Förordning (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan

SFS nr
1995:667
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-05-24
Ändring införd
t.o.m. 2014:859

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag enligt denna förordning lämnas till elever i
utbildning för

1. döva och hörselskadade enligt 10 kap. gymnasieförordningen
(2010:2039),

2. svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning)
enligt 11 kap. gymnasieförordningen, och

3. döva och hörselskadade enligt 9 kap. förordningen
(2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt
år och statsbidrag för sådan utbildning.
Förordning (2014:859).

2 § Bidrag lämnas till elever som bor tillfälligt på
utbildningsorten därför att avståndet till deras ordinarie bostad
överstiger rimligt pendlingsavstånd eller därför att de har andra
särskilda skäl att bo tillfälligt på utbildningsorten under
utbildningstiden.

Bidragsperioden

3 § Bidrag lämnas för fyra månader under höstterminen och för fem
månader under vårterminen.

Kostnader för vilka bidrag kan utgå

4 § Bidrag lämnas för skäliga kostnader för

a) resa från den ordinarie bostadsorten till skolan vid läsårets
början och från skolan till den ordinarie bostadsorten vid läsårets
slut,

b) högst 18 fram- och återresor mellan utbildningsorten och den
ordinarie bostadsorten för eleven eller för en familjemedlem eller
någon annan närstående till eleven, och

c) dagliga resor mellan bostaden på utbildningsorten och
utbildningsplatsen.

5 § Bidrag lämnas för elevens kostnad för kost och logi på
utbildningsorten.

För elever i utbildning för döva och hörselskadade enligt 10
kap. gymnasieförordningen (2010:2039) eller 9 kap.
förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett
fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
lämnas också ersättning för kostnad för annan service i
samband med boendet.

Ersättning lämnas endast för skäliga kostnader.
Förordning (2014:859).

6 § Bidrag lämnas även för sådana skäliga kostnader i samband med
studierna som är merkostnader på grund av funktionshindret.

7 § Bidrag som avses i 4–6 §§ lämnas endast för den del av
kostnaderna som överstiger den ersättning eleven får i form av
sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1689).

Tilläggsbidrag

7 a § Till studerande som har rätt till bidrag enligt denna
förordning lämnas tilläggsbidrag för levnadsomkostnader från
och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande
fyller 20 år.

Tilläggsbidrag lämnas endast till studerande som för samma tid
uppbär aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och
därför inte har rätt till studiemedel enligt 3 kap.
studiestödslagen (1999:1395).

Tilläggsbidrag lämnas med ett belopp per månad som motsvarar
det studiebidrag som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen.
Förordning (2010:1689).

Ansökan

8 § Ansökan om bidrag görs på blankett som Centrala
studiestödsnämnden fastställer.

Ansökan skall innehålla uppgifter om de kostnader som avses i
4-6 §§ och den ersättning som avses i 7 §.

Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och samvete.
Förordning (2002:951).

9 § Ansökan om bidrag lämnas in till Centrala studiestödsnämnden.

Ansökan skall undertecknas av elevens förmyndare eller, om eleven är
myndig, av eleven själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken
förordnats för eleven, skall ansökan undertecknas av förvaltaren, om
det kan anses ingå i uppdraget.

Utbetalning

10 § Centrala studiestödsnämnden skall betala ut bidraget månadsvis
i förskott.

Om det finns särskilda skäl får utbetalning ske på annat sätt.
Utbetalning får dock göras för högst ett kalenderhalvår i sänder.

11 § Bidrag betalas ut till elevens föräldrar eller annan
vårdnadshavare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av
allmänt barnbidrag. Är eleven myndig, skall dock bidraget betalas ut
till eleven. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats
för eleven, skall bidraget betalas ut till förvaltaren, om det kan
anses ingå i uppdraget.

Ersättning för kostnader för kost, logi och annan service får dock
betalas ut direkt till den som tillhandahåller nyttigheterna.

Kostnader för resor får ersättas kontant eller på annat lämpligt
sätt.

12 § Bidrag får betalas ut endast om det är styrkt att eleven
bedriver studier för vilka bidraget beviljats.

Ändrade förhållanden

13 § Om elevens förhållanden ändras så, att bidrag skall
upphöra eller lämnas med lägre belopp, skall eleven eller
vårdnadshavaren eller förvaltaren genast anmäla det till
Centrala studiestödsnämnden.

Om eleven får sjukersättning eller aktivitetsersättning
retroaktivt, får Centrala studiestödsnämnden återkräva den del
av bidraget som utgått för mycket för den tid som
sjukersättningen eller aktivitetsersättningen avser.
Förordning (2002:951).

Återkrav

14 § Har en elev fått bidrag obehörigen eller med för högt belopp
och har eleven insett eller bort inse detta, kan vad som har lämnats
för mycket genast återkrävas.

På bidrag som återkrävs skall ränta betalas från den dag när
bidraget uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två
procentenheter överstiger statens utlåningsränta. Om det finns
särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige helt eller delvis
befrias från skyldigheten att betala räntan.

15 § Fordran, som har uppkommit på grund av att bidrag har
återkrävts och som inte har betalats, bevakas fram till det år
gäldenären fyller sextiofem år. Därefter avskrivs fordran.

Om gäldenären avlider, avskrivs fordran.

Bestämmelserna i 6 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655)
om expeditionsavgift vid återkrav skall tillämpas. Avgiften
skall betalas inom den tid och på det sätt som Centrala
studiestödsnämnden bestämmer. Förordning (2001:259).

Överklagande m. m.

16 § Centrala studiestödsnämndens beslut om bidrag får inte
överklagas.

Ett beslut om bidrag enligt denna förordning skall omprövas av
Centrala studiestödsnämnden, om den som beslutet angår
skriftligen begär det. Vid omprövningen får beslutet inte
ändras till nackdel för den som begärt omprövningen.

En begäran om omprövning skall ha kommit in till Centrala
studiestödsnämnden inom tre veckor från den dag då den som
beslutet angår fick del av det. Förordning (2001:259).

17 § Centrala studiestödsnämnden får utfärda de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2002:951

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid
före ikraftträdandet.

2007:319

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas
första gången på studerande som bedriver studier under
höstterminen 2007.

2010:1689

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser
tid före ikraftträdandet.

2012:118

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012 och ska
tillämpas på utbildning som har påbörjats efter den 1 juli
2011.

2014:859

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Förordningen tillämpas första gången på utbildning som
påbörjas efter den 1 juli 2015.