Förordning (1995:666) med instruktion för Revisorsnämnden

SFS nr
1995:666
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1995-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1077
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:700

Uppgifter

1 § Revisorsnämnden har till uppgift att

– handlägga frågor om godkännande och auktorisation av
revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att
tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende
externa revisorer,

– utöva tillsyn i syfte att säkerställa att godkända och
auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag driver
revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga
etiska krav,

– pröva frågor om disciplinära åtgärder,

– anordna examina och lämplighetsprov,

– föra ett register över godkända och auktoriserade revisorer
samt registrerade revisionsbolag,

– lämna information och uppgifter i frågor om godkännande,
auktorisation, registrering och tillsyn, samt

– följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta
nya nationella och internationella förhållanden som har eller
kan få betydelse för tillsynen över revisorer och
revisionsbolag samt för tolkningen och utvecklingen av god
revisors- och revisionssed.

Sammansättning

2 § Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.
En av ledamöterna skall vara vice ordförande. För andra
ledamöter än ordföranden skall det finnas ersättare. Förordning
(2002:700).

3 § Ordföranden och vice ordföranden skall vara jurister och ha
domarerfarenhet.

Av de andra ledamöterna skall två vara godkända eller
auktoriserade revisorer. Övriga ledamöter skall ha erfarenhet
från verksamhet som berörs av revision.

Vad som sägs i första och andra styckena om vice ordförande och
andra ledamöter tillämpas också på ersättare för dem.
Förordning (2002:700).

Organisation

4 § Vid Revisorsnämnden finns en direktör som är chef för
myndigheten. Förordning (2002:700).

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Revisorsnämnden:

18 § om interna föreskrifter,

23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

Bestämmelsen i 35 § verksförordningen gäller i administrativa
ärenden som rör anställda hos Revisorsnämnden. Förordning
(2002:700).

6 § Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9 §§, 13 § 1 och 2 samt 15 § verksförordningen
(1995:1322). Förordning (2002:700).

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande. Förordning (2002:700).

8 § Nämnden skall besluta om föreskrifter, pröva frågor om
disciplinära åtgärder och avge förhandsbesked samt i övrigt
avgöra ärenden av principiell karaktär. Nämnden får i
arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden, vice ordförande eller direktören att avgöra
ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de
inte behöver prövas av nämnden. Sådana beslut skall i den
utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa sammanträde
med nämnden.

Övriga ärenden avgörs av direktören. Direktören får i
arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till någon
annan som tjänstgör hos nämnden att avgöra sådana ärenden om de
inte är av det slaget att de behöver avgöras av direktören.
Förordning (2002:700).

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller
i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs
enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställningar m. m.

10 § Regeringen utser ordförande, ledamöter och ersättare för
en bestämd tid. Förordning (2002:700).

11 § Direktören anställs genom beslut av regeringen.

Direktören anställer övrig personal. Förordning (2002:700).