Lag (1995:743) om aviseringsregister

SFS nr
1995:743
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:182
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:954

Inledande bestämmelse

1 § För de ändamål som anges i 2 § får med hjälp av automatisk
databehandling föras ett register för tillhandahållande av
folkbokföringsuppgifter för hela landet (aviseringsregister).

Registerändamål

2 § Aviseringsregistret får användas av en myndighet för

1. aktualisering, komplettering och kontroll av uppgifter i
personregister som myndigheten är registeransvarig för,

2. komplettering och kontroll av personuppgifter i övrigt,

3. uttag av urval av personuppgifter.

Regeringen får föreskriva att registret får användas för
ändamål som avses i första stycket även av annan än myndighet.
Lag (1998:528).

Registeransvar

3 § Riksskatteverket är registeransvarigt för aviseringsregistret.

Registerinnehåll

4 § Aviseringsregistret får innehålla uppgifter om personer som
är eller har varit folkbokförda i landet och om personer som
har tilldelats ett samordningsnummer enligt 18 a §
folkbokföringslagen (1991:481).

För en person som är eller har varit folkbokförd får de
uppgifter anges som registrerats enligt lagen (1990:1536) om
folkbokföringsregister och som avser

1. personnummer och samordningsnummer,

2. namn,

3. adress,

4. folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning,
folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,

5. födelsehemort och födelseort,

6. medborgarskap,

7. civilstånd,

8. make, föräldrar, barn och vårdnadshavare,

9. datum för inflyttning från utlandet,

10. avregistrering med uppgift om dödsfall, utflyttning till
utlandet eller annan anledning,

11. anmälan enligt 7 kap. 1 och 10 §§ vallagen (1997:157).

För en person som har tilldelats ett samordningsnummer får
anges de uppgifter som har registrerats enligt 7 § tredje och
fjärde styckena lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister.
Lag (1999:954).

5 § Aviseringsregistret får även innehålla uppgifter om tidpunkt för
registrerade förhållanden samt de tekniska och administrativa
uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålet med registret.

Utlämnande av uppgifter

6 § Uppgift i aviseringsregistret som enligt lag eller
förordning får registreras även i annat register får lämnas ut
till den registeransvarige i form av utskrift eller på medium
för automatisk databehandling. Uppgift som inte enligt lag
eller förordning får registreras i det andra registret får
lämnas ut till den registeransvarige på medium för automatisk
databehandling om det följer av lag eller förordning eller om
regeringen har medgett det.

En myndighet får ha terminalåtkomst till aviseringsregistret i
fråga om uppgift om personnummer, namn, adress,
folkbokföringsfastighet, lägenhetsbeteckning och
folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.
Regeringen får föreskriva om terminalåtkomst även för annan än
myndighet eller om sådan åtkomst till annan uppgift i registret
än som nyss sagts. Lag (1998:528).

Sökbegrepp

7 § I fråga om den som är eller har varit folkbokförd får i
aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift

1. som avses i 4 § andra stycket 1-4, 8 , 10 och 11,

2. om medborgarskap i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller
Island, eller

3. om medborgarskap i land inom eller utom Europeiska unionen
(unionsmedborgarskap eller icke unionsmedborgarskap).

I fråga om den som tilldelats ett samordningsnummer får i
aviseringsregistret som sökbegrepp användas uppgift om
samordningsnummer, födelsetid och namn.

Som sökbegrepp får, enligt de närmare föreskrifter som meddelas
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,
också användas uppgift som avses i 5 §. Lag (1999:954).

Gallring

8 § Uppgift i aviseringsregistret som avses i 4 § andra stycket
1-8 och 11 samt i 4 § tredje stycket skall gallras när en ny,
motsvarande uppgift registreras eller när uppgiften inte längre
är aktuell. Uppgift som avses i 4 § 4 och som ersatts av en ny
motsvarande uppgift får dock bevaras i två år efter utgången av
det år ändringen registrerades. Vidare får uppgift om rättat
personnummer bevaras under den tid som behövs för att
tillgodose ändamålet med registret.

Uppgift om datum för inflyttning från utlandet skall gallras
fyra år efter utgången av det år då uppgiften registrerades.

Om en person har avregistrerats från folkbokföringen, skall
uppgift som avses i 4 § andra stycket 4-9 gallras vid
avregistreringen och övriga uppgifter tio år efter utgången av
det år personen avregistrerades.

Regeringen får föreskriva undantag från bestämmelsen om
gallring i tredje stycket. Lag (1999:954).

Avgifter

9 § Utnyttjandet av aviseringsregistret skall vara avgiftsbelagt, om
inte regeringen föreskriver annat. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer fastställer avgifterna.

Första stycket innebär inte någon inskränkning i rätten att ta del
av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av allmän
handling enligt tryckfrihetsförordningen. Lag (1996:1234).

1997:998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter om personer som
har tilldelats personnummer utan samband med folkbokföring.
Lag (1997:998).