Förordning (1995:714) om utbildningsvikariat

SFS nr
1995:714
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
1999:734
Upphävd
1999-08-26

1 § En arbetsgivare som har högst fyra anställda och som låter en
anställd delta i utbildning och samtidigt anställer en arbetslös
anvisad av länsarbetsnämnden som vikarie på heltid får av
länsarbetsnämnden beviljas bidrag enligt bestämmelserna i 2 §.

Rätt till bidrag finns inte om arbetsgivaren gör avdrag från
arbetsgivaravgifter enligt lagen (1995:411) om tillfällig avvikelse
från lagen (1981:691) om socialavgifter.

2 § Bidrag lämnas med 500 kronor per arbetsdag som vikarien har
varit anställd. Bidrag lämnas också för den som utbildas med högst 75
kronor per utbildningstimme. Beloppet för varje person som utbildas
är dock maximerat till 40 000 kr.

3 § Vid handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas
bestämmelserna i 19–23 §§ förordningen (1987:405) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.