Förordning (1995:936) om vissa anställningar som professor och forskarassistent i jämställdshetssyfte

SFS nr
1995:936
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
1995-06-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:175
Upphävd
2005-06-01

1 § Denna förordning gäller de anställningar som professor och
forskarassistent som för särskilt anvisade medel under
budgetåret 1995/96 skall tillsättas vid vissa statliga
universitet och högskolor som ett led i strävanden att främja
jämställdhet i arbetslivet. Förordning (1998:1694).

2 § De universitet och högskolor som har anvisats medel för
anställning av professor eller forskarassistent skall vid
anställningen tillämpa högskoleförordningen (1993:100) med de
avvikelser som anges i 3-5 §§. Avvikelserna gäller dock endast
när anställningarna tillsätts för första gången. Förordning
(1998:1694).

3 § Vid anställningen gäller i stället för 4 kap. 16 §
högskoleförordningen (1993:100) följande.

En sökande av underrepresenterat kön med tillräckliga sådana
kvalifikationer som avses i 4 kap. 15 § första och tredje
styckena högskoleförordningen skall utses framför en sökande av
motsatt kön som annars skulle ha utsetts (positiv
särbehandling), om det behövs för att en sökande av det
underrepresenterade könet skall utses.

Positiv särbehandling skall dock inte tillämpas om skillnaden
mellan sökandenas kvalifikationer är så stor att tillämpningen
skulle stå i strid med kravet på saklighet vid anställningen.
Förordning (1998:1694).

4 § När fakultetsnämnden eller motsvarande organ redovisar
skälen för sitt förslag om anställning enligt 4 kap. 26 §
första och andra styckena högskoleförordningen (1993:100),
skall den ange hur 3 § har tillämpats. Förordning (1998:1694).

5 § När ett universitet eller en högskola kungör en anställning
ledig till ansökan och informerar om den enligt bestämmelserna
i 4 kap. 18 § första stycket högskoleförordningen (1993:100)
skall det av kungörelsen och informationen framgå att

1. anställningen avses vara ett led i strävanden att främja
jämställdhet i arbetslivet, och

2. positiv särbehandling kan komma att tillämpas. Förordning
(1998:1694).

Övergångsbestämmelser

1998:1694

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Om ett anställningsförfarande har påbörjats men inte
avslutats före den 1 januari 1999 skall yttranden enligt 4 kap.
21 § högskoleförordningen (1993:100) i den lydelse som gäller
från och med den 1 januari 1999 lämnas till fakultetsnämnden
eller motsvarande organ. Om ett yttrande har lämnats till
tjänsteförslagsnämnden före den 1 januari 1999, skall den
tillämpa bestämmelserna i 4 och 6 kap. nämnda förordning i sin
lydelse före den 1 januari 1999.

Om ett yttrande har lämnats till tjänsteförslagsnämnden före
den 1 januari 1999 och inte behandlats färdigt av nämnden,
skall den med tillämpning av bestämmelserna i 4 och 6 kap.
högskoleförordningen i sin lydelse före den 1 januari 1999,
avge förslag till rektor.

Sedan förslag har lämnats till rektor enligt andra stycket, får
rektor besluta i anställningsärendet utan ytterligare beredning
enligt bestämmelserna i 4 kap. 20 § högskoleförordningen i den
lydelse som gäller från och med den 1 januari 1999. Detsamma
gäller när en tjänsteförslagsnämnd har lämnat förslag i ett
anställningsärende till rektor före den 1 januari 1999 och
rektor inte har beslutat i anställningsärendet före den 1
januari 1999.