Lag (1995:706) om kommuners ansvar för ungdomar

SFS nr
1995:706
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:625
Upphävd
2000-08-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:566

1 § En kommun får anordna praktik eller annan verksamhet på
heltid för arbetslösa ungdomar som inte genomgår gymnasieskola
eller liknande utbildning till dess de fyller 20 år. Lag (1998:566).

2 § Kommunen har rätt till ersättning från staten för sådan
verksamhet som anges i 1 § för de ungdomar som deltar i verksamhet
enligt denna lag. Rätten till ersättning gäller under förutsättning
att avtal träffas med regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. I ett sådant avtal skall anges de villkor som skall gälla
för att ersättning skall lämnas. Kommunen beslutar om vilken
ersättning som skall lämnas till den som deltar i verksamhet som
avses i 1 §.

3 § Ungdomar som deltar i verksamhet enligt denna lag skall
inte anses som arbetstagare när de deltar i verksamheten. När
sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall deltagaren
dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9§§,
3 kap. 1-4 och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§, 5 kap. 1
och 3 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid
skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som
upplåtit en arbetsplats för verksamhet enligt denna lag.
Lag (1997:579).

Övergångsbestämmelser

2000:625

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för de personer
som anvisats verksamhet enligt förordningen (1995:712) om
kommuners ansvar för ungdomar, förordningen (1997:1278) om
kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år och
förordningen (1998:1784) om arbetsmarknadspolitiska
aktiviteter.