Förordning (1995:966) om den nationella forskningsanläggningen Manne Siegbahn-laboratoriet

SFS nr
1995:966
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1995-06-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1094
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1205

1 § Vid Stockholms universitet finns det ett
acceleratorlaboratorium, benämnt Manne Siegbahn-laboratoriet.
Laboratoriet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som
avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

Laboratoriet skall vara tillgängligt för forskare från
universitet, högskolor och övriga forskningsinstitutioner i
Sverige. Även forskare från andra länder skall kunna bedriva
forskning vid laboratoriet. Förordning (1998:1012).

2 § Vid laboratoriet bedrivs acceleratorbaserad forskning.

3 § Laboratoriet leds av en styrelse. Vid laboratoriet finns en
föreståndare som utses av styrelsen.

4 § Styrelsen skall besluta i frågor som rör budget och
verksamhetsplanering samt verka för medelsanskaffning.

5 § Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter.
Samtliga utses av styrelsen för universitetet. Två ledamöter utses
efter förslag av Vetenskapsrådet. Förordning (2000:1205).

6 § Efter samråd med universitetet skall Vetenskapsrådet lämna
underlag till budget, årsredovisning och annat liknande
underlag till regeringen. Förordning (2000:1205).