Lag (1995:669) om märkning av skor

SFS nr
1995:669
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1995-06-01

Lagens tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag skall tillämpas på skor som i näringsverksamhet säljs
till konsumenter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om att lagen inte skall tillämpas på vissa slags skor.

2 § Med skor avses i denna lag

— produkter som är försedda med sula och som är utformade för att
skydda eller täcka foten, och

— delar till sådana produkter i form av ovandel, foder och bindsula
samt slitsula, när de säljs separat.

Märkningsskyldighet

3 § Regeringen får meddela föreskrifter om att skor skall vara
märkta med information om det material som används i
huvudbeståndsdelarna av skorna.

Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av den
myndighet som regeringen bestämmer.

Tillsyn

4 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att de
föreskrifter följs som har meddelats med stöd av denna lag eller ett
bemyndigande enligt lagen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som
behövs för att föreskrifterna skall följas. Ett sådant föreläggande
eller förbud får förenas med vite.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för
provtagning och undersökning av skor,

2. att en näringsidkare är skyldig att lämna sådana upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som behövs för att
tillsynsmyndigheten skall kunna se till att de föreskrifter följs som
har meddelats med stöd av denna lag eller ett bemyndigande enligt
lagen.

Överklagande

6 § Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.