Förordning (1995:672) om utvecklingsstöd till lokal idell verksamhet

SFS nr
1995:672
Departement/myndighet
Inrikesdepartementet FOLK
Utfärdad
1995-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:63
Upphävd
1998-04-01

Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om stöd till utveckling
av lokal ideell verksamhet.

2 § Frågor om utvecklingsstöd prövas av regeringen.

3 § Utvecklingsstöd lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på
medel.

Förutsättningar för utvecklingsstöd

4 § Utvecklingsstöd kan lämnas till

1. lokala organisationer för att utveckla och förnya formerna för
lokal ideell verksamhet, eller

2. organisationer som lämnar information eller råd till lokala
organisationer i frågor som avses i 1.

Med organisationer avses i första stycket ideella föreningar,
ekonomiska föreningar och stiftelser.

5 § Ansökan om utvecklingsstöd skall göras skriftligen hos
Inrieksdepartementet.

Till ansökan skall organisationen foga sina stadgar och en
verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det senaste
verksamhetsåret. Organisationen är skyldig att lämna också andra
uppgifter som behövs för att pröva ansökan. Förordning (1996:818).

Övriga bestämmelser

6 § En organisation som har tagit emot utvecklingsstöd är skyldig
att lämna en redovisning av stödets användning.

7 § Regeringen kan besluta att utvecklingsstöd som inte har kommit
till avsedd användning eller som inte redovisats enligt 6 § skall
betalas tillbaka.