Förordning (1995:950) med instruktion för Turistdelegationen

SFS nr
1995:950
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1233
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:112

Uppgifter

1 § Turistdelegationen har till uppgift att dels samordna olika
statliga insatser för att stärka turistnäringens utveckling, dels
utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och
turistnäringen.

2 § Turistdelegationen skall för att fullfölja sin
samordningsuppgift

1. noggrant följa utvecklingen inom turistnäringen,

2. genomföra utredningar bl. a. i syfte att stärka samverkan mellan
å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan
turistbranschens tjänster,

3. i samverkan med berörda statliga och kommunala organ särskilt
verka för att skapa en ökad förståelse för miljöskyddets,
naturvårdens och kulturens betydelse för den svenska turistnäringen,

4. i samråd med olika organ inom turistområdet utforma
handlingsprogram om de mest angelägna åtgärderna i fråga om turismens
utveckling, och

5. medverka i utvecklingsarbetet inom Europeiska unionen.

3 § Turistdelegationen skall också

1. ansvara för kunskapsutveckling samt ansvara för officiell
statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken,

2. genomföra särskilda resvane- och resenärsundersökningar vid
behov,

3. ansvara för internationella kontakter med avseende på turism
om dessa inte faller under någon annan myndighets eller
organisations ansvarsområde,

4. besluta om vissa bidrag till intresseorganisationer med
anknytning till turismen,

5. yttra sig i ärenden med anknytning till delegationens
verksamhetsområde,

6. verka för att funktionshindrades behov av rekreation
beaktas, och

7. verka för att turismens utveckling sker på ett för miljön
och naturen hållbart sätt. Förordning (2001:112).

Sammansättning

4 § Turistdelegationen består av högst åtta ledamöter. En av
ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 § Vid Turistdelegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Turistdelegationen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:50).

7 § Turistdelegationen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen
(1995:1322). Förordning (1996:50).

Ärendenas handläggning

8 § Turistdelegationen är beslutför när ordföranden eller vice
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Om ett ärende är så brådskande att Turistdelegationen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden eller vice ordföranden och minst så
många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde.

10 § Turistdelegationen får i arbetsordningen eller i särskilda
beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos
delegationen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av delegationen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

Anställningar m. m.

12 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Turistdelegationen utser vice
ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 § Chefen för kansliet utses av regeringen.

Turistdelegationen anställer övrig personal.

Överklagande

14 § Beslut av Turistdelegationen i ärenden om bidrag får inte
överklagas.