Förordning (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

SFS nr
1995:869
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1371
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1230

Uppgifter

1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete. Förordning (2004:712).

2 § Sida skall, i den omfattning som regeringen beslutar,
medverka i utvecklingssamarbetet genom Europeiska unionen och
internationella organisationer. Förordning (2004:712).

3 § Sida skall särskilt

1. ta till vara erfarenheter och kunskaper i det svenska
samhället inom förvaltning, näringsliv, fackföreningsrörelse
och övriga organisationer i utvecklingssamarbetet,

2. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer
och internationella organisationer i utvecklingssamarbetet,

3. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna
utbildning och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner
inom utvecklingssamarbetet,

4. besluta om krediter till vissa u-länder enligt förordningen
(1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-
krediter),

5. sprida information om det svenska utvecklingssamarbetet samt
om utvecklingen i utvecklingsländerna,

6. sammanställa och till regeringen och OECD:s biståndskommitté
(DAC) rapportera statistik enligt direktiv från DAC.

I sådan samverkan med andra givarländer och internationella
organisationer som avses i första stycket 2 får Sida låta
samverkanspartner svara för beredning, genomförande och
uppföljning av svenska biståndsinsatser samt själv åta sig
motsvarande uppgifter.

I verksamheten enligt första stycket 3 får Sida ta ut avgifter,
bestämma avgifternas storlek samt disponera inkomsterna.
Förordning (2004:712).

4 § Sida skall i sitt samarbete med myndigheter och organisationer i
andra länder samt med internationella organisationer anpassa sin
verksamhet till utrikesförvaltningens verksamhet och principer.

5 § Sida får ingå och säga upp avtal om de närmare villkoren
för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal).

Sida får ingå och säga upp avtal med främmande stater och
internationella organisationer om insatser och bidrag som Sida
har rätt att fatta beslut om (insatsavtal). Sida får efter
överenskommelse med avtalsslutande part omfördela medel mellan
olika insatsavtal. Sida skall genast underrätta
Regeringskansliet om ett insatsavtal sägs upp.

Om ett beslut om landstrategi ges förlängd giltighet får Sida
ingå avtal om motsvarande förlängning av samarbetsavtal.

Insatsavtal som Sida ingår skall innehålla bestämmelser som
reglerar uppföljning, utvärdering och revision.

Beträffande länder för vilka land- eller regionstrategi eller
motsvarande har fastställts av regeringen skall iakttas att
Sidas beslut ligger i linje med vad regeringen har beslutat.

Sida får uppdra åt en utlandsmyndighet att på Sidas vägnar
underteckna avtal. Förordning (2004:712).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Sida med
undantag av 4 § andra stycket, 5, 17 och 30 §§, 33 § andra
stycket och 34 §. Förordning (2003:586).

Internrevision

6 a § Sida skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1230).

Myndighetens ledning

7 § Sidas generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

8 § Sidas styrelse består av generaldirektören och högst tio
andra ledamöter. Generaldirektören är styrelsens ordförande.
Förordning (2003:586).

Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Styrelsen skall utöver vad som anges i 11-13 §§
verksförordningen (1995:1322) besluta i följande frågor:

1. myndighetens årliga utvärderingsplan,

2. riktlinjer för viktigare områden inom myndighetens
verksamhet, dock inte inom forskningsnämndens ansvarsområde,
och

3. andra ärenden enligt generaldirektörens beslut.
Förordning (2003:586).

Forskningsnämnden

10 § Inom Sida skall finnas en forskningsnämnd bestående av högst
elva ledamöter. Bland ledamöterna skall ingå två representanter för
myndigheten. De övriga ledamöterna skall ha relevanta erfarenheter av
internationell forskning eller forskningssamarbete med
utvecklingsländer.

Forskningsnämnden utser inom sig vice ordförande. Forskningsnämnden
är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

Forskningsnämndens ansvar och uppgifter

11 § Forskningsnämnden skall för Sidas räkning besluta i ärenden om

1. stöd till internationella forskningsprogram,

2. stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna, samt

3. sammansättning och mandat för vetenskapliga referensgrupper för
stödet under 2.

Generaldirektören får bestämma att forskningsnämnden också skall
besluta i ärenden om samarbete med och stöd till utvecklingsländerna
på forskningens område.

Samrådsgrupp för katastrofbistånd

12 § Vid Sida skall finnas en särskild samrådsgrupp för utbyte av
erfarenheter och information i ärenden om katastrofbistånd. I
samrådsgruppen skall ingå representanter från Utrikesdepartementet
och Sida.

12 a § Med undantag av vad som sägs i 10-12 §§ bestämmer Sida sin
organisation. Förordning (1996:804).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Sida.

14 § har upphävts genom förordning (1996:804).

Anställningar m. m.

15 § har upphävts genom förordning (1996:804).

16 § Sida får efter samråd med Regeringskansliet placera
personal vid en utlandsmyndighet.

Av förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet framgår att regeringen beslutar om
anställning som ambassadråd, om det i anställningen ingår att
vara chef för en utlandsmyndighet. Förordning (2003:586).

17 § Bestämmelsen i 6 § anställningsförordningen (1994:373) behöver
inte tillämpas vid anställning i Sida.

18 § Har upphävts genom förordning (2003:586).

19 § Ordföranden och andra ledamöter i forskningsnämnden än de två
myndighetsrepresentanterna utses av regeringen för en bestämd tid
efter anmälan av generaldirektören.

20 § Har upphävts genom förordning (2001:1024).

Överlämnande av beslutanderätt i vissa fall

21 § Sida får överlämna åt en utlandsmyndighet eller annan myndighet
att på Sidas vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver
prövas av styrelsen, forskningsnämnden, personalansvarsnämnden eller
generaldirektören.

Överklagande

23 § Sidas beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat
ekonomiskt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1998:1046).