Förordning (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.

SFS nr
1995:963
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1231
Upphävd
1998-01-01

Uppgifter

1 § Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom
utbildning och kompetensutveckling m.m. skall fr.o.m den 1 juli 1995
dock längst t.o.m. den 31 december 1999, utgöra svenskt programkontor
för de EU-program inom utbildning och kompetensutveckling som
regeringen bestämmer.

Delegationen skall inom sitt verksamhetsområde

– informera och ge råd,

– dokumentera och analysera,

– följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,

– kontrollera användningen av EU-bidrag,

– handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om
projektbidrag,

– fullgöra övriga uppgifter som framgår av ett fastställt samlat
programdokument (SPD) eller av ett operativt program,

– ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och
institutioner i andra länder.

Delegationen skall vidare fullgöra de uppgifter inom respektive
program som regeringen beslutar särskilt. Förordning (1996:217).

1 a § Delegationen skall inom ramen för ett fastställt samlat
programdokument för mål 4 besluta om stöd från EG:s strukturfonder. I
uppgiften ingår att årligen fastställa en fördelning av stödet
länsvis och att besluta om stöd för enskilda projekt.

Delegationen skall följa de särskilda riktlinjer som har meddelats
av behörig övervakningskommitté.

Delegationen skall ta till vara lokal och regional kompetens vid
handläggning av ärenden om stöd. Förordning (1996:217).

1 b § Delegationen skall fatta beslut om stipendier enligt
förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier.
Förordning (1997:587).

1 c § Delegationen skall administrera Nordiska ministerrådets
stipendieprogram NORDPLUS-junior. Förordning (1997:832).

Förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission

2 § Utöver de bidrag som delegationen erhåller genom avtal mellan
regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella
programkontor kan delegationen begära bidrag från kommissionen för
särskilda aktiviteter. Delegationen får inom ramen för sin verksamhet
ta emot uppdrag från kommissionen under förutsättning att kostnaderna
för dessa kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från
kommissionen.

Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av
verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas
regeringen för godkännande.

Sammansättning

3 § Delegationen består av högst tio ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande. Delegationen utser vice ordförande inom sig.

Organisation

4 § Vid delegationen finns ett kansli som leds av en chef. Chefen
skall ha en ställföreträdare som tjänstgör i chefens ställe när
chefen inte är i tjänst.

Ställföreträdaren inträder i övrigt i chefens ställe i den
utsträckning som chefen bestämmer.

5 § Vid delegationen finns två nämnder, en för skola och
ungdomsfrågor och en för kompetensutveckling. Nämnderna skall biträda
delegationen med råd och utlåtanden vid beredningen av
projektansökningar i enlighet med bestämmelserna för respektive
program. Nämnderna skall också föreslå åtgärder för att samhället
skall kunna dra nytta av programmen.

Regeringen kan vid behov besluta att inrätta ytterligare nämnder.

5 a § För handläggningen på regional nivå av sådana ärenden som
avses i 1 a § skall det finnas samordnare som är anställda hos
delegationen. Förordning (1996:217).

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:545).

7 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:545).

Ärendenas handläggning

8 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Delegationens beslut och utlåtanden om projektansökningar skall
beredas av en av de nämnder som avses i 5 §.

9 § Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet.

Beslut som har fattats enligt första och andra styckena skall
anmälas vid nästa sammanträde med delegationen.

10 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
lämna över till någon som är anställd hos delegationen att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
delegationen.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt
10 § inte behöver föredras.

11 a § När det gäller ärenden om stöd för enskilda projekt enligt
programdokumentet för mål 4 gäller inte 8-10 §§. Beslut i sådana
ärenden fattas av de samordnare som avses i 5 a §.

Ärenden som avses i första stycket skall beredas i samverkan med
regionala kommittéer, som kan bestå av företrädare för berörda
myndigheter, institutioner, regionala utvecklingsbolag,
näringslivsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra
intresseorganisationer. Förordning (1996:217).

Anställningar m.m.

12 § Ledamöterna i delegationen och i de nämnder som anges i 5 §
utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande i delegationen och nämnderna.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

13 § Chefen för kansliet och chefens ställföreträdare anställs genom
beslut av regeringen. Anställning som chefens ställföreträdare får
begränsas att gälla längst till en viss tidpunkt.

Utbetalning av vissa medel

13 a § Stöd från Europeiska socialfonden utbetalas av
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).

AMS får lämna över uppgiften att utbetala stöd till länsarbetsnämnd.
Förordning (1996:217).

13 b § Före utbetalningen skall den utbetalande myndigheten
kontrollera att stödet är förenligt med gemenskapsreglerna samt
stämmer överens med det samlade programdokumentet eller det operativa
program på vilket stödbeslutet grundas. Om kontrollen visar att dessa
villkor inte är uppfyllda får utbetalning inte ske.
Förordning (1996:217).

13 c § Arbetsmarknadsstyrelsen får efter samråd med delegationen
meddela föreskrifter om det underlag som krävs för utbetalning av
stöd. Förordning (1996:217).

Överklagande

14 § Delegationens beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om inte något annat följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Delegationens beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.