Förordning (1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk

SFS nr
1996:103
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1996-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:854
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1233

Uppgifter

1 § Försvarets materielverk är en central förvaltningsmyndighet med
uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och
förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område
stödja Försvarsmaktens verksamhet. Myndigheten biträder
Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering
samt materielsystemkunskap.

Försvarets materielverk är patentorgan för de myndigheter som hör
till Försvarsdepartementet och skall handlägga ärenden som rör
immaterialrättsliga frågor.

Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla
tjänster åt andra än dem som sägs i första och andra styckena.

1 a § Av förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet framgår att Försvarets
materielverk skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet.
Förordning (2000:558).

2 § Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet.
Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.

2 a § Försvarets materielverk skall, inom ramen för gällande
riktlinjer för svensk krigsmaterielexport, stödja svensk
försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet.
Förordning (1999:1019).

2 b § Försvarets materielverk skall delta i samarbetet inom
ramen för Partnerskap för fred. Verksamheten inom samarbetet
Partnerskap för fred skall bedrivas i enlighet med det
individuella partnerskapsprogrammet och i enlighet med de mål
som fastställts för Sveriges medverkan i Partnerskap för freds
planerings- och översynsprocess samt i enlighet med särskilda
regeringsbeslut. Förordning (2000:558).

2 c § Försvarets materielverk är enligt 12 § förordningen
(1994:1605) om tullfrihet m.m. den behöriga myndigheten som
avses i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari
2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär
utrustning. Förordning (2003:450).

Myndighetens ledning

3 § Försvarets materielverk leds av en styrelse som ansvarar
för verksamheten.

Materielverkets generaldirektör är chef för myndigheten och
ansvarar för och leder verksamheten enligt styrelsens direktiv
och riktlinjer.

Vid materielverket finns en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:558).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Försvarets
materielverk med undantag av 3, 6 och 12 §§.

Vad som sägs i 7 § 3 och 9 § verksförordningen om myndighetschefens
ansvar skall i stället gälla för styrelsen.

Internrevision

4 a § Försvarets materielverk skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).
Förordning (2006:1233).

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Anställningar m.m.

6 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter
anmälan av generaldirektören. Lag (2004:150).

7 § I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en militär
tjänsteman i Försvarsmakten tillämpas inte 6 §
anställningsförordningen (1994:373).

Övriga bestämmelser

8 § Försvarets materielverk skall, samtidigt som det lämnar
sin årsredovisning, till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) ge in en förteckning över och kopior av
samtliga internationella överenskommelser av offentligrättslig
natur som Försvarets materielverk ingått under året. För varje
överenskommelse skall det anges vilket regeringsbeslut som
legat till grund för överenskommelsen. Förordning (2001:247).