Lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

SFS nr
1996:1006
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1996-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:183

Definitioner

1 § I denna lag avses med

1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och
mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta,

2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som
huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de
verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och
5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och

3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som
ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet.
Lag (2010:759).

Anmälningsplikt

2 § En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt
valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell
verksamhet ska anmäla verksamheten till Finansinspektionen.
Anmälan behöver inte göras av

1. företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6, 17 och 20 lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism, och

2. fysiska eller juridiska personer som driver
försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling.

Finansinspektionen ska föra register över personer som har
gjort anmälan enligt första stycket.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur
registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att
upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft. Ett
finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det
anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig
verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att
verksamheten har upphört. Lag (2014:279).

Krav på ägare och ledning

3 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt
skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet får inte ägna sig åt
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första
stycket. För en juridisk person gäller detta förbud den som
har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska
personen eller ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 §
15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När ett finansiellt institut som anmält sin verksamhet enligt
2 § första stycket får kännedom om att förändringar har skett
i den krets som anges i första stycket, ska institutet
snarast anmäla förändringen till Finansinspektionen. Om en
juridisk person har ett kvalificerat innehav i institutet,
ska den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka
som ingår i dess ledning till inspektionen. Lag (2015:183).

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

3 a § Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen
(2005:551) för styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen
fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete gäller
även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar sig åt
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första
stycket. Detta gäller dock inte i fråga om bolag vars
styrelse har endast en ledamot.

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § aktiebolagslagen för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga
instruktioner ange arbetsfördelningen mellan bolagsorganen
gäller även för styrelsen i ett privat aktiebolag som ägnar
sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första
stycket.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de
uppgifter som anges i denna paragraf. Lag (2014:561).

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

4 § Bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska
personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig
omfattning eller annan finansiell verksamhet att medverka
till att förhindra penningtvätt eller finansiering av
terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2010:759).

Konsumentskydd

5 § En fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt
valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser
och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger
personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter.
Lag (2010:759).

6 § Om en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt
valutaväxling inte lämnar information enligt 5 § ska
marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av
bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan
information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket
marknadsföringslagen. Lag (2008:499).

Upplysningar från och undersökningar hos finansiella institut

7 § Finansiella institut som har anmält sin verksamhet enligt
2 § första stycket ska på begäran lämna Finansinspektionen de
upplysningar om verksamheten som behövs för att inspektionen
ska kunna kontrollera att instituten följer lagen (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall och förordningen (EG) nr 1781/2006
om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av
medel. Lag (2009:67).

7 a § Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det är
nödvändigt, genomföra en undersökning hos ett finansiellt
institut som omfattas av denna lag.

En sådan undersökning får endast omfatta den verksamhet som är
anmälningspliktig enligt denna lag. Lag (2008:100).

Ingripanden m.m.

8 § Om en fysisk eller juridisk person ägnar sig åt sådan
verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 § första stycket
utan att ha gjort anmälan, skall Finansinspektionen förelägga
personen att göra anmälan. Om personen inte rättar sig efter
föreläggandet, skall inspektionen förelägga den att upphöra med
verksamheten.

Är det osäkert om anmälningsskyldighet föreligger beträffande
viss verksamhet, får Finansinspektionen förelägga personen att
lämna de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma
om så är fallet. Lag (2004:319)

9 § Finansinspektionen skall när en anmälan enligt 2 § första
stycket eller 3 § tredje stycket kommer in, och därutöver minst
en gång per år, kontrollera att villkoret i 3 § första stycket
är uppfyllt.

Om kravet i 3 § första stycket inte är uppfyllt får
inspektionen, om verksamheten drivs av en fysisk person,
förelägga denne att upphöra med verksamheten.

Om verksamheten drivs av en juridisk person får inspektionen
förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får
inspektionen förelägga personen att upphöra med verksamheten.

Om det är en innehavare som avses i 3 § andra stycket som inte
uppfyller kravet i 3 § första stycket, får inspektionen
förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller
andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om
innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess
ledning diskvalificerade personen. Lag (2004:319).

10 § Finansinspektionen får förelägga ett finansiellt
institut att göra rättelse om

1. upplysningar enligt 7 § inte lämnas, eller

2. institutet, efter en anmälan enligt 2 § första stycket,
överträder en bestämmelse i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism eller en föreskrift
som har meddelats med stöd av den lagen eller en bestämmelse i
förordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som
ska åtfölja överföringen av medel.

Om rättelse inte görs, får inspektionen förelägga institutet
att upphöra med verksamheten. Lag (2009:67).

11 § Förelägganden enligt 8-10 §§ får förenas med vite.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande
skall gälla omedelbart. Lag (2004:319).

Överklagande

12 § Finansinspektionens beslut enligt 2 § tredje stycket
första meningen och 8 § andra stycket får inte överklagas.
Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten. Lag (2004:319).

Avgifter

13 § Anmälningspliktiga finansiella institut skall med årliga
avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet med anknytning
till denna lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som
avses i första stycket. Lag (2004:319).

Övergångsbestämmelser

2004:319

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. En juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling i
väsentlig omfattning eller betalningsöverföring vid tidpunkten
för lagens ikraftträdande skall senast den 1 januari 2005 till
Finansinspektionen anmäla namnen på de personer på vilka det
ställs särskilda krav enligt 3 § första stycket. Om anmälan
inte görs, skall inspektionen förelägga institutet att upphöra
med verksamheten.

3. Finansinspektionen skall med anledning av en anmälan enligt
punkten 2 kontrollera att villkoret i 3 § första stycket är
uppfyllt. Inspektionen skall även kontrollera att samma villkor
är uppfyllt för fysiska personer som är införda i registret
enligt 2 § andra stycket. Om en sådan fysisk person inte
uppfyller kravet får inspektionen förelägga denne att upphöra
med verksamheten. Om kravet inte är uppfyllt för en sådan
juridisk person som avses i punkten 2, får inspektionen
förelägga denne att göra rättelse. Om rättelse inte görs får
inspektionen förelägga den juridiska personen att upphöra med
verksamheten. När ett föreläggande om att upphöra med
verksamheten har vunnit laga kraft skall inspektionen enligt
2 § tredje stycket avföra den fysiska respektive juridiska
personen ur registret. Om det är en innehavare som avses i 3 §
andra stycket som inte uppfyller kravet, får inspektionen
förelägga denne att avyttra så stor del av aktierna eller
andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om
innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess
ledning diskvalificerade personen.