Förordning (1995:971) om beredskapslagring av olja och kol

SFS nr
1995:971
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1995-06-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:873
Upphävd
2012-12-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:878

Tillsynsmyndighet

1 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt
2 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

Statens energimyndighet utövar tillsyn också över den lagring som
fullgörs av andra statliga myndigheter än Försvarsmakten och
Försvarets materielverk. Förordning (1997:878).

Statliga myndigheters beredskapslager

2 § Regeringen fastställer genom särskilda beslut de beredskapslager
av olja och kol som statliga myndigheter skall hålla.

Beredskapslager för vissa anläggningar

3 § Tillsynsmyndigheten får på grundval av riktlinjer som beslutas
av regeringen ålägga lagringsskyldighet och bestämma lagringsmängd
för

1. värmeverk och kraftvärmeverk enligt 18 a § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol,

2. gasturbinanläggningar för framställning av elektrisk kraft enligt
19 § nämnda lag,

3. oljekondensverk enligt 20 § nämnda lag.

Förvaring m. m. av lagrat bränsle

4 § I samband med att tillsynsmyndigheten fastställer
beredskapslagrets storlek för en lagringsskyldig, får den meddela
särskilda föreskrifter enligt 13 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol om lokalisering och förvaring av
lagret samt om lagrade oljeprodukters egenskaper.

Befrielse från lagringsskyldighet

5 § Frågor om befrielse helt eller delvis från lagringsskyldighet
enligt 24 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol
prövas av tillsynsmyndigheten.

Om ärendet har principiell betydelse eller tillsynsmyndigheten av
annat skäl finner att frågan bör avgöras av regeringen, skall
myndigheten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

Förteckning över lagringsskyldiga

6 § Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår så snart det
finns behövligt underlag upprätta en förteckning över sådana
lagringsskyldiga som avses i 8 § andra stycket 1–3 lagen (1984:1049)
om beredskapslagring av olja och kol.

I förteckningen skall det anges vilket varuslag lagringsskyldigheten
avser.

En kopia av förteckningen skall utan dröjsmål skickas till samtliga
lagringsskyldiga säljare och de övriga säljare som begär det.
Ändringar i förteckningen skall meddelas dem som har fått den.

Lagringsavgift

7 § Tillsynsmyndigheten skall fastställa belopp för lagringsavgift
enligt 28 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.

Beräkningen av kapitalkostnad för de varor som skall lagras skall
grundas på genomsnittlig marknadsmässig ränta och varukostnad under
den kalendermånad som föregått försummelsen av lagringsskyldigheten.
Därvid skall väl kända och regelbundet publicerade noteringar
användas. Tillsynsmyndigheten skall inför varje lagringsår underrätta
samtliga lagringsskyldiga om de närmare grunderna för beräkningen.

8 § Lagringsavgift skall betalas in till tillsynsmyndigheten.

Uppgiftsskyldighet m. m.

9 § I deklaration enligt 16 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol skall

1. den som är lagringsskyldig på grund av försäljning lämna uppgift
om mängd sålt bränsle samt vilka mängder som sålts till köpare som
avses i 8 § andra stycket 1–3 nämnda lag,

2. den som är lagringsskyldig på grund av förbrukning av bränsle som
den lagringsskyldige infört till landet lämna uppgift om mängden
bränsle som har införts eller har förbrukats,

3. den som ålagts lagringsskyldighet enligt 18 a–20 §§ lämna de
uppgifter om förbrukningen och behovet av bränslen m. m. som
tillsynsmyndigheten anger.

10 § Under den tid då en lagringsskyldig har ålagts att hålla
beredskapslager skall han varje månad lämna tillsynsmyndigheten
uppgift om den mängd bränsle som han vid utgången av föregående månad
hade i lager liksom om platsen och sättet för förvaringen.

Tillsynsmyndigheten får befria den lagringsskyldige från
skyldigheten att uppge förvaringsplatsen.

11 § När tillsynsmyndigheten begär uppgifter med stöd av lagen
(1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol, skall anges hur och
när uppgiften skall lämnas.

Övriga bestämmelser

12 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna förordning får
överklagas till regeringen.

13 § Tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter för tillämpning av
lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol samt för denna
förordning.