Lag (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia

SFS nr
1995:732
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:309

1 § I denna lag finns bestämmelser till skydd för gravfriden i
vraket efter passagerarfartyget Estonia och i ett anslutande område i
Östersjön. Det skyddade området är rektangulärt och har, enligt det
geodetiska referenssystemet World Geodetic System 1984 (WGS 84),
följande positioner som hörn.

1.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2.59 grader 23,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

3.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 42,000 minuter östlig längd

4.59 grader 22,500 minuter nordlig bredd

21 grader 40,000 minuter östlig längd

2 § Dykning och annan undervattensverksamhet får inte bedrivas i
vraket efter passagerarfartyget Estonia eller inom det område som
anges i 1 § andra stycket. Förbudet gäller dock inte verksamhet som
avser att täcka över eller skydda vraket eller att förhindra
förorening av den marina miljön från vraket, om verksamheten bedrivs
av en myndighet i Estland, Finland eller Sverige eller på uppdrag av
en sådan myndighet.

3 § Den som uppsåtligen bryter mot 2 § döms till böter eller
fängelse i högst två år. För försök döms till ansvar enligt 23 kap.
brottsbalken.

4 § Föremål som någon har kommit över vid brott mot denna lag
eller föremålets värde skall förklaras förverkat, om det inte
är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ersättning som har
lämnats till den som har begått ett sådant brott eller annat
utbyte av brottet.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag
får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott
eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller
egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott
enligt denna lag om brottet har fullbordats eller om
förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för
egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:309).

5 § För brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.
2 eller 3 § brottsbalken inte är tillämplig.