Förordning (1995:713) om datortek

SFS nr
1995:713
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1784
Upphävd
1999-01-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
arbetsmarknadsutbildning som ges i form av verksamhet på datortek.

2 § Med datortek avses verksamhet som syftar till att arbetslösa
personer skall kunna använda informationsteknik som ett hjälpmedel
inom olika yrken och verksamheter. Förordning (1996:716).

Villkor för deltagande

3 § Länsarbetsnämnden får anvisa arbetslösa personer att delta
i verksamhet på datortek från och med den dag de fyller 20 år.
Förordning (1998:573).

Verksamhetens omfattning

4 § De som deltar i verksamhet på datortek skall under en period på
högst tre månader på halvtid delta i utbildningen på datorteket.
Övrig tid skall de delta i arbetsmarknadsinriktade projekt.

Förmåner

5 § Bestämmelser om utbildningsbidrag m.m. till den som deltar i
datortek finns i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.
Förordning (1996:1112).

6 § har upphävts genom förordning (1996:1112).

7 § har upphävts genom förordning (1996:1112).

8 § har upphävts genom förordning (1996:1112).

Övrigt

9 § Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som
behövs för att tillämpa denna förordning. Förordning (1996:1112).

Övergångsbestämmelser

1998:1784

Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande i fråga om anvisning
av länsarbetsnämnden före den 1 januari 1999.