningsförfarandet

7 § En ansökan om auktorisation eller registrering görs
skriftligen hos Revisorsnämnden. Detsamma gäller en ansökan
om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.
Förordning (2013:226).

8 § En ansökan om auktorisation eller godkännande ska
innehålla

1. personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande
handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt
i en sådan stat,

2. bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande
handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i
en sådan stat,

3. en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11
kap. 7 § föräldrabalken,

4. närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, och

5. de uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena
med undantag för uppgifter om registernummer.
Förordning (2013:226).

9 § En ansökan om registrering som revisionsbolag ska
innehålla de uppgifter som avses i 15 § andra och tredje
styckena.

Till en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som
revisionsbolag ska fogas bolagsavtal och utdrag ur
handelsregistret.

Till en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som
revisionsbolag ska fogas bolagsordning, utdrag ur
aktiebolagsregistret utvisande bolagsledningens
sammansättning och avskrift av bolagets aktiebok.
Revisorsnämnden får tillåta att bolaget i stället för att ge
in en avskrift av aktieboken anger var aktieboken hålls
tillgänglig. Förordning (2009:574).

10 § En ansökan om registrering som revisor från tredjeland
ska innehålla uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5
respektive 9 § första stycket. Av ansökan ska även framgå att
den person eller det företag som ansöker om registrering
uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad
som gäller i detta tredjeland. Förordning (2009:574).

Erkännande av vissa dokument

10 a § Om Revisorsnämnden begär att sökanden ska ge in
certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att
ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska nämnden godta
motsvarande dokument från en annan stat inom EES.
Revisorsnämnden får begära en icke-auktoriserad översättning
av dokumentet till svenska. Förordning (2013:226).

10 b § Ny beteckning 13 § genom förordning (2009:574).

10 c § Ny beteckning 14 § genom förordning (2009:574).

Register

11 § Revisorsnämnden ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över revisorer, registrerade
revisionsbolag och revisorer från tredjeland.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att
tillhandahålla uppgifter för

1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten
information utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av
revisorsanknuten information som finns i medlemsregister
eller liknande register, och

3. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar
enligt lag eller annan författning och

a) som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller
revisorer från tredjeland, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
revisorsanknuten information. Förordning (2009:574).

12 § Revisorsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registret.
Förordning (2009:574).

13 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2009:574).

14 § Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om
information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol framgår av 22 a §
förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2009:574).

15 § Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om

1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant
saknas, födelsedatum,

2. bostadsadress och tjänsteadress, samt

3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress
och webbplats för det registrerade revisionsbolag som
revisorn utövar verksamhet i.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla
uppgift om

1. firma, organisationsnummer och bolagsform,

2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall,
webbplats,

3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i
Sverige,

4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller
godkända revisorer i bolaget,

5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,

6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe
för varje ägare samt registernummer för de ägare som är
revisorer, eller uppgift om var denna information finns
tillgänglig, och

7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i
samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget eller
uppgift om var denna information finns tillgänglig.

Om en revisor är registrerad eller ett registrerat
revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en
annan stat, ska Revisorsnämndens register innehålla uppgift
om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen
samt, i förekommande fall, om revisorns eller det
registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.

Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det
gäller uppgifter om revisorer från tredjeland.
Förordning (2013:226).

16 § En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en
revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje
förändring av sådana förhållanden som framgår av registret.
Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig
företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på
motsvarande sätt, revisorn från tredjeland.

När Revisorsnämnden har meddelat beslut om upphävande av
auktorisation, godkännande eller registrering eller meddelat
beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation,
godkännande eller registrering, ska uppgifter om revisorn
eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som
möjligt efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Förordning (2013:226).

17 § De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas
tillgängliga på Revisorsnämndens webbplats. Detta gäller dock
inte uppgifterna om personnummer och bostadsadresser.
Förordning (2009:574).

17 a § Ny beteckning 26 § genom förordning (2009:574).

17 b § Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:574).

17 c § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:574).

Årlig rapport

18 § En sådan rapport som avses i 22 a § revisorslagen
(2001:883) ska minst innehålla uppgift om när den senaste
kvalitetskontrollen utfördes.

Om rapporten upprättas av ett registrerat revisionsbolag
eller en revisor som utövar revisionsverksamhet i ett sådant
bolag, ska rapporten även innehålla följande uppgifter om det
registrerade revisionsbolaget:

1. bolagsformen och ägarförhållandena,

2. huruvida bolaget utgör en del av ett eller flera nätverk
samt dessa nätverks struktur,

3. bolagsledningens organisation,

4. systemet för intern kvalitetssäkring av
revisionsverksamheten och ett uttalande från styrelsen eller
bolagsmännen om systemets effektivitet,

5. vilka företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna
till handel på en reglerad marknad, som bolaget eller i
bolaget verksamma revisorer under det närmast föregående
räkenskapsåret hade revisionsuppdrag i,

6. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags
opartiskhet och självständighet tillämpas i bolaget samt en
försäkran om att en intern kontroll har utförts av
tillämpningen,

7. hur sådan fortbildning för revisorer som avses i 6 §
möjliggörs,

8. omsättningen med uppdelning på de ersättningar som avser
revisionsuppdrag, revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdragen, skatterådgivning respektive övriga
tjänster, och

9. principerna för ersättning till delägare.
Förordning (2009:574).

Kvalitetskontroll

19 § De personer som utför periodiskt återkommande
kvalitetskontroller utses av Revisorsnämnden eller i den
ordning som Revisorsnämnden bestämmer. Kontrollanterna ska ha
den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig för att
kunna utföra kontrollerna. Förordning (2009:574).

20 § En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska
innefatta en granskning av ett lämpligt urval
revisionshandlingar. Vid kontrollen ska minst bedömas

1. efterlevnaden av tillämpliga revisionsstandarder,

2. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags
opartiskhet och självständighet tillämpas,

3. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har
lagts ned på revisionsuppdragen,

4. ersättningarna för revisionsuppdragen, och

5. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser
ett registrerat revisionsbolag.

Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga
slutsatserna från kontrollen upprättas.

Revisorsnämnden ska varje år sammanfatta och offentliggöra de
övergripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna
under året dessförinnan. Förordning (2009:574).

Intyg om behörighet m.m.

21 § Revisorsnämnden ska lämna de upplysningar och utfärda de
intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande
förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i
andra stater inom EES begär. Förordning (2009:574).

22 § Om den som har auktoriserats eller godkänts som revisor
har en motsvarande auktorisation eller ett motsvarande
godkännande i ett annat land inom EES, ska Revisorsnämnden
underrätta behörig myndighet eller organisation i den staten
om nämnden har meddelat beslut om upphävande av auktorisation
eller godkännande eller beslut om varning. Av underrättelsen
ska skälen för beslutet framgå. Underrättelsen ska ske sedan
beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2013:226).

Avgifter

23 § För prövning av ansökan om auktorisation, godkännande
eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift på
3 100 kronor.

Om ansökan beviljas, ska revisorn betala en årsavgift på
5 500 kronor och revisionsbolaget en årsavgift på 20 000
kronor. Det som sägs om revisorer och revisionsbolag gäller
även för sådana fysiska personer respektive företag som har
registrerats som revisor från tredjeland.
Förordning (2014:455).

24 § För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska
sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra
stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra
stycket, 22 §, 25 § andra stycket och 27 § andra stycket
revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m.
gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191), varvid avgiftsklass 2 ska tillämpas.
Förordning (2013:739).

25 § Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för
avläggande av revisorsexamen och lämplighetsprov.
Revisorsnämnden bestämmer storleken på avgifterna.
Förordning (2013:226).

26 § Revisorsnämnden ska ta ut en avgift för sådan periodiskt
återkommande kvalitetskontroll som utförs av nämnden. Avgiften
ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för
kontroller.

Revisorer som har revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara
värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad
eller en motsvarande marknad utanför EES, ska betala avgiften i
form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn
till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1
november varje år har i sådana företag samt till hur stora
dessa företag är.

Revisorsnämnden får meddela föreskrifter om avgifter enligt
denna paragraf. Förordning (2009:574).

27 § Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de
uppgifter till Revisorsnämnden som behövs för att nämnden ska
kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.

Om det finns särskilda skäl, får nämnden besluta att ett
visst sådant uppdrag som avses i 26 § andra stycket helt
eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild
årsavgift. Förordning (2009:574).

28 § Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller
även för registrerade revisionsbolag. Förordning (2009:574).

Ytterligare föreskrifter

29 § Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om
teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och
lämplighetsprov.

Revisorsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter även om
auktorisation, godkännande och registrering,
kvalitetskontroll samt villkor för revisorers och
registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får
innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen
(2001:883). Förordning (2013:226).

Övergångsbestämmelser

1995:665

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995, då förordningen
(1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer skall
upphöra att gälla. Revisorer och revisionsbolag som meddelats
godkännande eller auktorisation att gälla från och med den 1 augusti
1994 och senast från och med den 1 juli 1995 och som betalat
ansökningsavgift enligt äldre bestämmelser skall betala årsavgift
först från och med den 1 juli 1996.

2008:1047

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

2. I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de
tidpunkter som anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första
stycket i stället vara den 1 januari 2009 respektive den 30
januari 2009.

2009:574

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

2. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska senast den
30 oktober 2009, med tillämpning av nya 16 § första stycket
andra meningen, till Revisorsnämnden anmäla de uppgifter i
nya 15 § som inte omfattas av tidigare 11 §.

2009:901

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009. Äldre
föreskrifter gäller i fråga om storleken på de årsavgifter
som tas ut under 2009.

2013:226

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination
eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före
ikraftträdandet.

2013:739

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt
den upphävda 16 § revisorslagen (2001:883) som har inletts
före ikraftträdandet.