Förordning (1995:681) om växtskydd m.m.

SFS nr
1995:681
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:817
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1222

Syfte

1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera
och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada
växtodling, skog, annan mark eller lager av växter.

Beteckningarna växt och växtskadegörare har i denna förordning samma
betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Växtskadegörare

2 § Bekämpning enligt växtskyddslagen (1972:318) får ske av sådana
växtskadegörare som anges i föreskrifter som meddelas av Statens
jordbruksverk.

3 § Beslut med stöd av 3 § andra stycket växtskyddslagen (1972:318)
om bekämpning av andra växtskadegörare än som avses i 2 § denna
förordning meddelas av Jordbruksverket.

Bekämpning

4 § För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare, får
Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det
särskilda fallet som avses i 5 § växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i
särskilda fall enligt första stycket.

5 § Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen av
växtskadegörare.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen
skall medverka vid bekämpningen av växtskadegörare.
Förordning (2005:1222).

Växtskyddskontroll

6 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och
kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela
sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet som avses i
5 a § växtskyddslagen (1972:318).

Anmälningsskyldighet

7 § Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318)
skall göras hos Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Anmälan som har gjorts till länsstyrelsen skall genast sändas vidare
till Jordbruksverket.

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
skyldigheten att göra anmälan enligt 4 § växtskyddslagen (1972:318).

Förbud mot eller villkor för införsel

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller beslut i det
enskilda fallet om förbud mot eller villkor för införsel eller
spridning av

1. växter,

2. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat,

3. växtskadegörare, eller

4. varor som är angripna av växtskadegörare eller på annat sätt inte
uppfyller föreskrivna krav.

Sundhetsintyg vid utförsel eller spridning av växter

10 § Vid utförsel eller återutförsel eller spridning av växter eller
odlingssubstrat utfärdar Jordbruksverket efter ansökan sundhetsintyg.

Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda
sådant sundhetsintyg som krävs vid utförsel av växter eller vid
spridning av växter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådana
sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

Växtskyddskontroll vid införsel

11 § Vid införsel av växter eller odlingssubstrat för vilka krävs
sundhetsintyg får Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

12 § Jordbruksverket får vid införsel av växter eller
odlingssubstrat undersöka sändningen, om den inte

1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller

2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

Sändningen skall dock alltid undersökas, om det finns välgrundade
misstankar att införselförbud överträtts eller att föreskrivna
villkor för införseln inte är uppfyllda.

13 § Om det vid införsel av växter eller odlingssubstrat genom
undersökning eller karantänsodling upptäcks växtskadegörare som
medför att införsel är förbjuden, får Jordbruksverket besluta om de
åtgärder som behövs för att hindra spridning.

14 § I fråga om rätt att hantera oförtullade varor som enligt denna
förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte
får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m. m.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten
enligt första stycket att hantera varor.

15 § Om en sändning av växter eller odlingssubstrat inte uppfyller
införselvillkoren, skall Jordbruksverket besluta att sändningen helt
eller delvis skall avvisas.

Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad
sändning.

16 § Växter med ursprung i Europa för vilka det krävs sundhetsintyg
får, med undantag för potatis och citrusplantor, införas utan
beaktande av bestämmelserna i 11, 12 och 14 §§ om införseln avser

1. privat flyttgods,

2. handbagage innehållande växter för eget bruk vars sammanlagda
vikt understiger två kilo, eller

3. växter som är avsedda för plantering i gränsområdena mellan
Sverige och Norge och som odlats i det näraliggande gränsområdet
enligt villkor föreskrivna av Jordbruksverket.

17 § Jordbruksverket får för vetenskapligt ändamål medge andra
undantag från införselbestämmelserna i denna förordning, om det kan
ske utan att syftet med förordningen eftersätts.

Ersättning

18 § Om det finns särskilda skäl, kan ersättning enligt 8 §
växtskyddslagen (1972:318) lämnas i enskilda fall för förlust som
uppkommit genom Jordbruksverkets beslut om bekämpning eller hindrande
av spridning av växtskadegörare.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Avgifter

19 § Den som är skyldig att betala tull för varan eller skulle
ha varit det om varan varit tullbelagd skall betala en
växtskyddsavgift. Avgiften tas ut av Tullverket.

Växtskyddsavgiften fastställs av Jordbruksverket efter samråd
med Ekonomistyrningsverket.

Växtskyddsavgift skall inte betalas för

1. avvisade sändningar, och

2. sändningar som på sundhetsintyget försäkras vara undersökta
före avsändandet från utförsellandet av en person som
Jordbruksverket bemyndigat. Förordning (2000:1315).

20 § Jordbruksverket får efter samråd med
Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om att avgifter
skall betalas för införsel utanför införselort,
sundhetskontroll, karantänskontroll och för registrering till
grund för sundhetskontroll samt i ärenden om sundhetsintyg och
om undantag från införselbestämmelserna i förordningen.

Vilka orter som är införselorter framgår av Jordbruksverkets
föreskrifter. Förordning (1998:453).

Ansvar

21 § Bestämmelser om påföljd för olovlig införsel av växter,
odlingssubstrat eller växtskadegörare och för försök därtill finns i
lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

I fråga om beslagtaget gods skall de försiktighetsmått iakttas som
Jordbruksverket anser nödvändiga.

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelser i
förordningen eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen rörande införsel, utförsel eller spridning av växter,
odlingssubstrat eller växtskadegörare, döms till böter, om inte
gärningen är belagd med straff enligt lagen om straff för
smuggling. Förordning (2000:1315).

Tillsyn m. m.

22 § Tullverket och sådant företag som enligt 22 § tredje
stycket tullförordningen (2000:1306) utövar tullkontroll över
gods skall övervaka att det inte införs växter eller jord,
kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller
växtskadegörare i strid mot

1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller

2. föreskrifter om att sådant gods endast får införas mot
uppvisande av sundhetsintyg.

Jordbruksverket skall i övrigt ha tillsyn över att det inte
införs eller sprids något gods i strid mot denna förordning
eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter.
Förordning (2000:1315).

Överklagande

23 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos Jordbruksverket.

24 § Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av
sundhetsintyg får inte överklagas.

I 11 § växtskyddslagen (1972:318) och 22 a § förvaltningslagen
(1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1126).

Ytterligare föreskrifter

25 § Ytterligare föreskrifter om bekämpning av växtskadegörare och
om införsel, utförsel och spridning av växter, odlingssubstrat och
växtskadegörare får meddelas av Jordbruksverket.

Övergångsbestämmelser

1995:681

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Genom
förordningen upphävs växtskyddsförordningen (1993:383) och
förordningen (1994:1248) om införsel och utförsel av växter m. m.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut enligt växtskyddsförordningen (1993:383) och förordningen
(1994:1248) om införsel och utförsel av växter m. m. som har
meddelats före den 1 juli 1995.