Förordning (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter

SFS nr
1995:702
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:27
Upphävd
2009-02-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:839

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets
förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk
produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på
jordbruksprodukter och livsmedel.1

Behöriga myndigheter

2 § De uppgifter som enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91
ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat skall,
med undantag av vad som följer av 5 § första stycket, utföras
av

1. Livsmedelsverket ifråga om livsmedel som omfattas av
förordningen,

2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering i
övrigt av jordbruksprodukter som omfattas av förordningen, samt

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om
sådana uppgifter som anges i 5 § andra stycket.

De behöriga myndigheterna skall i den mån det behövs samråda om
tillämpningen av förordningen.

Om tillsyn finns särskilda bestämmelser i 4 §.
Förordning (2006:839).

Ansvarig myndighet

2 a § Tullverket skall utföra den dokumentkontroll som ansvarig
myndighet är skyldig att utföra enligt kommissionens förordning
(EG) nr 1788/2001 av den 7 september 2001 om
tillämpningsföreskrifter för kontrollintyg för import från
tredje land enligt artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr
2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och
uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel1.
Förordning (2002:119).

Föreskrifter

3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina
respektive ansvarsområden meddela föreskrifter som
komplettering till rådets förordning (EEG) nr 2092/91.
Förordning (1997:923).

Tillsyn

4 § Tillsynen över efterlevnaden av reglerna i rådets
förordning (EEG) nr 2092/91 och av föreskrifter meddelade med
stöd av denna förordning utövas enligt följande.

Livsmedelsverket och den eller de kommunala nämnder som fullgör
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn i
fråga om livsmedel.

Konsumentverket utövar tillsyn i fråga om marknadsföring.

Jordbruksverket utövar tillsyn över produktion och hantering i
övrigt av jordbruksprodukter som är ekologiskt framställda.
Förordning (2006:839).

5 § Sådan kontroll som föreskrivs i artikel 9.7 i rådets
förordning (EEG) nr 2092/91 skall utföras av godkända enskilda
kontrollorgan som är juridiska personer. Vid avvikelser och
överträdelser får dock godkända enskilda kontrollorgan endast
återkalla utfärdat certifikat. Beslut om andra åtgärder enligt
artikel 9.9 och 10.3 med anledning av avvikelser och
överträdelser fattas av Livsmedelsverket och Jordbruksverket.

Beslut om godkännande av enskilda kontrollorgan fattas genom
ackreditering av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll, som också har att övervaka godkända organ i enlighet
med lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och artikel 9.5,
9.6 a, b och d samt 9.11 i rådets förordning (EEG) nr 2092/91.

Godkända enskilda kontrollorgan skall underrätta
Livsmedelsverket och Jordbruksverket om avvikelser och
överträdelser i enlighet med artikel 9.6 c i rådets förordning
(EEG) nr 2092/91.

Om godkända enskilda kontrollorgan saknas, helt eller för visst
slag av produktion, skall sådan kontroll som avses i första
stycket i den utsträckning som behövs istället utföras av
Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Förordning (2006:839).

6 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket får föreskriva att
särskilda avgifter tas ut för tillsynen.

Överklagande

7 § Beslut av en kommunal nämnd får överklagas hos
länsstyrelsen. Förordning (2006:839).

Övergångsbestämmelser

2006:839

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Enskilda kontrollorgan som godkänts enligt äldre
bestämmelser för att utföra kontroller, får fortsätta att
utföra kontroller enligt denna förordning, dock längst till och
med den 30 juni 2007. Avseende sådana kontrollorgan skall
Livsmedelsverket och Jordbruksverket alltjämt svara för den
övervakning som avses i 5 § andra stycket.