Förordning (1995:806) om statligt investeringsbidrag till installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus

SFS nr
1995:806
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:1174
Upphävd
2011-01-01

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas statsbidrag (investeringsbidrag)
för installation av ackumulatortank i en- eller tvåbostadshus i syfte
att minska utsläppen av farliga ämnen för hälsa och miljö vid eldning
med fasta bränslen.

2 § Bidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel inom en ram
av 60 000 000 kronor.

Förutsättningar för bidrag

3 § För bidrag krävs att

1. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används för det
ändamålet,

2. installationen av ackumulatortank avser anslutning till den
befintliga huvudsakliga uppvärmningskällan i huset och att denna
eldas med fasta bränslen,

3. den som utför installationen innehar F-skattebevis eller, i fråga
om utländska företagare eller företag, visar upp intyg eller annan
handling som visar att företagaren eller företaget i sitt hemland
genom registering eller på annat sätt är underkastad motsvarande
kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter som den som här
i landet innehar F-skattebevis,

4. installationen inte påbörjas före den 1 juli 1995 och att den
slutförs senast den 31 december 1996,

5. ansökan om bidrag för installationen kommer in till
bidragsmyndigheten senast den 31 december 1996,

6. det för installationen inte betalas ut annat statligt
investeringsbidrag.

Bidragets storlek, ansökningsförfarandet och föreskrifter

4 § Bidrag lämnas med 30 procent av de sammanlagda fakturerade
kostnaderna för arbete, material och transporter.

I kostnaderna som utgör underlag för bidrag får inte kostnaderna för
tillbyggnad av hus räknas in.

Boverket får meddela föreskrifter om de övriga villkor som skall
gälla för bidrag.

5 § Ärenden om bidrag handläggs av Boverket och länsstyrelserna.
Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen i det län där fastigheten är
belägen.

Beslut om och utbetalning av bidrag

6 § Länsstyrelsen beslutar om bidrag samt om utbetalning av bidrag
sedan installationen i enlighet med ansökan slutförts.

Bidrag betalas ut av Boverket.

Bidrag betalas ut till den som äger huset vid tidpunkten för
utbetalningen.

Tillsyn

7 § Boverket har tillsyn över bidragsverksamheten.

Återkallelse av beslut och återkrav av bidrag

8 § Ett beslut om att bidrag beviljats skall återkallas helt eller
delvis, om installationen när den slutförts inte uppfyller de krav
som ställs för bidrag.

9 § Länsstyrelsen skall besluta om återkrav av utbetalat bidrag helt
eller delvis, om

1. den som sökt eller tagit emot bidraget genom oriktiga uppgifter
eller på annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med för högt
belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

10 § Boverket får helt eller delvis efterskänka
återbetalningsskyldighet enligt 9 §, om det finns särskilda skäl med
hänsyn till omständigheterna kring den felaktiga utbetalningen eller
till bidragstagarens ekonomiska situation.

Överklagande

11 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas.