Förordning (1995:670) om märkning av skor

SFS nr
1995:670
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
1995-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:470

Förordningens ändamål

1 § Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 94/11/EG av
den 23 mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och
andra författningar beträffande märkning av material som
används i huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i
detaljistledet, senast ändrat genom rådets direktiv
2006/96/EG. Förordning (2012:470).

Förordningens tillämpningsområde

2 § Förordningen gäller sådana skor som avses i 1 § lagen
(1995:669) om märkning av skor.

Konsumentverket får meddela föreskrifter om att lagen om
märkning av skor och denna förordning inte skall tillämpas på
vissa slags skor.

Definitioner

3 § I denna förordning avses med

skor: sådana produkter som anges i 2 § lagen (1995:669) om
märkning av skor,

huvudbeståndsdelar: ovandel, foder och bindsula samt slitsula
på en sko,

leverantör: tillverkaren eller dennes representant inom
unionen eller, om tillverkaren eller representanten inte är
etablerad inom unionen, den som först släpper ut skorna på
unionsmarknaden,

återförsäljare: den som säljer skor till konsumenter.
Förordning (2012:470).

Märkning

4 § Vid försäljning av skor till konsumenter skall det lämnas
informa tion genom märkning om det material som används i
huvudbeståndsdelarna av skorna. Leverantören ansvarar för att
märkning sker och för att de uppgifter den innehåller är
korrekta. Återförsäljarna är skyldiga att kontrollera att de
skor de säljer är märkta på föreskrivet sätt.

Närmare föreskrifter om märkningsskyldigheten får meddelas av
Konsumentverket.

Informationsskyldighet

5 § Konsumentverket ska se till att konsumenterna ges
information om innebörden av de symboler som finns i
direktivet. Förordning (2012:470).

Tillsyn

Tillsynsmyndighet

6 § Konsumentverket skall se till att föreskrifterna i denna
förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av
förordningen följs.

Upplysningsskyldighet

7 § En leverantör eller återförsäljare som tillhandahåller skor
som är avsedda för konsumenter är skyldig att på begäran lämna
Konsumentverket sådana upplysningar, handlingar, varuprover och
liknande som behövs för tillsynen.

Kostnader för provtagning och undersökning av skor

8 § En leverantör är skyldig att betala Konsumentverkets
kostnader för provtagning och undersökning av skor, om skorna
vid en kontroll visar sig inte uppfylla de krav som anges i
4 §.

Övergångsbestämmelser

1995:670

1. Denna förordning träder i kraft den 23 mars 1996.

2. I fråga om lagerhållna artiklar som har fakturerats eller
levererats till en återförsäljare före den 23 mars 1996 skall
dock förordningen inte tillämpas förrän den 23 september 1997.