Förordning (1995:703) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.

SFS nr
1995:703
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-06-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1345
Upphävd
1996-01-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar rådets
förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för
geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för
jordbruksprodukter och livsmedel och rådets förordning (EEG) nr
2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter
och livsmedel1.

Behörig myndighet

2 § Statens livsmedelsverk skall ta emot och kontrollera sådana
ansökningar om registrering som avses i artikel 5 i rådets förordning
(EEG) nr 2081/92 och artikel 7 i rådets förordning (EEG) nr 2082/92.

Tillsyn

3 § Tillsynen över efterlevnaden av reglerna i rådets förordning
(EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92 utövas av
Livsmedelsverket och, i fråga om marknadsföring, av Konsumentverket.

Verkställighetsföreskrifter

4 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av rådets
förordning (EEG) nr 2081/92 och rådets förordning (EEG) nr 2082/92
får meddelas av Livsmedelsverket.