Lag (1995:831) om transplantation m.m.

SFS nr
1995:831
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:354

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ingrepp för att ta till
vara organ eller annat biologiskt material från en levande eller
avliden människa för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en
annan människa (transplantation) eller för annat medicinskt ändamål.
Lagen innehåller också bestämmelser om användning av vävnad från ett
aborterat foster och förbud mot vissa förfaranden med biologiskt
material.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller inte i fråga om
transplantation av könsceller eller organ som producerar könsceller.

Bestämmelserna gäller inte heller när biologiskt material tas i
syfte att behandla den som ingreppet görs på.

2 a § Bestämmelser om etikprövning av forskning på biologiskt
material finns i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor. Lag (2003:464).

Biologiskt material från avlidna

3 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat
medicinskt ändamål får tas från en avliden människa om denne har
medgett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle
stå i överensstämmelse med den avlidnes inställning.

I annat fall än som avses i första stycket får biologiskt material
tas, om inte den avlidne har skriftligen motsatt sig ett sådant
ingrepp eller uttalat sig mot det eller det av annat skäl finns
anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes
inställning.

Är uppgifterna om den avlidnes inställning motstridiga eller finns
det annars särskilda skäl mot ingreppet, får detta inte genomföras.

4 § Även om biologiskt material får tas enligt 3 § andra stycket får
ingrepp inte göras om någon som stått den avlidne nära motsätter sig
det. Om det finns personer som stått den avlidne nära får ingrepp
inte företas innan någon av dessa har underrättats om det tilltänkta
ingreppet och om rätten att förbjuda det. Den underrättade skall ges
skälig tid att ta ställning till ingreppet.

Biologiskt material från levande

5 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat
medicinskt ändamål får inte tas från en levande människa, om
ingreppet kan befaras medföra allvarlig fara för givarens liv eller
hälsa.

6 § Biologiskt material avsett för transplantation eller annat
medicinskt ändamål får tas från en levande människa endast om han
eller hon har samtyckt till det. Om det organ eller material som
skall tas inte återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan
medföra beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren, skall
samtycket vara skriftligt.

I fråga om underåriga och psykiskt störda personer gäller 8 §.

7 § Ett ingrepp på en levande människa, som innebär att biologiskt
material som inte återbildas tas för transplantation, får göras
endast på en givare som är släkt med den tilltänkte mottagaren eller
på annat sätt står mottagaren särskilt nära. Om det finns särskilda
skäl får dock ett sådant ingrepp göras på annan person än som nu
sagts.

8 § Ingrepp för att ta biologiskt material för
transplantationsändamål från en person som är underårig eller som på
grund av psykisk störning saknar förmåga att lämna samtycke får göras
endast om givaren är släkt med den tilltänkte mottagaren och det inte
är möjligt att ta ett medicinskt lämpligt biologiskt material från
någon annan. Samtycke till ingreppet skall lämnas, beträffande den
som är underårig, av vårdnadshavare eller god man och, beträffande
den som lider av psykisk störning, av god man eller förvaltare.
Ingrepp får inte göras mot givarens vilja.

Ingrepp enligt första stycket får endast göras med Socialstyrelsens
tillstånd. Om tagandet avser biologiskt material som inte återbildas,
får tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl. Ansökan om
tillstånd får göras av vårdnadshavare, god man eller förvaltare.
Tillstånd får ges endast om ansökan har tillstyrkts av den läkare som
har rätt att besluta om ingreppet.

9 § Biologiskt material från en levande människa för annat
medicinskt ändamål än transplantation får tas endast med
Socialstyrelsens tillstånd, om materialet är sådant som inte
återbildas eller om ingreppet på annat sätt kan medföra
beaktansvärd skada eller olägenhet för givaren.
Socialstyrelsens tillstånd behövs dock inte i fråga om ingrepp
som sker för forskning som godkänts vid prövning enligt lagen
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Ingrepp enligt första stycket får inte göras på den som är
underårig eller som på grund av psykisk störning saknar förmåga
att lämna samtycke. Lag (2004:40).

10 § Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material
avsett för transplantation eller annat medicinskt ändamål, skall den
läkare som har rätt att besluta om ingreppet upplysa givaren och, i
fall som avses i 8 §, vårdnadshavaren, gode mannen eller förvaltaren
om ingreppet och om de risker som är förknippade med det. Samtycke
enligt 6 eller 8 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid
förvissa sig om att den som lämnar samtycke har förstått innebörden
av upplysningarna.

Vävnad från aborterade foster

11 § Vävnad från ett aborterat foster får användas endast för
medicinska ändamål. För att sådant material skall få tas till vara
fordras att den kvinna som burit fostret samtycker till åtgärden.
Innan samtycke inhämtas skall kvinnan ha informerats om åtgärden och
den tilltänkta användningen.

Vävnad får tas till vara enligt första stycket endast med
Socialstyrelsens tillstånd. Sådant tillstånd får lämnas endast om det
finns synnerliga skäl.

Beslut m.m.

12 § Beslut om ingrepp enligt denna lag fattas av den läkare som är
medicinskt ansvarig för verksamheten eller den läkare till vilken den
medicinskt ansvarige läkaren har uppdragit att besluta. Sådant beslut
får inte fattas av en läkare som ansvarar för vården av den person
till vilken en transplantation skall ske eller som skall använda det
biologiska materialet för annat medicinskt ändamål. Beslut om
användning av fostervävnad från aborterat foster för transplantation
eller annat medicinskt ändamål får inte fattas av en läkare som utför
aborten eller bestämmer tid och metod för denna.

Att vissa beslut enligt denna lag inte får fattas utan
Socialstyrelsens tillstånd föreskrivs i 8, 9 och 11 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva att annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare får
fullgöra uppgifter som läkare har enligt denna lag. Lag (1996:798).

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva

1. att ingrepp enligt denna lag får utföras endast på sjukhus
som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller vid
annan enhet inom hälso- och sjukvården eller det medicinska
området i övrigt, och

2. att ett sådant sjukhus eller en sådan enhet, där ingrepp för
transplantation får utföras, skall ha tillgång till en
donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska
med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd och
information till avlidnas närstående. Lag (2004:1312).

Straff m.m.

14 § Den som med uppsåt utför ingrepp på eller tar biologiskt
material från en levande eller avliden människa eller använder eller
tar till vara vävnad från ett aborterat foster i strid med denna lag
döms till böter.

15 § Om straff m.m. för handel med biologiskt material
föreskrivs i 8 kap. 6 och 7 §§ lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m. Lag (2006:354).

16 § Biologiskt material som varit föremål för brott enligt
denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt. Detsamma gäller utbytet av sådant brott.
Lag (2005:310).

Överklagande

17 § Socialstyrelsens beslut enligt 8, 9 eller 11 § får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

1995:831

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 då transplantationslagen
(1975:190) skall upphöra att gälla.

2. Ett medgivande enligt 2 § eller ett tillstånd enligt 4 §
transplantationslagen (1975:190) skall anses som ett tillstånd enligt
8 eller 9 § denna lag.